NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 15-11-2021

Tijdschrift voor Psychotherapie 6 staat nu online

In TvP 6 passeert een variëteit aan onderwerpen de revue! Vanhie laat zien dat de empirische onderbouwing van emotion-focused therapy steeds groeiende is. Noorduin en anderen reflecteren op hun ervaringen in het vluchtelingenteam van een centrum voor ggz en Gerritse en Duvivier bespreken tuchtklachten en beroepszaken die betrekking hadden op schending van het medische beroepsgeheim.
NVP nieuws 02-11-2021

Inspectie laat neptherapeuten te vaak ongemoeid

Wie zich zonder de juiste diploma’s uitgeeft voor psychotherapeut, arts of gz-psycholoog, is strafbaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet toezicht houden op titelmisbruik, maar grijpt veel te weinig in. ‘De IGJ lijkt niet in staat om haar rol als toezichthouder goed te vervullen’ stelt de NVP in een artikel van Follow the Money.
NVP nieuws 25-10-2021

Herindexatie tarieven GGZ/FZ voor 2022

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven voor 2022 te verwerken. Inmiddels heeft de NZa de tarieven voor de ggz en forensische zorg bepaald.
NVP nieuws 25-10-2021

Nieuw wijzigingsbesluit FGzPT: wijzigingen herregistratie K(N)P’ers

De FGzPT heeft twee wijzigingsbesluiten vastgesteld voor aanpassing van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en van de opleidingen tot  en herregistratie van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de besluiten (al dan niet met terugwerkende kracht) is 1 januari 2022. 
NVP nieuws 25-10-2021

Communicatietoolkit zorgprestatiemodel

Op de website van het zorgprestatiemodel staat een communicatietoolkit met informatie voor medewerkers en cliënten over het zorgprestatiemodel. In de communicatietoolkit zitten bijvoorbeeld basisteksten en infographics die zorgaanbieders kunnen gebruiken voor de interne communicatie. De informatie in de toolkit wordt steeds aangevuld.
NVP nieuws 14-10-2021

Kleine aanpassing in richtlijn corona: zorg voor goede ventilatie

Er is een kleine wijziging in de richtlijn GGZ en corona. Het gaat om een aanpassing in de paragraaf Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling in de alinea Groepsbehandeling en dagactiviteiten. Hierin staat nu: 'Groepsbehandelingen en dagactiviteiten zijn mogelijk onder de voorwaarde dat de ruimte waarin de activiteiten plaats vinden, goed geventileerd kan worden.'
NVP nieuws 12-10-2021

Uitspraak oktober: berisping voor niet volgen richtlijn suïcidaal gedrag

Het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven heeft een psychotherapeut berispt. De klacht werd ingediend door de vader van een door suïcide overleden zoon. De klachten gaan over de behandeling, de overdracht voor waarneming tijdens vakantie, het niet informeren over de melding bij de IGJ en het niet geven van inzage aan nabestaande en de geboden nazorg. 
NVP nieuws 11-10-2021

Kansen voor doelmatiger gestructureerde opleiding

De opleidingsstructuur laten zoals hij is? Dus een aparte Masteropleiding en beroepsopleiding met een tussentijdse wachttijd van maximaal een half jaar? Of de opleidingen integreren tot een psychologische opleiding van drie jaar met aan het eind een Mastergraad en een BIG-3-kwalificatie? De Taskforce van APV heeft routes uitgewerkt voor doelmatiger gestructureerde opleidingen.
NVP nieuws 11-10-2021

Gratis e-learning over het zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel het standaard bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Met deze gratis e-learning leert u wat dit precies betekent voor u als (regie)behandelaar. De e-learning bestaat uit theorie en casuïstiek. U kiest hier de casus die voor u van belang is. De e-learning sluit af met een toets.
NVP nieuws 07-10-2021

Vacatures en prikbord (ledennet)

Bent u op zoek naar een nieuwe werkgever? Zoekt u een collega voor intervisie of heeft u praktijkruimte te huur of boeken te koop? Op onze website staan weer nieuwe vacatures en diverse oproepjes voor psychotherapeuten. Vacatures en prikbordberichten (alleen voor leden) kunt u opsturen naar nvp@psychotherapie.nl
NVP nieuws 04-10-2021

Publicatie vaststelling wijzigingsbesluiten College

Op 14 september 2021 stelde het College van de FGzPt twee wijzigingsbesluiten vast: voor aanpassing van de opleidingen tot gz-psycholoog en psychotherapeut en voor de opleidingen tot en herregistratie van de klinisch (neuro)psycholoog. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de besluiten is 1 januari 2022. Het verzoek tot instemming ligt bij de demissionair minister. 
NVP nieuws 30-09-2021

Laatste plaatsen training leertherapie 15 oktober

In de training 'Goed beginnen is het halve werk' krijgt u handvatten voor het opstarten van leertherapie. Hoe zet u zich in de 'markt'? Wat zijn uw kwaliteiten en valkuilen? We bespreken wetenschappelijk onderzoek naar leertherapie en gaan het hebben over ethische dilemma’s en problemen. Voor beginnende en aankomende leertherapeuten!
NVP nieuws 23-09-2021

Aangepaste richtlijn GGZ en corona

Op 25 september vervalt de 1,5 meter afstand regel. Instellingen willen een veilige en gezonde omgeving zijn voor patiënten, naasten, bezoekers en medewerkers. In de richtlijn is daarom de aanbeveling opgenomen dat organisaties eigen beleid m.b.t. 1,5 meter en gebruik van mondkapjes kunnen formuleren. Beleid dat strenger kan zijn dan wat de Rijksoverheid voorschrijft. 
NVP nieuws 23-09-2021

Generieke module Psychotherapie opgenomen in Register

In de Generieke module Psychotherapie staat wat psychotherapie is, welke psychotherapeutische behandelingen er zijn, wat de patiënt van psychotherapie kan verwachten en welke professional psychotherapeutische behandelingen mag uitvoeren. Zorginstituut Nederland heeft de Generieke module Psychotherapie opgenomen in het Register.
NVP nieuws 21-09-2021

Consultatieronde voorgenomen advies Programma APV

De Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen van de FGzPt heeft vandaag heeft de adviezen van het Programma adaptieve psychologische vervolgopleidingen (APV) gepubliceerd. Belanghebbende partijen kunnen aanbevelingen geven over de hoofdnotitie 'Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam.'
NVP nieuws 16-09-2021

De biologie van menselijke relaties

Relaties zijn voor mensen een biologische noodzaak. En in tijden van crisis neemt die noodzaak alleen maar toe. Welke rol spelen hormonen in de relatie tussen ouders en kinderen, tussen geliefden en in de verhoudingen op de werkvloer? Wat doen hormonen met ons brein? En wat zegt dit alles over ons, mensen? Peter A. Bos legt dit en nog veel meer uit in zijn boek 'Verbonden.'
NVP nieuws 16-09-2021

Themanummer Literatuur en psychotherapie

Het Tijdschrift voor Psychotherapie staat in het teken van literatuur. Het therapeutische effect van zowel schrijven als lezen vormt in de artikelen de rode draad. Want literatuur kan soms bereiken wat met therapie niet lukt. Of zoals Grunberg schrijft: het hoogst haalbare voor de hulpverlener is soms om samen met zijn patiënt te falen en zich zo te verzoenen met zijn lot.
NVP nieuws 09-09-2021

Vernieuwde kwaliteitsstandaard voor betrekken van naasten

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten.
NVP nieuws 09-09-2021

Onderzoeksrapporten Nivel voor APV gepubliceerd

De onderzoeken van Nivel voor het programma APV zijn afgerond. Het afgelopen jaar deed Nivel onderzoek voor Programma APV naar het werkgebied, de knelpunten en de omgeving van de psychologische vervolgopleidingen. De onderzoeksresultaten leverden een belangrijke onderbouwing voor de adviezen van de taskforce en projectgroepen van Programma APV.
« ... 2 3 4 5 6 ... » 5/15 (442)