NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 30-06-2022

Vervolgfase APV van start

VWS is akkoord met het vervolg van het programma APV. De tweede fase van APV richt zich op de uitwerking van de adviezen uit de eerste fase. Er wordt preciezer in kaart gebracht hoe veranderingen tot stand kunnen komen, welke randvoorwaarden er zijn en wie in de implementatie welke rol zou kunnen hebben.
Media 30-06-2022

Samen Minder Suïcide: nieuwe website live

Op 20 juni is de website samenmindersuicide.nl gelanceerd. De nieuwe website geeft een compleet overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. 
Media 30-06-2022

NZa wil betere contractering om wachtlijsten te verkorten

De NZa stelt in de gepubliceerde monitor Contractering GGZ 2022 opnieuw dat er ruimte is voor verbetering. Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben in de – moeizaam verlopen – contractering voor 2022 onvoldoende afspraken opgenomen over passende zorg. Dit komt voornamelijk de invoering van het zorgprestatiemodel. 
Media 21-06-2022

Luistertip: podcast over de ggz

De podcast van Zorgvisie gaat over de wachtlijsten in de ggz, de laatste stand van zaken rondom de invoering van zorgprestatiemodel en wat er nou precies gebeurt rondom de vier ggz-organisaties die een deel van hun behandelcapaciteit moeten afstoten terwijl er wachtlijsten zijn voor de betreffende behandelingen.
Media 21-06-2022

Zware depressie? 17 maanden wachten op hulp

In de Volkskrant werden de oorzaken op een rij gezet hoe het kan dat de wachtlijsten in de GGZ  niet worden opgelost.  'In mei 2022 stonden 78.000 mensen op de wachtlijst voor de GGZ. Van hen wachtte de helft langer dan de maximaal aanvaardbare wachttijd. Een misstand.'
Media 20-06-2022

Kijktip: Publieke Tribune 'Kind van'

Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland groeien op met een ouder met psychische problemen of verslaving. Dat is 1 op de 6 kinderen. Zij lopen ook nog eens een veel grotere kans om zélf psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen. In De Publieke Tribune vertelden ervaringsdeskundigen hun ervaringen.
Media 20-06-2022

Subsidieoproep ZonMw

De vraag naar geestelijke gezondheidszorg stijgt al jaren. De zorgcapaciteit en met name de beschikbaarheid van zorgverleners is echter beperkt. In samenspraak met het ggz-veld is dit probleem als uitgangspunt genomen bij het bepalen van de invulling van de praktijkgerichte subsidieoproep binnen het Onderzoeksprogramma ggz van ZonMw.
Media 16-06-2022

Nieuwe kwaliteitsstandaard Diagnostiek

Op verzoek van ggz-partijen is een nieuwe kwaliteitsstandaard diagnostiek ontwikkeld. Voor de juiste zorg op de juiste plek zijn goede triage en diagnostiek van belang. De generieke module Diagnostiek beschrijft waar goede diagnostiek in de ggz volgens patiënt, naaste en professional aan moet voldoen.
Media 13-06-2022

Minister Helder wil regeldruk in de zorg verder verminderen

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport maakt werk van het verder verminderen van administratieve regeldruk in de zorg. H et vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg moet werkplezier in de zorg vergroten en meer tijd vrijmaken om zorg te bieden. De ambitie van het programma is om nieuwe regeldruk te voorkomen en bestaande wet- en regelgeving waar mogelijk te versimpelen of
Media 13-06-2022

Kabinet start brede beweging voor betere mentale gezondheid

Het kabinet start met ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Bij deze aanpak is vooral aandacht voor jongeren, werkenden en mensen in een kwetsbare positie. Samen met de doelgroep en maatschappelijke partners wil het kabinet mentale gezondheid bespreekbaar maken en handvatten bieden om de mentale gezondheid te bevorderen en klachten te voorkomen of te signaleren.
Media 08-06-2022

Uitkomsten enquête Assertieve en verplichte zorg

In het online Panel van Akwa GGZ hebben 270 professionals de enquête over assertieve en verplichte zorg ingevuld. De meeste zorgprofessionals vinden assertieve en verplichte zorg onmisbaar en noemen assertieve zorg een goede manier om verplichte zorg te voorkomen.
Media 08-06-2022

Deel uw ervaring met leefstijl en somatische screening

Akwa GGZ is benieuwd naar uw ervaringen (positief en negatief) ten aanzien van het aanbieden van leefstijlinterventies en het uitvoeren van een somatische screening in de ggz. Om de nieuwe kwaliteitsstandaarden te laten aansluiten bij de behoeften en problemen in de dagelijkse praktijk, kunt u tot 26 juni een enquête invullen.
Media 02-06-2022

CBS: Bijna een op vijf jongeren ‘psychisch ongezond’

Het aantal jongeren met psychische problemen is tijdens de coronapandemie flink toegenomen. Volgens het CBS was vorig jaar 18 procent van de 12- tot 25-jarigen ‘psychisch ongezond’. De verslechtering ten opzichte van 2019 en 2020 hangt waarschijnlijk samen met coronamaatregelen, zoals schoolsluitingen en lockdowns.
Media 31-05-2022

Kinder- en jeugdpsycholoog niet in Wet BIG

Het beroep van kinder- en jeugdpsycholoog wordt niet opgenomen in de Wet BIG. Dat heeft minister Kuipers van VWS besloten op advies van het Zorginstituut. Daarmee gaat hij niet in op het verzoek dat het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in 2015 deed. Kuipers vind het beroep onvoldoende onderscheidend.
Media 19-05-2022

Groot deel Kamer vindt eigen bijdrage jeugdzorg onacceptabel

De invoering van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg, zoals het kabinet wil, is voor de oppositie in de Tweede Kamer onacceptabel. Ook bij de coalitie leven twijfels en bezwaren, waardoor invoering ervan onzeker is. Staatssecretaris Van Ooijen gaat toch een verkenning uitvoeren naar de impact van een eigen bijdrage.
Media 10-05-2022

Verbeteren mentale gezondheid leidt tot minder zorgkosten

Als de mentale gezondheid van een miljoen volwassen met 5% verbetert, kan dit €144 miljoen besparen. De inzet van bewezen effectieve interventies en beleidsmaatregelen op het gebied van mentale gezondheid zijn hiervoor essentieel. Dat blijkt uit de factsheet van het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland.
Media 10-05-2022

Verbeter de acute mentale hulp voor jeugd

Goede, heldere kwaliteitsafspraken zijn nodig voor kwalitatief goede zorg. Zo verliezen zorgprofessionals minder tijd en kunnen zij hun schaarse tijd besteden aan kwalitatief goede zorg. Dat blijkt uit een verkenning in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.  
Media 09-05-2022

Definitieve tekst nieuwe cao ggz beschikbaar

De definitieve tekst van de nieuwe cao ggz is beschikbaar. In deze cao zijn onder andere nieuwe afspraken opgenomen rondom werk en roosterdruk, het vergroten van de mogelijkheden voor herstel en balans, en het versterken van duurzame inzetbaarheid. De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. 
Media 09-05-2022

Vacature voorzitter bestuur Akwa GGZ

Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur met 6 leden. In het bestuur is een vacature voor de functie van voorzitter. De voorzitter bewaakt o.a. het belang van de organisatie, borgt draagvlak onder stakeholders voor de werkzaamheden van Akwa GGZ en ziet er op toe dat het bestuur in goede samenwerking met het bureau een integraal beleid voert.
Media 03-05-2022

De vervolgcampagne ‘Hey, het is oké’,

De vervolgcampagne ‘Hey, het is oké’ is begonnen. De campagne is een initiatief van het ministerie van VWS . De centrale boodschap is: ‘Voor iemand met psychische klachten kan het veel betekenen als jij het gesprek hierover begint. Zo voorkom je dat iemand zich afzondert en houd je diegene dichtbij. Dat kan best lastig zijn en voelt vaak erg persoonlijk,
Media 21-04-2022

Privacy en informatiestromen in het zorgprestatiemodel

Welke informatie ontvangt de zorgverzekeraar eigenlijk? En welke informatie gaat naar de NZa? In een nieuwe informatiekaart van de NZa staat precies om welke privacygevoelige informatie het gaat en welke stappen de NZa heeft ondernomen om de impact op de privacy van patiënten zo veel mogelijk te beperken. 
1 2 3 4 5 ... » 1/22 (657)