Wachtwoord vergeten

Organisatie

 


 

Bestuur

 • Kirsten Hauber

  Kirsten Hauber

  Voorzitter
 • Gert-Jan Lind

  Gert-Jan Lind

  Penningmeester
 • Christine Brouwer-Dudok de Wit

  Christine Brouwer-Dudok de Wit

  Lid
 • Janie van Dijk

  Janie van Dijk

  Lid
 • Ment Gillissen

  Ment Gillissen

  Lid
 • Ad Kaasenbrood

  Ad Kaasenbrood

  Lid

Medewerkers

 • Berendse, N. , Communicatieadviseur

  Narda Berendse

  Communicatieadviseur
 • Buitenhuis, M. , Beleidsmedewerker

  Monique Buitenhuis

  Beleidsmedewerker
 • Hoogland, M. , Staffunctionaris

  Monique Hoogland

  Staffunctionaris
 • Nolet, A.C. , Directeur

  Astrid Nolet

  Directeur

Ledenraad

De ledenraad van de NVP bestaat uit 20 leden. De ledenraad heeft als taak het strategisch beleid te bepalen en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het verenigingsbestuur.

Leden van de vereniging kiezen de ledenraadsleden, volgens de procedure in het kiesreglement, voor drie jaar. De helft van de raadsleden vertegenwoordigt een bepaalde doelgroep (ouderen, volwassenen, kind en jeugd) en een helft een bepaalde werksituatie (in instelling, vrijgevestigd). De raadsleden functioneren zonder last of ruggespraak en zijn eenmaal herkiesbaar.

Onderwerpen
De ledenraad komt tenminste drie maal per jaar bijeen in vergadering. Onderwerpen zijn onder meer:
- het goedkeuren van het jaarlijks geactualiseerde strategisch meerjarenplan;
- het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting;
- het goedkeuren van de hoogte van de contributies;
- het goedkeuren van het in het afgelopen boekjaar gevoerde strategisch beleid;
- het goedkeuren van het financieel jaarverslag;
- het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.

Het is de taak van het bestuur ervoor te zorgen dat de leden op de hoogte zijn van alle door de ledenraad genomen besluiten.

Samenstelling
M.i.v. oktober 2016 zijn de leden van de ledenraad:

 • Marie Renée van den Boogaard
 • Wouter Braamhorst (dienstverband)
 • Quin van Dam (zelfstandig gevestigd)
 • Majorie Dijkstal
 • Isabel Elfferich (dienstverband)
 • Dorothé Ernste (volwassenen)
 • Dorine Everts (aspirant)
 • Max Güldner (kinder en jeugd)
 • Mark de Haas (dienstverband)
 • Jan de Lange (zelfstandig gevestigd)
 • Martijn Mak (volwassenen)
 • Aart van Norden (volwassenen)
 • Danielle Oprel (dienstverband)
 • Adriaan van ’t Spijker (volwassenen)
 • Pauline van der Wal (zelfstandig gevestigd)
 • Jan Wissink (kinder en jeugd)

 

Ereleden

Ereleden zijn leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de NVP en voor de psychotherapie. De ledenraad heeft drie ereleden, op voorstel van het bestuur, benoemd.

Nel Draijer

Vrijdag 13 december 2019  tijdens de Dag van de Psychotherapie is oud-voorzitter Nel Draijer benoemd als erelid van de NVP. Als lid van het bestuur en als voorzitter heeft Nel zich 8 jaar op gepassioneerde en daadkrachtige wijze sterk gemaakt voor de positie van de psychotherapie en de psychotherapeut. Zo maakte zij zich hard voor de psychotherapeut in de tijd van de discussie rondom het hoofdbehandelaarschap en bij het regiebehandelaarschap in het het kwaliteitsstatuut.

Onder haar aanvoering boog de NVP zich over de positie van de psychotherapeut als basisberoep binnen de Wet BIG en zette daarmee serieuze stappen om te komen tot een specialistisme (artikel 14), waar inmiddels alle beroepsverenigingen achter staan.

Maar de bijzonderste prestatie van Nel was wel de organisatie van het IFP World Congress of Psychotherapy.  Als voorzitter van het wetenschappelijke comité van het wereldcongres zorgde zij voor een indrukwekkende line up van internationale keynote sprekers en daarnaast 200 sessies, waardoor het congres een groot succes is geworden.


Sjoerd Colijn

Tijdens de Dag van de Psychotherapie op 12 december 2013 werd Sjoerd Colijn uitgeroepen tot NVP-erelid. Dit gebeurde op grond van zijn speciale inzet voor de vereniging. Hij was jarenlang bestuurslid, voorzitter van de congrescommissie en voorzitter van de supervisorencommissie. In de commissie PR maakte hij zich sterk voor een goede communicatie en berichtgeving binnen en vanuit de NVP. Daarnaast organiseerde hij diverse studiedagen: studiemiddag over psychotherapie-integratie, een congres (samen met RINO-groep) met prof. Irvin Yalom over existentiële thema’s in de psychotherapie, en in 2008 het NVP-Lentecongres  De wegen naar Rome: eenheid in verscheidenheid.


Thijs de Wolf

Thijs de Wolf trad in de ledenraadsvergadering van november 2003 na twee zittingstermijnen af als NVP-voorzitter en werd tijdens dezelfde vergadering benoemd als erelid vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de NVP. Hij was vanaf april 1988 betrokken bij het bestuur, eerst als secretaris en vanaf 1995 als voorzitter.

Tijdens zijn voorzitterschap ontwikkelde de pyschotherapie zich als een met recht wetenschappelijk te noemen activiteit. Steeds meer cliënten wisten de weg naar de psychotherapeut te vinden. Anders was het gesteld met de positionering van het beroep in de wet- en regelgeving. De NVP slaagde er , ondanks alle inspanningen, niet in om de psychotherapie adequaat te verankeren binnen de beroepenstructuur van begin jaren 2000. Thijs zette zich met name in voor de beschikbaarheid van psychotherapie voor degenen die dit nodig hebben.