NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

23-08-2022

Uitspraak van de maand augustus: berisping

Deze maand bespreken we een klacht waarbij een psychiater/psychotherapeut een berisping kreeg wegens het ontbreken van een periodieke evaluatie van de  behandelingen. Het Centraal Tuchtcollege vernietigt een eerdere uitspraak van het regionaal tuchtcollege en verklaart een deel van de klacht alsnog gegrond. 

De klager is vanaf 2000 psychoanalytisch behandeld, waarvan negen jaar lang vier dagen per week. Na het plotselinge overlijden van de behandelaar medio 2013 is de klager in behandeling gekomen bij de aangeklaagde psychiater/psychotherapeut, die als ervaren lid (en voormalig voorzitter) van dezelfde vereniging de behandeling overnam. Deze behandeling heeft vijf jaar (2013 – 2018) geduurd.

De klacht
De klager verwijt de psychiater/psychotherapeut dat hij de problematiek vanaf het begin verkeerd heeft beoordeeld en verkeerd heeft aangepakt. De psychiater/psychotherapeut heeft de behandeling bovendien op geen enkel moment geëvalueerd. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond en de klager gaat in hoger beroep.

Behandeldoelen
De psychiater/psychotherapeut stelt dat de klager in voortdurende acute en subacute crisis verkeerde. Daardoor was het zijns inziens evident dat de oorspronkelijke behandeldoelen - die volgens de psychiater/psychotherapeut neerkwamen op hulp bij het omgaan met en verbeteren van de benarde situatie van klager – gehandhaafd moesten worden.

Het Centraal Tuchtcollege is hiervan niet overtuigd. Nog afgezien van het feit dat deze behandeldoelen niet in het behandelplan van 2013 staan beschreven. Het gebrekkig onderhouden dossier biedt voor die stelling ook geen steun.

Evalueren
Het Centraal Tuchtcollege stelt dat van de psychiater/psychotherapeut mocht worden verwacht dat hij samen met klager periodiek de voortgang van de behandeling, de behandelaanpak, de behandelrelatie, de behandelresultaten en de behandeldoelen zou evalueren. Zo nodig had dan het behandelplan, dat door de overleden behandelaar was opgesteld, aangepast kunnen worden en de behandeling kunnen worden bijgestuurd.

Verwijdering
Het ontbreken van de hiervoor bedoelde periodieke evaluaties heeft eraan bijgedragen dat tussen de psychiater/psychotherapeut en klager een verwijdering is ontstaan. Dit laatste kan er naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege aan hebben bijgedragen dat tussen de psychiater/psychotherapeut en klager onvoldoende afstemming kon ontstaan toen klager eind 2017, op grond van nieuwe inzichten in de eigen problematiek, het standpunt innam dat hij nooit de juiste behandeling had gekregen. Klager heeft de behandelrelatie in 2018 verbroken.

Gegrond
Vanwege het nalaten van een – overeenkomstig de in de beroepsgroep aanvaarde standaard uitgevoerde – periodieke evaluatie van de lopende behandeling acht het centraal Tuchtcollege de klacht daarom wél gegrond.

Het Centraal Tuchtcollege vernietigt de eerdere uitspraak van het regionaal tuchtcollege, verklaart (dit deel van) de klacht alsnog gegrond en legt aan de psychiater/psychotherapeut de maatregel van berisping op. Bovendien krijgt de psychiater/psychotherapeut een boete opgelegd ter hoogte van de beroepsmatig verleende juridische bijstand bij het proces en de gemaakte reiskosten.
 

Nota bene: de Beroepscode voor Psychotherapeuten zegt het volgende over periodiek evalueren:
I.4.2.8
De psychotherapeut en de cliënt evalueren periodiek de effecten van de psychotherapeutische behandeling op de psychische gezondheidstoestand van de cliënt en de gestelde behandeldoelen zoals vastgelegd in het behandelplan.
Zo nodig wordt het behandelplan tussentijds bijgesteld.

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website en alleen zichtbaar voor leden na inloggen op de ledennet.