NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 21-10-2022

Uitspraak van de maand oktober: berisping

Deze uitspraak van de maand betreft een gedeeltelijk gegronde klacht tegen een psychotherapeut. De psychotherapeut krijgt een berisping vanwege onvoldoende geleverde zorg, het niet voldoen aan dossierplicht en het niet verstrekken van een afschrift van het dossier.
NVP nieuws 13-10-2022

Wijzigingsverzoek psychodiagnostiek ingediend bij NZa

De NVP heeft samen met de gefuseerde vereniging NIP op 30 september jl. een wijzigingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de vraag de knelpunten rondom psychodiagnostiek op te lossen binnen het zorgprestatiemodel (ZPM). Kwalitatief goede psychodiagnostiek is immers een belangrijke factor voor het bevorderen van passende zorg. In het verzoek staan drie punten.
NVP nieuws 06-10-2022

Keuzehulpen Samen Beslissen

Om patiënten, naasten en professionals te ondersteunen bij Samen beslissen zijn er gratis keuzehulpen beschikbaar. De keuzehulp bevat o.a. een overzichtskaart met beschrijving van de stoornis en een stroomschema met daarin de stappen die genomen kunnen worden voor passende zorg en ondersteuning. Ook bevat het tips waar patiënten terecht kunnen voor extra informatie en hulp.
NVP nieuws 06-10-2022

Congres Persoonlijkheidsstoornissen

Complotdenken of stemmen horen? Persoonlijkheidsstoornis of toch psychotisch? Psychotische stoornis of toch meer de persoonlijkheid? Het symposium 'De waan van de dag' geeft onder voorzitterschap van Rikus Knegtering en Theo Ingenhoven een overzicht van de laatste wetenschappelijke en klinisch relevante ontwikkelingen. Korting voor NVP-leden!
NVP nieuws 26-09-2022

Uitspraak van september: schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag

Deze uitspraak van de maand betreft een klacht in hoger beroep tegen een psychotherapeut/ gz-psycholoog. Het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle verklaarde de klacht op alle onderdelen gegrond en legde eenvoorwaardelijke schorsing voor 12 maanden op. Het Centraal Tuchtcollege vernietigt die beslissing en verklaart het klachtonderdeel m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag ongegrond.
NVP nieuws 13-09-2022

APV zet vervolgstappen voor fase 2

De tweede fase 2 van Programma APV kent drie pijlers: een goede aansluiting tussen master- en gz-opleiding; opleiden in formele samenwerkingsverbanden en verdere professionalisering van de opleidingen. Eind 2024 gaan stuurgroep, projectgroepen en eventuele werkgroepen visies, standpunten en onderbouwde implementatieplannen opleveren.
NVP nieuws 12-09-2022

Uitstel aanlevering zorgvraagtypering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken. Uitstel Het registreren van zorgvraagtypering en het vermelden van de uitkomst op
NVP nieuws 08-09-2022

Herziene richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen beschikbaar

De Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen uit 2008 is herzien. Belangrijke wensen voor de herziening waren uitbreiding naar jongeren en ouderen, het beter integreren van het patiënt- en naastenperspectief, en aandacht voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis en persoonlijkheidsstoornissen in de forensische zorg. Ook de NVP heeft deze richtlijn geautoriseerd.
NVP nieuws 01-09-2022

NVP ondersteunt brandbrief MIND vrije artsenkeuze

De NVP is zeer verontrust vanwege berichten dat in het aanstaande Integraal Zorgakkoord de vrije artsenkeuze beperkt of zelfs afgeschaft wordt. We ondersteunen daarom de recente brandbrief van MIND aan minister Helder van VWS. De NVP pleit voor het verbeteren van het gecontracteerd werken waardoor de vrije artsenkeuze gewaarborgd blijft en de rekening niet bij de patiënt gelegd wordt.
NVP nieuws 23-08-2022

Uitspraak van de maand augustus: berisping

Deze maand bespreken we een klacht waarbij een psychiater/psychotherapeut een berisping kreeg wegens het ontbreken van een periodieke evaluatie van de  behandelingen. Het Centraal Tuchtcollege vernietigde een eerdere uitspraak van het regionaal tuchtcollege en verklaarde een deel van de klacht alsnog gegrond. 
NVP nieuws 18-08-2022

Laatste plaatsen cursus Ontwikkelingsprofiel als referentiekader

In de driedaagse (online) cursus van Theo Ingenhoven, Quin van Dam en Laura van Riel leert u hoe het Ontwikkelingsprofiel (OP) is opgebouwd en hoe u het in de praktijk gebruikt en implementeert in het behandelcontact. We gaan in op de OP-vragenlijst en bespreken de plaatsbepaling binnen de (persoonlijkheids)diagnostiek en de resultaten van de wetenschappelijke validering.
NVP nieuws 18-08-2022

Reacties op oproep ZPM

In juni vroegen we u waar u tegenaan loopt bij de invoering van het zorgprestatiemodel. Vooral vrijgevestigde leden reageerden. Zijn er dingen rondom de invoering van het ZPM die u ons wilt laten weten? Reageren kan nog steeds, ook als u in een instelling werkt.
NVP nieuws 11-08-2022

Nieuws TOP Opleidingsplaatsen

Op 27 juli verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin onder meer nieuws over het project Toewijzingscriteria en evaluatie proeftuinen en het definitief toewijzingsvoorstel 2023.
NVP nieuws 01-08-2022

Tijdschrift voor Psychotherapie 4 nu online

In het vierde nummer van TvP schrijft Anton Hafkenscheid over de effectiviteit van supervisie. Yasmine Cuyt en collega's bespreken de werkzaamheid van dynamische interpersoonlijke therapie en Jan Derksen reageert op de artikelen van Wim Snellen over dynamische profielinterpretatie. Peter Daansen bepleit in zijn column een toegankelijke en kosteneffectieve ggz volgens Brits model.
« 1 2 3 4 5 ... » 2/16 (458)