NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

De NVP is de wetenschappelijke vereniging voor het brede vakgebied psychotherapie: schooloverstijgend, generiek, multi-conceptueel en integratief. De NVP bevordert de overdracht van vakinhoudelijke, wetenschappelijke kennis van psychotherapie en de verspreiding daarvan en houdt zich bezig met de kwaliteit van het vakgebied. De NVP wil bij haar leden een wetenschappelijke instelling bevorderen en kennisoverdracht stimuleren. 

NVP ACADEMY
Als hoeder van de psychotherapie gaat de NVP nu ook haar visie op de inhoud van de deskundigheidsbevordering voor de beroepsbeoefenaars van psychotherapie handen en voeten geven. Zo stimuleren we dat psychotherapie wordt uitgevoerd conform de actuele stand van de wetenschap en praktijk betreffende diagnostiek en behandeling.

Tijdschrift voor Psychotherapie
Leden van de NVP ontvangen bij het lidmaatschap het wetenschappelijke Tijdschrift voor Psychotherapie.

Wetenschapsraad
Om de verdere ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis te bevorderen heeft de NVP een eigen wetenschapsraad. De leden hebben hun sporen verdiend op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. 

Wim Trijsburgprijs
De Trijsburgprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een psychotherapeut die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van psychotherapie en daarbij het perspectief van de cliënt centraal heeft gesteld.

Overig 
Daarnaast participeert de NVP in richtlijncommissies, neemt deel aan wetenschappelijke fora en behandelinhoudelijke commissies ondersteunt het hoogleraarschap psychotherapie. 

Wim Trijsburgprijs
De Trijsburgprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een psychotherapeut die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van psychotherapie en daarbij het perspectief van de cliënt centraal heeft gesteld. Om voor de prijs in aanmerking te komen kijkt de jury of de onderzoeker:

  • zich afgelopen vier jaar hebben bezig heeft gehouden met kwantitatief en kwalitatief psychotherapeutisch onderzoek of vernieuwende theorievorming, dat bovendien relevant is in de psychotherapeutische praktijk;
  • met het onderzoek verbinding heeft gemaakt tussen praktijk, theorie en wetenschap;
  • onderzoek gedaan heeft dat uitnodigt naar verbreding van het vak psychotherapie;
  • onderzoeksresultaten uitgedragen heeft (nationale en internationale presentaties en publicaties).

De prijs is vernoemd naar Wim Trijsburg (1948 - 2007†), hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences. Hij was bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam.

De prijs ging eerder onder meer naar:

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]