NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 24-11-2022

Iedereen heeft een eigen verhaal

“Elke cliënt die in behandeling komt, heeft een verhaal dat door het te vertellen een nieuwe dimensie krijgt. Het verhaal wordt dan opnieuw beleefd en ook van nieuwe context voorzien. Maar ook wij psychotherapeuten nemen ons eigen verhaal mee.” Congrescommissielid Frank van der Horst over het thema van ons congres.
NVP nieuws 22-11-2022

Samenstelling ledenraad

Tijdens de laatste ledenraadsvergadering van dit jaar namen we afscheid van vier zeer trouwe betrokken ledenraadsleden. Heel erg bedankt Jan de Lange, Dorine Everts, Quin van Dam en Majorie Dijkstal! We zijn heel blij dat we maar liefst 10 nieuwe ledenraadsleden konden verwelkomen die zich voor de vereniging gaan inzetten.
NVP nieuws 17-11-2022

Probleemverhalen ontrafelen

Op 9 december vertelt Sabine Vermeire hoe ze samen met kinderen en jongeren hun probleemverhalen ontrafelt, de tentakels ervan onderzoekt en samen werkt aan het schrijven van meer leefbare verhalen.
NVP nieuws 10-11-2022

Een sterk verhaal

Schrijven over biografische levensgebeurtenissen biedt ruimte om meer begrip te ontwikkelen over de eigen persoon en de persoonlijke sociale context. Silvia Pol vertelt op de Dag van de Psychotherapie over een herstelbevorderende narratieve groepsinterventie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek: "Een sterk verhaal"
NVP nieuws 03-11-2022

Afschaffing tweejaarseis herregistratie

Het ministerie van VWS heeft besloten om de tweejaars-werkonderbrekingeis bij herregistratie af te schaffen. Het officiële besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant. Dankzij succesvolle lobby vervalt deze eis vanaf 1 januari 2023.
NVP nieuws 21-10-2022

Uitspraak van de maand oktober: berisping

Deze uitspraak van de maand betreft een gedeeltelijk gegronde klacht tegen een psychotherapeut. De psychotherapeut krijgt een berisping vanwege onvoldoende geleverde zorg, het niet voldoen aan dossierplicht en het niet verstrekken van een afschrift van het dossier.
NVP nieuws 13-10-2022

Wijzigingsverzoek psychodiagnostiek ingediend bij NZa

De NVP heeft samen met de gefuseerde vereniging NIP op 30 september jl. een wijzigingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de vraag de knelpunten rondom psychodiagnostiek op te lossen binnen het zorgprestatiemodel (ZPM). Kwalitatief goede psychodiagnostiek is immers een belangrijke factor voor het bevorderen van passende zorg. In het verzoek staan drie punten.
NVP nieuws 06-10-2022

Keuzehulpen Samen Beslissen

Om patiënten, naasten en professionals te ondersteunen bij Samen beslissen zijn er gratis keuzehulpen beschikbaar. De keuzehulp bevat o.a. een overzichtskaart met beschrijving van de stoornis en een stroomschema met daarin de stappen die genomen kunnen worden voor passende zorg en ondersteuning. Ook bevat het tips waar patiënten terecht kunnen voor extra informatie en hulp.
NVP nieuws 06-10-2022

Congres Persoonlijkheidsstoornissen

Complotdenken of stemmen horen? Persoonlijkheidsstoornis of toch psychotisch? Psychotische stoornis of toch meer de persoonlijkheid? Het symposium 'De waan van de dag' geeft onder voorzitterschap van Rikus Knegtering en Theo Ingenhoven een overzicht van de laatste wetenschappelijke en klinisch relevante ontwikkelingen. Korting voor NVP-leden!
NVP nieuws 26-09-2022

Uitspraak van september: schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag

Deze uitspraak van de maand betreft een klacht in hoger beroep tegen een psychotherapeut/ gz-psycholoog. Het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle verklaarde de klacht op alle onderdelen gegrond en legde eenvoorwaardelijke schorsing voor 12 maanden op. Het Centraal Tuchtcollege vernietigt die beslissing en verklaart het klachtonderdeel m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag ongegrond.
NVP nieuws 13-09-2022

APV zet vervolgstappen voor fase 2

De tweede fase 2 van Programma APV kent drie pijlers: een goede aansluiting tussen master- en gz-opleiding; opleiden in formele samenwerkingsverbanden en verdere professionalisering van de opleidingen. Eind 2024 gaan stuurgroep, projectgroepen en eventuele werkgroepen visies, standpunten en onderbouwde implementatieplannen opleveren.
NVP nieuws 12-09-2022

Uitstel aanlevering zorgvraagtypering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken. Uitstel Het registreren van zorgvraagtypering en het vermelden van de uitkomst op
NVP nieuws 08-09-2022

Herziene richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen beschikbaar

De Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen uit 2008 is herzien. Belangrijke wensen voor de herziening waren uitbreiding naar jongeren en ouderen, het beter integreren van het patiënt- en naastenperspectief, en aandacht voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis en persoonlijkheidsstoornissen in de forensische zorg. Ook de NVP heeft deze richtlijn geautoriseerd.
NVP nieuws 01-09-2022

NVP ondersteunt brandbrief MIND vrije artsenkeuze

De NVP is zeer verontrust vanwege berichten dat in het aanstaande Integraal Zorgakkoord de vrije artsenkeuze beperkt of zelfs afgeschaft wordt. We ondersteunen daarom de recente brandbrief van MIND aan minister Helder van VWS. De NVP pleit voor het verbeteren van het gecontracteerd werken waardoor de vrije artsenkeuze gewaarborgd blijft en de rekening niet bij de patiënt gelegd wordt.
« 1 2 3 4 5 ... » 4/18 (528)