NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over uw behandelaar of uw behandeling dan zijn er diverse mogelijkheden. Hieronder staan verschillende mogelijkheden met toelichting.

 • Let op: onze klachtenregeling is alleen van toepassing op vrijgevestigde psychotherapeuten. Werkzaamheden verricht in instellingsverband vallen niet onder de regeling. Deze instellingen hebben een eigen regeling en een eigen klachtencommissie.
 • Als u vragen heeft over wetgeving, Beroepscode voor psychotherapeuten of  klachtgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker van de NVP. Zij is bereikbaar via 030 – 2510161.
 • Ga hier naar het Reglement klachtenregeling

Samen oplossen

Uw onvrede of uw klacht kunt u het beste direct bespreken met uw psychotherapeut. Vaak komt u op deze manier snel tot een goede oplossing. Soms lukt dat niet en en soms kunt u uw klacht beter aan een externe instantie voorleggen. Voor advies hierover kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de NVP. 

 

 • Bemiddeling klachtenfunctionaris
  Als u uw klacht niet met de behandelaar bespreken kunt oplossen, kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris Patricia Nep. Zij kan u adviseren en bemiddelen, als uw behandelaar tenminste aangesloten bij onze klachtenregeling van de NVP. 
  Patricia Nep is bereikbaar via klachten@psychotherapie.nl
 • Klachtencommissie 
  De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die een uitspraak doet over uw klacht. In de commissie is de beroepsgroep vertegenwoordigd, maar bijvoorbeeld ook de patiëntenorganisatie. De klachtenfunctionaris kan u meer vertellen over de procedure.
 • Geschillencommissie
  Als u niet tevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie of de bemiddeling door de klachtenfunctionaris, kunt u een beroep doen op de geschillencommissie. Uw psychotherapeut moet u vertellen bij welke geschillencommissie hij of zij is aangesloten. 
  De onafhankelijke geschillencommissie doet een bindende uitspraak, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. 

Wie kan er een klacht indienen? 

Een klacht kan ingediend worden door een (ex-) cliënt van een aangesloten vrijgevestigde
psychotherapeut, diens wettelijke of gemachtigde vertegenwoordiger(s) of diens nabestaanden. Het indienen en de behandeling van een klacht zijn gratis. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

BIG-register

Alle psychotherapeuten, die bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) als lid staan ingeschreven, zijn opgenomen in het BIG-register. Deze van overheidswege ingestelde wettelijke registratie biedt titelbescherming en vormt daarmee de basis voor het kwaliteitsbeleid dat de NVP met en voor haar leden bewaakt en uitvoert.

Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten van cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De nieuwe wet geeft ook aan dat er een geschillencommissie moet komen die naast klachten, ook claims zal afhandelen.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Psychotherapeuten en anderen die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie - maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar. Indien gewenst kan ervoor worden gekozen de klacht in te dienen bij het regionaal tuchtcollege. Een tuchtcollege bestaat uit juristen en lid-beroepsgenoten. De lid-beroepsgenoten worden op voordracht van de NVP benoemd.