NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

DOSSIER BEROEPENSTRUCTUUR

Samen met het NIP werken we aan de voorbereiding van de nieuwe BIG- beroepenstructuur voor psychologische zorg. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2026. Bij de totstandkoming van het advies zijn leden van de verschillende verenigingen op verschillende momenten meegenomen.

NVP-leden bijven op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze websites en nieuwsbrieven. In dit dossier staat meer informatie over de achtergrond en ontwikkelingen.

Spreekuur beroepenstructuur
Omdat er heel veel vragen zijn over de ontwikkelingen rondom de beroepenstructuur en stellen we onze leden graag in de gelegenheid om die aan ons te stellen. U kunt ons elke dinsdag en donderdag bellen tussen 10 en 12 uur of tussen 13 en 15 uur op 030 2510161 of mailen naar nvp@psychotherapie.nl

Inhoud dossier 

Actueel 

Nieuwsbrieven Beroepenstructuur en webinar 22 januari 

 

 

Waarom een nieuwe beroepenstructuur?

Het aantal verschillende titels en kwaliteitsregisters is groot en er is veel overlap. De NVP, NIP werken samen aan een eenvoudige en transparante structuur van de beroepen en de kwaliteitsbewaking in de psychologische zorg. Deze vernieuwde structuur legt een solide basis voor betere (door)verwijzing van cliënten en betere kwaliteit van zorg.

Hoe wordt de nieuwe beroepenstructuur gerealiseerd?

We komen tot de vernieuwde beroepenstructuur door beroepen te herordenen en deskundigheden beter inzichtelijk te maken. Dit voeren we uit in drie projecten:   

 1. Vorming van één breed basisberoep: de gz-psycholoog generalist. De gz-psycholoog en K&J-psycholoog NIP worden hierbij samengevoegd.
 2. Vorming van een nieuw specialisme: klinisch psycholoog – psychotherapeut (KP-PT) In dit specialisme KP-PT gaan het huidige specialisme van klinisch psycholoog en het basisberoep psychotherapeut samen.
 3. Instellen van één landelijk openbaar register voor aandachtsgebieden en methodische of doelgroepgebonden expertise van BIG-geregistreerde psychologen.

De nieuwe beroepenstructuur vraagt om aanpassing van de huidige beroepen in de Wet BIG. Om voor alle beroepsbeoefenaren een reëel eindperspectief te bieden worden overgangsregelingen opgesteld. Daarnaast komt er één landelijk register, waarin de professional zijn BIG-beroepstitel, aandachtsgebied en aantekeningen voor methoden registreert.

Eén breed BIG basisberoep en twee specialismen

In het Advies beroepenstructuur psychologische zorg dat zich richt op de psychologische beroepen in de Wet BIG, wordt geadviseerd om voortaan één breed basisberoep te hanteren: de gezondheidszorgpsycholoog - generalist. Alleen de academische master psychologie geeft toegang tot de opleiding tot gz-psycholoog generalist. De beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden in dit beroep samengevoegd.

 • Een gz-psycholoog- generalist kiest in de opleiding voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en ouderen. Hij of zij kan extra aantekeningen behalen voor methodische- of doelgroepgebonden deskundigheid. Het basisberoep psychotherapeut wordt opgenomen in een specialisme.
 • Als gz-psycholoog- generalist (artikel 3-beroep wet BIG) kun je je vervolgens op twee manieren verder specialiseren tot een artikel 14-beroep in de Wet BIG:
  - tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT), dit specialisme combineert het huidige specialisme KP en het huidige basisberoep PT in één,
  - of tot klinisch neuropsycholoog (KNP).

We verwachten dat er in de komende jaren ook andere specialismen worden ingesteld.

Het advies is ontwikkeld door het NIP, de NVP en de NVGzP en is op 26 oktober 2020 aangeboden aan minister van Ark (Medische Zorg en Sport).


NB: In deze video wordt nog gesproken over de ingangsdatum van 1 januari 2025. Deze datum is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verplaatst naar 1 januari 2026.

Structuur programma

Het programma Beroepenstructuur psychologische zorg is een samenwerking tussen de beroepsverenigingen NIP en NVP. Daarom hebben in de Stuurgroep en Regiegroep respectievelijk de voorzitters en de directeuren van het NIP en de NVP zitting.

De Adviesraad bestaat uit afgevaardigden vanuit diverse organisaties.

De programmamanager heeft de dagelijkse leiding over het programma. De programmamanager heeft tevens zitting in de werkgroepen van de projecten en in de werkgroep communicatie.

 

Interview voorzitters

Het NIP, NVGzP en NVP zijn de initiatiefnemers van het programma Beroepenstructuur. Voorzitters Hans de Veen (NIP) en Kirsten Hauber (NVP) vormen samen de stuurgroep, voor de fusie was ook Rudolf Ponds (NVGzP) lid van de stuurgroep. In een interview vertellen ze meer over de aanleiding en het belang van het programma. Wat is hun visie op de vernieuwde beroepenstructuur?

 

 

 

 

Voorgeschiedenis

De NVP spant zich al jaren in om de psychotherapeut wettelijk te positioneren als specialistisch beroep (artikel 14 Wet BIG). Hieronder achtergrond informatie en in vogelvlucht de voorgeschiedenis.

Artikel 3 versus artikel 14

Sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG in 1998 zijn er twee psychologische basisberoepen conform artikel 3:

 • - de gz-psycholoog
 • - de psychotherapeut

Later zijn daar de artikel 14-beroepen bijgekomen als specialismen van de gz-psycholoog:

 • - klinisch psycholoog (2005)
 • - klinisch neuropsycholoog (2008)

Voorgeschiedenis

2013: Overlap
In  2013 constateren het beroepenveld en het rapport van de Tweede Evaluatie van de Wet BIG (ZonMw 2013) een grote overlap tussen de beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Dit is voor patiënten en verwijzers erg onduidelijk. Daarnaast bestaat er een grote personele overlap tussen de registers van deze drie beroepen.

2016: Aanbevelingen
In september 2016 heeft de ‘Tafel Beroepengebouw’ (P3Nl en NVP) het document Aanbevelingen voor een sterker Psychologisch Beroepengebouw opgesteld. Eén van de aanbevelingen is om het beroep psychotherapeut, nu een artikel 3- beroep naast de gz-psycholoog, om te vormen tot een artikel 14- specialisme van de gz-psycholoog, naast de klinisch psycholoog. De specialismen klinisch psycholoog en psychotherapeut moeten zich bij de omvorming wel goed van elkaar kunnen onderscheiden. 

2018: Taskforce artikel 14
Op verzoek van de NVP buigt de Taskforce Artikel 14 zich over de mogelijkheden en belemmeringen van de omvorming van de psychotherapeut tot specialist. De conclusie: het beroep psychotherapeut dient een specialisme te worden van de gz-psycholoog.

2018: Invitational Conference
In oktober 2018 organiseerde de NVP in samenwerking met de NVGzP een invitational conference ‘De psychotherapeut als specialist’. Na de bijeenkomst heerste optimisme omdat de betrokken partijen dichter bij elkaar zijn gekomen dan in eerdere fasen van overleg. De conclusie: de klinisch psycholoog – psychotherapeut moet een specialisme worden.

2019 Project beroepenstructuur 
In 2019 namen de beroepsverenigingen NVP, het NIP en de NVGzP het initiatief om toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur. Ons traject ‘psychotherapeut naar artikel 14’ werd logischerwijs opgenomen in dit bredere project van de samenwerkende beroepsverenigingen: de NVP, de NVGzP en het NIP. 

Stuurgroep
Onder leiding van voorzitter Alexander Rinnooy Kan vormen de voorzitters van verenigingen de stuurgroep. Het project wordt ondersteund door adviesbureau SIRM. LVVP en P3NL sloten later aan.

2019: Oplevering rapport 
Deze eerste fase van het project bestond uit een verkenning van de onduidelijkheden en knelpunten binnen de (individuele) psychologische en pedagogische zorg vanuit het perspectief van cliënten, hun naasten en de professionals. Resultaat van fase één is het een rapport van bureau SiRM.

2020 Oplevering advies beroepenstructuur 
Gedurende het project zijn veel verenigingen en gremia betrokken. 
Eind van 2020 overhandigde de stuurgroep het ‘Advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aan aan minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport.

2021 Impactanalyse

Om het advies Beroepenstructuur over te kunnen nemen, heeft minister Van Ark gevraagd om een impactanalyse in drie delen:

 • een analyse van de juridische gevolgen (door VWS);
 • een analyse van de structurele impact op de opleidingskosten (door het NIVEL);
 • een analyse van de meer korte termijngevolgen voor kwaliteit, toegankelijkheid  en betaalbaarheid van de psychologische zorg (door SiRM).

Dit laatste deel is in opdracht van het NIP, de NVGzP en de NVP uitgevoerd door adviesbureau SiRM. Het resultaat, het rapport ‘Een stap in de goede richting’, werd in juli 2021 overhandigd aan de minister. 
 

 

 

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]