NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-04-2024

Uitspraak van de maand april 2024

Uitspraak van de maand april 2024

In deze uitspraak van de maand gaat het om een tuchtzaak waarbij het tuchtcollege oordeelt dat een psychotherapeute op drie onderdelen tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Ze krijgt een waarschuwing voor onzorgvuldig handelen bij:

 • beëindiging van de behandeling
 • het niet bespreken een behandelplan
 • het niet verstrekken van een compleet dossier. 

De situatie
Een cliënte heeft een klacht, bestaande uit diverse klachtonderdelen, over een vrijgevestigde psychotherapeute ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Bosch. De cliënte verwijt deze psychotherapeute:

 1. dat zij geen medisch dossier heeft bijgehouden op de wijze zoals de wet dat voorschrijft;
 2. dat zich in het dossier documenten bevinden (zoals het behandelplan) die de cliënte niet bekend zijn c.q. niet met haar zijn afgestemd;
 3. dat zij het proces bij het tuchtcollege probeert te frustreren door geen gespreksaantekeningen aan de cliënte te verstrekken;
 4. dat de tussentijdse evaluaties, de behandelovereenkomst en de gespreksverslagen over de periode na het beëindigen van de behandeling in het dossier ontbreken;
 5. dat zij de behandeling niet conform de gedragsregels heeft afgewikkeld;
 6. dat de behandeling in een eerder stadium overgenomen had moeten worden door een  multidisciplinair team;
 7. dat geen sprake is van een gestructureerde en zorgvuldige dossieropbouw.

Het oordeel van het tuchtcollege
Cliënte noemt het stopzetten van de behandeling als belangrijkste klachtonderdeel. Het college vindt dit klachtonderdeel gegrond. De cliënte heeft medegedeeld dat zij de behandeling wilde stoppen, maar na drie weken heeft zij zich weer gemeld voor een voortzetting van de behandeling. Toen had de psychotherapeut het dossier al administratief gesloten en verwees zij de cliënte naar de huisarts. Omdat de cliënte al vaker plotseling de behandeling had gestopt, had de psychotherapeute meer aandacht en tijd moeten besteden aan het beëindigen van de behandelrelatie.

De psychotherapeute heeft volgens het tuchtcollege ook onvoldoende duidelijkheid gegeven over het behandelplan en de consequenties die voortvloeiden uit het verloop van de behandeling. Het college stelt vast dat de psychotherapeute het behandelplan niet aan de cliënte heeft voorgelegd voor akkoord. Dat had wel gemoeten.

Een behandelplan is volgens het tuchtcollege als document een belangrijk startpunt van de behandeling, en aan de hand daarvan moet het voor de patiënt volstrekt duidelijk zijn hoe de zorgverlener de klachten beoordeelt en op welke wijze de behandeling vorm gaat krijgen. Dat geldt ook voor aanpassingen van het behandelplan na evaluatie(s) van de behandeling. Deze klachtonderdeel wordt eveneens gegrond verklaard.

Verder wordt vastgesteld dat de psychotherapeute in eerste instantie niet aan de cliënte het volledige dossier heeft verstrekt waarin tevens de gespreksaantekeningen waren opgenomen

Het tuchtcollege stelt dat de klachtonderdelen 2, 4 en 5 gegrond zijn; de overige klachtonderdelen worden als ongegrond beoordeeld.

Het tuchtcollege heeft geconstateerd dat het hier gaat om een betrokken psychotherapeut met een jarenlange ervaring zonder tuchtrechtelijk verleden. Uit het dossier blijkt dat sprake is geweest van een intensief behandeltraject met een cliënt bij wie sprake was van complexe problematiek. Het tuchtcollege wil aannemen dat de psychotherapeute heeft getracht haar maximale inspanning te verlenen aan de behandeling van deze cliënte. Dat blijkt ook uit de wijze waarop de psychotherapeute, na de opzegging van de behandeling door de cliënte, heeft getracht andere zorgverleners in te zetten. Echter, die overgang, gepaard gaande met de afsluiting van haar behandeling, is niet goed gegaan. Los daarvan ziet het college een dossier dat niet aan alle vereisten voldoet. Het tuchtcollege vindt daarom de maatregel van een waarschuwing het meest passend.

 • De uitspraak: klachtonderdelen 2, 4 en 5 gegrond zijn; de overige klachtonderdelen ongegrond 
 • Maatregel: waarschuwing
 • Datum: 27 maart 2024
 • Lees hier de volledige uitspraak.

Lees verder

Enkele andere ‘uitspraken van de maand’ over beëindiging behandeling:

Enkele andere ‘uitspraken van de maand’ over dossiervoering:

 

Over de rubriek

In 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.