Wachtwoord vergeten

Introductie

Geen gegevens gevonden

Achtergrond

Geen gegevens gevonden

Personen

Geen gegevens gevonden

Dossiers

Veel gestelde vragen

 • Cornacrisis: zorg op afstand, hoe declareer je dat?
  • De NZa zet op een speciale pagina de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand per zorgsector op een rij.

   Hier staat voor de basis ggz en de gespecialiseerde ggz: 

   Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.

    

 • Coronacrisis: hoe kan ik een consult op afstand registreren in de ggz?
  • Dit doet u door direct patiëntgebonden tijd te schrijven op de reguliere activiteiten. U geeft als zorgaanbieder namelijk zelf invulling aan de verschillende activiteiten. Dit kan door een face-to-face contact, maar ook via telefoon, beeldbellen of e-mail. Dit zijn allemaal vormen van direct patiëntgebonden tijd. De mogelijkheden voor zorg op afstand zijn niet verschillend voor de intake- en diagnostiekfase.
   Bron: NZa

   Zie voor meer informatie pagina 32 van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.

 • Coronacrisis: hoe kan ik gebruikmaken van de noodregeling digitale zorg
  • Voor de stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is voor instellingen en organisaties. Alle zorgaanbieders kunnen gebruikmaken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

   Voorwaarden

   Voor de regeling geldt een aantal voorwaarden, waaronder:

   1. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.
   2. De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
   3. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.

   Zie voor meer informatie: Voorwaarden SET: Uitbreiding voor coronavirus (SET Covid19) (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

   De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

 • Coronavirus: hoe zit het met de herregistratie?
  • Het Kabinet heeft de herregistratie-verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepen tot nader order opgeschort in verband met de Corona-crisis om zo te voorkomen dat zorgverleners uit het BIG-register worden gehaald en daardoor hun bevoegdheden verliezen. Minister Bruno Bruins van VWS zegt: “Ik zal onder de huidige omstandigheden niet tot doorhaling van inschrijvingen van zorgverleners in het BIG-register overgaan als zorgverleners de periode van vijf jaar hebben overschreden, zonder aan te tonen dat zij voldoende werkervaring hebben.” 

   Lees de brief van minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer, klik hier

 • Coronavirus: waar kan ik terrecht voor arbeidsrechtelijke vragen?
  • Op de website van de Vakbond voor Zorgprofesisonals staat een lijst met veelgestelde vragen, gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Er is ook een maar; niet op elke vraag is een pasklaar antwoord te geven. Het juiste antwoord hangt af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. 
   U vindt de lijst hier

    

 • Herregistratie: ik weet niet zeker of ik voldoende werkervaringsuren heb. Is het verstandig zo lang mogelijk te wachten met mijn aanvraag?
  • Als u langer wacht met uw aanvraag, heeft u de gelegenheid om meer uren werkervaring op te doen die mee mogen tellen voor de aanvraag herregistratie. Maar als uw aanvraag wordt afgewezen, lukt het misschien niet tijdig meer om de toets af te leggen voor mensen met onvoldoende werkervaring.

   Als het de wens is alle uren van 2016 mee te laten tellen voor de herregistratie, is het het beste om met het indienen van de herregistratie te wachten tot december 2016. Herregistratie in bijvoorbeeld juni 2016 betekent een nieuwe herregistratie tot juni 2021. Bij herregistratie in de laatste week van december loopt de nieuwe registratie tot eind december 2021.
   De aanvraag voor herregistratie wordt gestart zodra u betaalt voor de aanvraag (bij stap 7 van het formulier). Deze zaak is nodig om alle gerelateerde correspondentie in uw digitale dossier te kunnen plaatsen.

   Wilt u uw aanvraag nog niet indienen? Dan wordt u aangeraden niet te betalen en contact op te nemen met de BIG-informatielijn. U kunt dan aangeven dat u wilt dat uw huidige zaak wordt afgesloten. Daarna kunt u op elk moment weer een nieuwe aanvraag indienen.
    

 • Hoe vind ik een ggz-instelling?
 • Hoe weet ik of mijn therapeut wel echt psychotherapeut is?
  • De beroepstitel psychotherapeut is wettelijk beschermd. Onrechtmatig gebruik hiervan is een wetsovertreding die kan worden bestraft met een bestuurlijke boete.
   BIG-registraties zijn gemakkelijk na te gaan bij het BIG-register:

   De NVP wil cliënten waarschuwen voor zorgverleners die zich uitgeven voor ‘Europees erkende therapeut met een praktijk voor psychotherapie’. Het is dan vrij zeker dat men niet te maken heeft met een psychotherapeut. De zogenaamde Europese erkenning betreft dan een erkenning door een Europese vereniging, de EAP.  De EAP heeft als koepelvereniging een eigen register ingesteld: het Europees Register Psychotherapie, hierin zijn zorgverleners met ECP-diploma’s opgenomen. Hoewel de NVP vindt dat het kan aanzetten tot dwaling mag een ieder in Nederland aangeven dat hij of zij vrijgevestigd therapeut is met een praktijk voor psychotherapie.

   In geval van twijfel: vraag de therapeut naar zijn BIG-registratie en BIG-nummer!

    

 • Waar vind ik hulp voor mijn kind met psychische problemen?
  • Uw kind onder de 18 kan bij psychische problemen hulp krijgen via de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-ggz). Voor hulp via de jeugd-ggz heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze verwijzing krijgen van:

   • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente;
   • de huisarts;
   • een medisch specialist;
   • een jeugdarts.

   Binnen de jeugd-ggz zijn onder meer psychotherapeuten, psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen werkzaam. Zij zijn specialisten in de psychische ontwikkeling van kinderen, soms in samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. De hulpverleners werken samen met andere jeugdhulporganisaties en met het onderwijs.

 • Wat is het verschil tussen de basis ggz en de gespecialiseerde ggz?
  • De zwaarte van de zorg die nodig is bepaalt waar iemand zorg ontvangt. In de eerste lijn zijn het bijvoorbeeld de huisarts, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen die zorg verlenen. Deze eerstelijnszorg is generalistisch, snel en gemakkelijk toegankelijk. De eerstelijnshulpverleners kunnen advies inwinnen bij gespecialiseerde ggz-instellingen. Als meer specialistische behandeling noodzakelijk is, dan verwijst de huisarts, een medisch specialist of bureau Jeugdzorg de patiënt door naar de tweede lijn, de gespecialiseerde ggz, bijvoorbeeld naar een ggz-instelling.

   Generalistische basis ggz
   De generalistische basis ggz kent vier soorten behandelingen
   1. Kort
   2. Middellang,
   3. Intensief
   4. Chronisch.
   In welk type behandeling u valt wordt vooraf wel ingeschat, maar pas achteraf definitief bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf verstuurd. Het type behandeling en daarmee de hoogte van uw rekening hangt samen met de ernst van uw probleem, het risico, de complexiteit en het beloop van uw klachten. In de praktijk speelt de duur van uw behandeling  daarin een voorname rol. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor deze vier behandelingen maximumtarieven vastgesteld.

   Gespecialiseerde ggz
   De gespecialiseerde ggz kent ca. 120 soorten ambulante behandelingen, de zgn. Diagnose Behandel Combinaties of DBC's. In welke DBC u valt, wordt pas aan het eind van uw behandeling (of uiterlijk na een jaar) bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf (of uiterlijk na een jaar) verstuurd. Het type DBC waarin u valt, wordt bepaald door de aard van uw problematiek en de bestede tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle DBC's maximumtarieven vastgesteld.

    

 • Wie vergoedt de hulp bij psychische problemen van mijn kind?
  • Wie vergoedt de hulp bij psychische problemen van mijn kind?

   Uw gemeente vergoedt geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-ggz) en beschermd wonen voor jongeren. Dit staat in de Jeugdwet. Hierbij kunt u kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) via de gemeente. De vergoeding voor jeugd-ggz geldt zowel voor ambulante zorg als voor opname in een psychiatrische instelling.

   Had uw kind op 31 december 2014 een geldige verwijzing of AWBZ-indicatie voor jeugd-ggz? Dan geldt het overgangsrecht voor uw kind.

   Lees meer op de informatiepagina van de Rijksoverheid

 • Herregistratie: Wat gebeurt er als mijn aanvraag wordt afgewezen?
  • Als uw herregistratie aanvraag wordt afgewezen, wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald zodra uw uiterste herregistratiedatum (UHD) is verlopen. Uw UHD kunt u raadplegen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’). Wanneer uw UHD nog niet is verstreken, kunt u op elk moment opnieuw een aanvraag indienen. Ook wanneer uw registratie in het BIG-register is doorgehaald wegens het niet voldoen aan vereisten voor herregistratie, kunt u altijd een aanvraag indienen om opnieuw te worden ingeschreven in het register. Deze ‘registratie na doorhaling’ wordt getoetst aan dezelfde criteria als de criteria die gelden voor herregistratie. Dat betekent dat u in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag 3.120 uur werkervaring als psychotherapeut heeft opgedaan.
   Let op: Uren die u heeft gewerkt na doorhaling van uw BIG-registratie tellen hierbij niet mee.

   Lees meer in ons dossier herregistratie
    

 • Waar vind ik een speciale (Spaans sprekende, in EMDR gespecialiseerde etc) psychotherapeut in de buurt?
  • Op onze website kunt u een psychotherapeut zoeken bij u in de buurt. U kunt er bijvoorbeeld ook zoeken naar een specifieke methode of bijvoorbeeld gesproken taal.
   Psychotherapeuten kunnen werkzaam zijn in een instelling of eigen praktijk. Alle psychotherapeuten die u hier vindt, zijn lid van de NVP en dus BIG-geregistreerd.

   Niet alle psychotherapeuten zijn opgenomen in de zoekmachine.

    

 • Wat moet ik doen als ik een klacht heb over mijn therapeut?
  • Als patiënt of cliënt kunt u zelf een klacht indienen of iemand machtigen om dit namens u te doen. Ook nabestaanden kunnen een klacht indienen.
   De NVP-klachtenregeling is in overeenstemming met de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en anticipeert ook op de aankomende Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

   U kunt hier meer lezen over onze klachtenmogelijkheden of bekijk onze folder Heeft u een klacht? 

 • Herregistratie: Moet ik bij aanvragen bewijsstukken bijvoegen?
  • Uitgangspunt bij de beoordeling van de werkervaring is de opgave van de beroepsbeoefenaar.
   Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. U hoeft dus niet standaard bewijsstukken mee te sturen. Een uitzondering vormt werkervaring in het buitenland. Hiervan moeten altijd bewijsstukken worden overlegd.

   Als u in de steekproef zit, dan ontvangt u bericht waarin u wordt gevraagd bewijsstukken op te sturen. Bij dit bericht is een toelichting bijgevoegd waarin beschreven wordt welke bewijsstukken u kunt aanleveren ter onderbouwing van uw aanvraag. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van uw werkervaring bewaart.

   Lees meer in ons dossier herregistratie

 • Herregistratie: ik heb een periode niet gewerkt, voldoe ik nu wel aan de werkervaringseis?
  • Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag u uw werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Als u langer dan twee jaar achter elkaar niet gewerkt hebt, dan tellen de gewerkte uren voorafgaand aan de werkonderbreking niet meer mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Werkonderbrekingen door bijvoorbeeld ouderschapsverlof of buitengewoon verlof tellen niet mee (zwangerschaps- en bevallingsverlof wel).

   Lees meer in het dossier herregistratie

    

 • Herregistratie: Telt werkervaring in het buitenland mee?
  • Buitenlandse werkervaring telt in principe mee voor de herregistratie. Werkervaring telt alleen mee wanneer deze is opgedaan tijdens een actieve registratie in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse werkervaring. Als er in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee.

   Lees meer in ons dossier herregistratie
    

 • Herregistratie: Wat kan gelden als bewijs van werkervaring?
  • Als u in de steekproef valt, moet u in staat zijn de opgave te onderbouwen met bewijsstukken. Als bewijsstukken kunnen gelden: arbeidscontract, salarisstrook met specificatie, accountantsverklaring, opgave inkomen (gespecificeerd) bij de Belastingdienst (in combinatie met uurtarieven), contracten, werkgeversverklaringen, DBC-nota’s of andere nota’s, (geanonimiseerde) digitale agenda, andere formele documenten.
   Stuur indien mogelijk altijd een functiebeschrijving mee van de door u uitgevoerde werkzaamheden.
   Klik hier voor uitgebreide informatie
   Bij werkervaring in het buitenland moeten altijd bewijsstukken worden overlegd.

   Lees meer in het dossier herregistratie

 • Herregistratie: Kan bij meerdere BIG-registraties de werkervaring dubbel tellen?
  • Als u beschikt over BIG-registraties voor meerdere beroepen (bijvoorbeeld gz-psycholoog en psychotherapeut of psychiater en psychotherapeut) is het mogelijk om dezelfde werkervaring bij de herregistratie van beide beroepen te laten meetellen indien de werkzaamheden binnen het deskundigheidsgebied van beide beroepen te vallen. In dat geval mogen deze uren dubbel tellen. Wel dient u voor beide beroepen apart herregistratie aan te vragen, te betalen en (indien hierom gevraagd wordt) bewijsstukken aan te leveren.

   Lees meer in het dossier herregistratie

    

 • Herregistratie: Kan ik met onvoldoende werkervaring toch in aanmerking komen voor herregistratie?
  • Als u onvoldoende uren relevante werkzaamheden heeft opgedaan om voor herregistratie in aanmerking te komen, is het mogelijk om een toets doen, al dan niet voorafgegaan door specifieke scholing voor herregistratie volgen ter (ondersteuning bij) de voorbereiding op de toets. Na deze scholing volgt de toets. In dit filmpje wordt de procedure toegelicht.

   De toetsen en de scholingsprogramma’s worden namens het LOGO, het overleg van de opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot psychotherapeut verzorgen, landelijk aangeboden door de Stichting PDO GGZ Utrecht (RINO Groep).
   Uitgangspunt is dat u aantoont dat u nog steeds beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep van psychotherapeut.

   Er worden twee mogelijkheden geboden:

   1. Wie denkt dat hij/zij beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden kan rechtstreeks de toets doen
   2. Wie zich eerst wil bijscholen kan één of meer scholingsmodules volgen.

   De toets bestaat uit vier onderdelen

   1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling
   2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio)
   3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
   4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

   Van elke toets zijn er twee varianten, ‘Volwassenen en Ouderen’ en ‘Kinderen en Jeugdigen’. U mag zelf kiezen welke variant van de toets u wilt doen.

   Wie geslaagd is voor de vier toetsonderdelen, ontvangt het Periodiek Registratie Certificaat. Op basis hiervan kan herregistratie worden aangevraagd.

   Wie zich wil voorbereiden op de toets kan één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur.

   Scholing kan naar keuze worden gevolgd. Als u denkt dat u voldoende competent bent op het gebied van behandeling, kunt u bijv. alleen de scholingsmodule diagnostiek volgen, en omgekeerd.

   Er zijn vier scholingsmodules:

   1. Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd
   2. Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen
   3. Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd )
   4. Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen

   Wie psychotherapeut én gz-psycholoog is en voor beide beroepen onvoldoende werkervaring heeft moet zich voor beide beroepen via  een toets herregistreren. Daarbij geldt wel een vrijstellingsregeling:

   • wie de toetsen Diagnostiek en Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als psychotherapeut;
   • wie de toetsen Behandeling en Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als gz-psycholoog.

   Klik hier voor meer informatie over toetsen en de scholingsprogramma’s. Bent u psychotherapeut én gezondheidszorgpsycholoog? Dan kunt u een aangepast traject volgen.

 • Herregistratie: Kan ik met onvoldoende werkervaring toch in aanmerking komen voor herregistratie?
  • Als u onvoldoende uren relevante werkzaamheden heeft opgedaan om voor herregistratie in aanmerking te komen, is het mogelijk om een toets doen, al dan niet voorafgegaan door specifieke scholing voor herregistratie volgen ter (ondersteuning bij) de voorbereiding op de toets. Na deze scholing volgt de toets. In dit filmpje wordt de procedure toegelicht.

   De toetsen en de scholingsprogramma’s worden namens het LOGO, het overleg van de opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot psychotherapeut verzorgen, landelijk aangeboden door de Stichting PDO GGZ Utrecht (RINO Groep).
   Uitgangspunt is dat u aantoont dat u nog steeds beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep van psychotherapeut.

   Er worden twee mogelijkheden geboden:

   1. Wie denkt dat hij/zij beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden kan rechtstreeks de toets doen
   2. Wie zich eerst wil bijscholen kan één of meer scholingsmodules volgen.

   De toets bestaat uit vier onderdelen

   1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling
   2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio)
   3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
   4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

   Van elke toets zijn er twee varianten, ‘Volwassenen en Ouderen’ en ‘Kinderen en Jeugdigen’. U mag zelf kiezen welke variant van de toets u wilt doen.

   Wie geslaagd is voor de vier toetsonderdelen, ontvangt het Periodiek Registratie Certificaat. Op basis hiervan kan herregistratie worden aangevraagd.

   Wie zich wil voorbereiden op de toets kan één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur.

   Scholing kan naar keuze worden gevolgd. Als u denkt dat u voldoende competent bent op het gebied van behandeling, kunt u bijv. alleen de scholingsmodule diagnostiek volgen, en omgekeerd.

   Er zijn vier scholingsmodules:

   1. Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd
   2. Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen
   3. Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd )
   4. Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen

   Wie psychotherapeut én gz-psycholoog is en voor beide beroepen onvoldoende werkervaring heeft moet zich voor beide beroepen via  een toets herregistreren. Daarbij geldt wel een vrijstellingsregeling:

   • wie de toetsen Diagnostiek en Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als psychotherapeut;
   • wie de toetsen Behandeling en Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als gz-psycholoog.

   Klik hier voor meer informatie over toetsen en de scholingsprogramma’s. Bent u psychotherapeut én gezondheidszorgpsycholoog? Dan kunt u een aangepast traject volgen.

 • Herregistratie: Wat als ik mij niet wil herregistreren, of als ik niet aan de voorwaarden voldoe?
  • Bent u niet op tijd met uw aanvraag voor herregistratie of voldoet u niet aan de criteria, dan wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald. Dit betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. U bent  dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze  beroepstitel.

   Ook mag u dan niet langer de beroepstitel voeren. U mag wel uw voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven). Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding tot uw voormalige beroep heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent, terwijl u dat niet meer bent.

   Opnieuw inschrijven na doorhaling? Als uw inschrijving is doorgehaald omdat u niet aan de herregistratiecriteria heeft voldaan, dan is opnieuw inschrijven mogelijk. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie.

   Lees hier de wettekst, artikel 2 lid 4 van Besluit periodieke registratie Wet BIG

   Lees meer in het dossier herregistratie

    

    

 • Herregistratie: moet ik mij herregistreren als psychotherapeut als ik een registratie heb als klinisch psycholoog (of als psychiater)?
  • Ja, want de herregistratie als psychotherapeut betreft een ander basisberoep dan waar het specialisme betrekking op heeft.

   Lees ook het speciale nieuwsbericht over deze vraag.

    

    

 • Wie vergoedt mijn psychotherapie?
  • De zorgverzekeraar beoordeelt de indicatie voor de zorg. Voor een behandeling in de ggz heeft u een verwijzing nodig. Meestal moet u daarvoor bij de huisarts zijn. U heeft geen verwijzing nodig bij acute zorg. Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u een overzicht van GGZ-zorg die verzekerd is.

   Iedere Nederlander is via het basispakket verzekerd voor de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz. In de afgelopen jaren zijn enkele zaken uitgesloten van vergoeding, zoals bijv. aanpassingstoornissen en relatieproblemen. De huisarts bepaalt in eerste instantie of u in aanmerking komt voor de generalistische basis ggz of voor de gespecialiseerde ggz.

   Als uw zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan heeft de zorgverzekeraar in dat contract bepaald welk percentage van dit maximumbedrag de zorgaanbieder in rekening mag brengen. Meestal varieert dit van ca. 75 tot ca. 95%. Als uw zorgaanbieder geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan brengt hij/zij meestal het maximumtarief in rekening. U kunt dan zelf uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, die dan doorgaans 70 à 80% van de rekening vergoed.

   Er geldt in de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz geen eigen bijdrage. Wel heeft iedereen een verplicht eigen risico (in 2015: 375 euro). Als u in 2015 nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, zal de zorgverzekeraar bij ontvangst van onze nota dit eigen risico met u afrekenen.

   Zelfbetalende cliënten
   Als uw problematiek valt binnen het domein van de curatieve ggz, dan is uw zorgaanbieder verplicht om een rekening op te stellen volgens de regels van de generalistische basis ggz (één van de vier typen behandelingen) of de gespecialiseerde ggz (een DBC). Dat geldt dus ook wanneer u de rekening zelf wilt betalen. Voor problemen die niet binnen het verzekerde pakket vallen (bijv. aanpassingstoornissen of relatieproblemen) of voor diensten die niet binnen het domein van de curatieve ggz vallen (bijv. coaching of mediation) zijn de tarieven vrij en stelt uw zorgaanbieder zelf het tarief vast.

   Vergoeding verblijf psychiatrische instelling

   Bij verblijf in een psychiatrische instelling vergoedt uw zorgverzekeraar de eerste 3 jaar van een opname met behandeling. Daarna valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie vindt u op de pagina van de Rijkshoverheid: Wie vergoedt mijn verblijf in een psychiatrische instelling?

 • Waar vind ik een opleiding om psychotherapeut te worden?
  • De opleiding tot psychotherapeut is in handen van opleidingsinstellingen die daartoe door de minister zijn aangewezen. U kunt zich aanmelden voor de opleiding tot psychotherapeut bij een van de opleidingsinstellingen. Meer informatie en adressen vindt u hier.

   De opleiding duurt vier jaar (in deeltijd) en bestaat uit theorie, praktijkstages en supervisie (begeleiding) door een ervaren therapeut. Voor degenen die reeds een registratie hebben als gz-psycholoog duurt de opleiding 3 jaar.

   Let op: er zijn in Nederland diverse opleidingsinstellingen die suggereren dat zij opleiden tot het beroep psychotherapeut. Eén daarvan is de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAP). Deze opleiding leidt niet op tot BIG-geregistreerd psychotherapeut.

   Het ECP, oftewel Eurocertificaat voor psychotherapie, is een diploma dat is ingesteld door en wordt uitgereikt door de European Association for Psychotherapy  (EAP) en haar Nederlandse tak de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).

   Uitspraken vanuit NAP-kringen dat men bezig is het beroep psychotherapeut op Europees niveau te zullen regelen, waarbij het ECP-certificaat de standaard zal moeten zijn voor de regeling van het beroep in de Europese wet, zijn al meer dan 15 jaar te horen. Binnen de Europees Unie bestaat geen systeem van onderlinge automatische erkenning van getuigschriften en diploma’s op het gebied van de psychotherapie. Er is ook geen sprake van dat zo’n systeem er zal komen. Dit betekent dat het European Certificate for Psychotherapy (ECP) in Nederland geen toegang geeft tot het BIG-register van psychotherapeuten.Het ECP is ingesteld door enkele beroepsorganisaties in een aantal Europese landen. Het certificaat houdt geen verband met Europese wet- en regelgeving of met de Wet BIG.   

    

    

1 2 » 1/2 (31)
TERUG