NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-12-2021

Uitspraak van de maand december klachtencommissie

De klachtencommissie van de NVP en NVGzP heeft op 14 oktober een uitspraak gedaan naar aanleiding van een klacht over gebrekkige dossiervorming en foutieve facturatie. Deze zaak onderstreept het belang van tijdige en volledige informatievoorziening aan cliënten over alle relevante aspecten van de behandeling, waaronder de financiële.

De klacht
De klaagster verwijt de gz-psycholoog dat hij haar onvolledige dan wel verkeerde informatie heeft verstrekt over de behandeling en de mogelijke kosten. Daarnaast zou ze veel te laat een onvolledig dossier hebben ontvangen, er zouden meerdere consulten ten onrechte in rekening zijn gebracht en ze klaagster zegt geen adequate factuur te hebben ontvangen. Ze stelt dat zowel de behandeling als de service slecht was.

Onvolledig medisch dossier
Belangrijk aspect in deze zaak is dat verweerster volgens de klachtencommissie een onjuiste opvatting heeft van wat een medisch dossier behelst. De commissie wijst in dit verband op

  • artikel 7:454, lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW)
  • De Beroepscode voor Psychologen (NIP) Artikel 35: Afleggen van verantwoording
  • De Beroepscode voor Psychologen (NIP) Artikel 63: Informatie bij het aangaan en voortzetten van de professionele relatie

Kort gezegd: de hulpverlener bewaart in het medisch dossier de gegevens over de gezondheid en behandeling van de patiënt. Hij bewaart die gegevens die voor een goede hulpverlening in de toekomst noodzakelijk zijn en om verantwoording af te kunnen leggen over de gevoerde behandeling aan cliënt. De wet schrijft voor wat in een dossier moet worden opgenomen.

De hulpverlener hoort in het dossier aantekeningen bij te houden van díe gegevens over de gezondheid van de patiënt die van belang zijn voor een goede hulpverlening. Hieronder vallen aantekeningen van de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en hun effect op de gezondheidstoestand. Zo behoren in het dossier de hulpvraag van een patiënt, anamnese, onderzoek, diagnose of werkdiagnose, behandelplan en behandeldoel, afspraken en de uitgevoerde verrichting/behandeling/testen beschreven te worden.
Daarnaast behoren uitslagen van onderzoeken en testen, brieven naar verwijzers of andere hulpverleners in het dossier te zijn opgenomen.

De commissie constateert dat verweerster desgevraagd aan klaagster niet haar gehele medisch dossier heeft verstrekt en ook geen volledig dossier heeft bijgehouden. In plaats daarvan heeft zij klaagster een uitdraai vanuit het computersysteem van de kliniek voor verantwoording aan de verzekeraar gestuurd. Daarmee heeft verweerster niet voldaan aan de dossierplicht die zij op grond van onder meer de geciteerde regelgeving had. Bovendien heeft zij geen volledig dossier van hetgeen verweerster wel aan dossieropbouw had gedaan aan klaagster verstrekt, op basis van een verkeerde opvatting wat een medisch dossier is. De klacht is op dit onderdeel derhalve gegrond.

2. Geen betalingsgegevens
Klaagster heeft geen betalingsbewijs of een gedetailleerde onderbouwing van de kosten ontvangen. Verweerster heeft volstaan met aan klaagster een uitdraai te verstrekken van de informatie die aan de zorgverzekeraar is verstrekt. Deze informatie is echter niet bestemd voor de patiënt en geeft de patiënt geen inzicht in de verrichtingen en de kosten. Daarmee heeft verweerster ook op dit punt niet voldaan aan de informatieplicht die zij jegens de klaagster had. De klacht is op dit onderdeel derhalve gegrond.

3. Bezoek ten onrechte in rekening gebracht
Klaagster heeft aangegeven dat zij op 10 april 2019 voor het laatst een gesprek heeft gehad. In de door verweerster overgelegde informatie staat weliswaar vermeld dat er consulten zouden zijn geweest op 17 april en 6 juni 2019, maar verweerster heeft daarvan geen gespreksverslagen kunnen overleggen omdat die niet bestaan. Nu het dossier geen bewijs bevat van de genoemde consulten en deze door klaagster zelf worden ontkend te hebben plaats gehad, acht de commissie deze klacht gegrond.

4. Verkeerde informatie over de behandeling
Klaagster is behandeld door een sociaal psycholoog zonder BIG-registratie. Verweerster heeft dat in het begin niet verteld en heeft klaagster aldus bedrogen.

5. Verkeerde informatie over kosten
Klaagster stelt voor aanvang van de behandeling niet geïnformeerd te zijn over de werkelijke kosten van de behandeling, noch onder welk pakket (klein, middel of groot). Verweerster heeft, voor zover hier relevant, weliswaar in haar brief van 24 april 2021 aangegeven uit welke prestaties de basis ggz bestaat, maar dit betreft informatie achteraf, en welke prestaties in dit geval zijn geleverd is daarbij niet uitgelegd.

Er is niet aangegeven dat basis ggz wordt gedeclareerd volgens drie verschillende prestaties, elk tegen een vastgesteld bedrag. Evenmin is gewezen op de werkelijke kosten voor klaagster en welke rol het eigen risico (dat mogelijk vrijwillig is verhoogd) van klaagster daarbij kan spelen. Gelet op vorenstaande acht de commissie deze klacht gedeeltelijk gegrond.

6. Slechte behandeling en service
De behandelend sociaal psycholoog nam na de eerste behandeling drie weken vakantie zonder dit aan klaagster te melden voordat de behandeling begon. Verweerster betwist dat de betrokken behandelaar op vakantie is geweest in de periode van de behandeling. De commissie is van oordeel dat klaagster haar stelling onvoldoende onderbouwd heeft en nu deze gemotiveerd is betwist door verweerster acht zij de klacht ongegrond.