NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden
Cornacrisis: zorg op afstand, hoe declareer je dat?

De NZa zet op een speciale pagina de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand per zorgsector op een rij.

Hier staat voor de basis ggz en de gespecialiseerde ggz: 

Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.

 

Coronacrisis: hoe kan ik een consult op afstand registreren in de ggz?

Dit doet u door direct patiëntgebonden tijd te schrijven op de reguliere activiteiten. U geeft als zorgaanbieder namelijk zelf invulling aan de verschillende activiteiten. Dit kan door een face-to-face contact, maar ook via telefoon, beeldbellen of e-mail. Dit zijn allemaal vormen van direct patiëntgebonden tijd. De mogelijkheden voor zorg op afstand zijn niet verschillend voor de intake- en diagnostiekfase.
Bron: NZa

Zie voor meer informatie pagina 32 van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.

Coronacrisis: is psychotherapeut een cruciaal beroep

Ja. Wie werkt in de geestelijke gezondheidszorg en direct zorg verleent of een functie uitoefent die dat mogelijk maakt, behoort tot de groep mensen met een cruciaal beroep. 

De Rijksoverheid een (niet allesomvattende) lijst opgesteld van cruciale beroepen. 

Coronavirus: hoe zit het met de herregistratie?

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting voor alle BIG-artikel 3 beroepen tijdelijk uitgesteld. Hierdoor was het voor zorgverleners tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De minister heeft inmiddels besloten dat het van belang is om de herregistratieplicht te hervatten.

Dit betekent dat BIG-professionals met een artikel 3 registratie voor wie het uitstel van toepassing was, zich uiterlijk 31 december 2022 moeten herregistreren. 

Meer lezen 

Coronavirus: waar kan ik terrecht voor arbeidsrechtelijke vragen?

Op de website van de Vakbond voor Zorgprofesisonals staat een lijst met veelgestelde vragen, gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Er is ook een maar; niet op elke vraag is een pasklaar antwoord te geven. Het juiste antwoord hangt af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. 
U vindt de lijst hier

 

Herregistratie: ik weet niet zeker of ik voldoende werkervaringsuren heb. Is het verstandig zo lang mogelijk te wachten met mijn aanvraag?

Als u langer wacht met uw aanvraag, heeft u de gelegenheid om meer uren werkervaring op te doen die mee mogen tellen voor de aanvraag herregistratie. Maar als uw aanvraag wordt afgewezen, lukt het misschien niet tijdig meer om de toets af te leggen voor mensen met onvoldoende werkervaring.

Als het de wens is alle uren van 2016 mee te laten tellen voor de herregistratie, is het het beste om met het indienen van de herregistratie te wachten tot december 2016. Herregistratie in bijvoorbeeld juni 2016 betekent een nieuwe herregistratie tot juni 2021. Bij herregistratie in de laatste week van december loopt de nieuwe registratie tot eind december 2021.
De aanvraag voor herregistratie wordt gestart zodra u betaalt voor de aanvraag (bij stap 7 van het formulier). Deze zaak is nodig om alle gerelateerde correspondentie in uw digitale dossier te kunnen plaatsen.

Wilt u uw aanvraag nog niet indienen? Dan wordt u aangeraden niet te betalen en contact op te nemen met de BIG-informatielijn. U kunt dan aangeven dat u wilt dat uw huidige zaak wordt afgesloten. Daarna kunt u op elk moment weer een nieuwe aanvraag indienen.
 

Hoe vind ik een ggz-instelling?

Op de website van Zorgkaart Nederland vindt u een overzicht van ggz-instellingen per plaats.

Hoe weet ik of mijn therapeut wel echt psychotherapeut is?

De beroepstitel psychotherapeut is wettelijk beschermd. Onrechtmatig gebruik hiervan is een wetsovertreding die kan worden bestraft met een bestuurlijke boete.
BIG-registraties zijn gemakkelijk na te gaan bij het BIG-register:

De NVP wil cliënten waarschuwen voor zorgverleners die zich uitgeven voor ‘Europees erkende therapeut met een praktijk voor psychotherapie’. Het is dan vrij zeker dat men niet te maken heeft met een psychotherapeut. De zogenaamde Europese erkenning betreft dan een erkenning door een Europese vereniging, de EAP.  De EAP heeft als koepelvereniging een eigen register ingesteld: het Europees Register Psychotherapie, hierin zijn zorgverleners met ECP-diploma’s opgenomen. Hoewel de NVP vindt dat het kan aanzetten tot dwaling mag een ieder in Nederland aangeven dat hij of zij vrijgevestigd therapeut is met een praktijk voor psychotherapie.

In geval van twijfel: vraag de therapeut naar zijn BIG-registratie en BIG-nummer!

 

Hoe zit dat met het nieuwe zorgprestatiemodel?

Op 1 januari 2022 is het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd, de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

U leest er meer over in ons dossier Zorgprestatiemodel

Kan ik een tolk inschakelen?

Vanaf 2022 kunnen zorgverleners in de ggz weer een tolk inschakelen en hiervoor vergoeding aanvragen. Voorheen zat de toeslag voor de inzet van een talentolk verwerkt in de tarieven. Zorgaanbieders die veel cliënten hadden die de Nederlandse taal niet machtig waren, maakten bovengemiddeld veel kosten en konden hierdoor soms niet uit met de tarieven. Dat wordt met de uitbreiding van de toeslag voor de tolk gebarentaal nu opgelost. 

 • Alle beëdigde tolken op C1 niveau en tolken die lid zijn van NGTV, hebben beroepsgeheim.
 • U declareert de kosten als toeslag op uw behandeling. De toeslag geldt alleen voor volwassenen. 
 • Via deze link vindt u de actuele regeling: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/

Voor meer informatie: NGTV :: Tolken in de GGZ

Waar vind ik de laatste versie van de Richtlijn GGZ en corona?

Diverse partijen zorgen telkens voor een update van de Richtlijne ggz en corona. De meest recente versie vindt u hier: Kwaliteitsstandaard GGZ en corona (richtlijn)

De richtlijn geldt voor instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken. Ze richt zich op de extramurale zorg van vrijgevestigde praktijken en instellingen en intramurale ggz. De richtlijn is grotendeels ook van toepassing op de verslavingszorg; specifieke situaties voor de verslavingszorg zijn aangegeven in de tekst.

Waar vind ik hulp voor mijn kind met psychische problemen?

Uw kind onder de 18 kan bij psychische problemen hulp krijgen via de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-ggz). Voor hulp via de jeugd-ggz heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze verwijzing krijgen van:

 • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente;
 • de huisarts;
 • een medisch specialist;
 • een jeugdarts.

Binnen de jeugd-ggz zijn onder meer psychotherapeuten, psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen werkzaam. Zij zijn specialisten in de psychische ontwikkeling van kinderen, soms in samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. De hulpverleners werken samen met andere jeugdhulporganisaties en met het onderwijs.

Wat is de DSM?

Alle psychische aandoeningen staan beschreven in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, kortweg de DSM-5. In het Nederlands: het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen.

De DSM-5 geeft een overzicht van alle klachten en symptomen die kunnen voorkomen bij alle verschillende psychische aandoeningen.

Wat is het verschil tussen de basis ggz en de gespecialiseerde ggz?

De zwaarte van de zorg die nodig is bepaalt waar iemand zorg ontvangt. In de eerste lijn zijn het bijvoorbeeld de huisarts, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen die zorg verlenen. Deze eerstelijnszorg is generalistisch, snel en gemakkelijk toegankelijk. De eerstelijnshulpverleners kunnen advies inwinnen bij gespecialiseerde ggz-instellingen. Als meer specialistische behandeling noodzakelijk is, dan verwijst de huisarts, een medisch specialist of bureau Jeugdzorg de patiënt door naar de tweede lijn, de gespecialiseerde ggz, bijvoorbeeld naar een ggz-instelling.

Generalistische basis ggz
De generalistische basis ggz kent vier soorten behandelingen
1. Kort
2. Middellang,
3. Intensief
4. Chronisch.
In welk type behandeling u valt wordt vooraf wel ingeschat, maar pas achteraf definitief bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf verstuurd. Het type behandeling en daarmee de hoogte van uw rekening hangt samen met de ernst van uw probleem, het risico, de complexiteit en het beloop van uw klachten. In de praktijk speelt de duur van uw behandeling  daarin een voorname rol. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor deze vier behandelingen maximumtarieven vastgesteld.

Gespecialiseerde ggz
De gespecialiseerde ggz kent ca. 120 soorten ambulante behandelingen, de zgn. Diagnose Behandel Combinaties of DBC's. In welke DBC u valt, wordt pas aan het eind van uw behandeling (of uiterlijk na een jaar) bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf (of uiterlijk na een jaar) verstuurd. Het type DBC waarin u valt, wordt bepaald door de aard van uw problematiek en de bestede tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle DBC's maximumtarieven vastgesteld.

 

Wat is het verschil tussen een psycholoog, een psychotherapeut en een psychiater?

Psychotherapeut

Een psychotherapeut heeft na de opleiding tot gz-psycholoog een vierjarige opleiding tot psychotherapeut afgerond. Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz.
De behandeling kan individueel zijn, maar kan ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.
De psychotherapeut helpt je (nare) dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.
Het doel van de behandeling is om je psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt.
De problemen waarvoor mensen in behandeling bij een psychotherapeut gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz.
Lees hier meer informatie 

Psycholoog

 • Een psycholoog heeft de universitaire studie psychologie afgerond en behandelt psychische problemen.
 • Een gz-psycholoog heeft na de universitaire studie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd en behandelt ook psychische problemen. De gz-psycholoog geeft meestal een korte behandeling in de generalistische basis ggz. Het gaat daarbij meestal om psychische klachten die korter dan zes maanden bestaan.
 • Een klinisch psycholoog heeft na de opleiding tot gz-psycholoog een vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog afgerond. Een klinisch psycholoog diagnosticeert en behandelt meer ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen. Ook bieden ze crisisinterventies.Voor ernstiger problematiek wordt doorverwezen naar een klinisch psycholoog (of de psychotherapeut of psychiater voor een (vaak langer durende) behandeling in de gespecialiseerde ggz. 
 • Een klinisch neuropsycholoog heeft na de opleiding tot gz-psycholoog een vierjarige opleiding tot klinisch neuropsycholoog afgerond. Hij is deskundig op het gebied van de hersenen en gedrag. De klinisch neuropsycholoog behandelt patiënten met hersenbeschadiging, specifieke groepen psychiatrische patiënten en bijvoorbeeld ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen.

Meer informatie staat op de website van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en haar specialismen en van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De psychiater is net zoals de psychotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling valt meestal onder de gespecialiseerde ggz en is vaak intensief en langdurig. In tegenstelling tot de psycholoog en psychotherapeut mag een psychiater naast het geven van een psychotherapeutische behandeling ook medicijnen voorschrijven. Soms richten psychiaters zich na hun opleiding uitsluitend nog op behandeling met medicatie. 

Meer informatie staat op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Wat is het verschil tussen een vrijgevestigde praktijk en een ggz-instelling?

In een instelling werken meerdere behandelaars samen. Vaak zijn er meerdere therapievormen onder één dak te vinden. U behandelaar kunt u niet altijd zelf kiezen bij een instelling en soms wordt de intake door iemand anders gedaan dan de uiteindelijke behandelaar.

Bij een vrijgevestigde praktijk werkt vaak één en soms een paar behandelaars. Dit betekent dat de intake en de behandeling door dezelfde persoon zal worden gedaan. Daardoor heeft u meer inspraak in het kiezen van de behandelaar van uw voorkeur.

Het is goed om bij de zorgverzekeraar na te vragen met welke vrijgevestigde praktijken en welke ggz-instellingen deze een contract heeft.

Wie vergoedt de hulp bij psychische problemen van mijn kind?

Uw gemeente vergoedt geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-GGZ) en beschermd wonen voor jongeren. Dit staat in de Jeugdwet. Hierbij kunt u kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) via de gemeente. De vergoeding voor jeugd-GGZ geldt zowel voor ambulante zorg als voor opname in een psychiatrische instelling.

Pgb voor jeugd-GGZ en beschermd wonen via gemeente

Wilt u geen zorg in natura maar een pgb voor jeugd-GGZ? Dan vraagt u een pgb aan bij uw gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt dan de zorgverlener uit. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan? en in de brochure Ik heb een persoonsgebonden budget.

Herregistratie: Wat gebeurt er als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Als uw herregistratie aanvraag wordt afgewezen, wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald zodra uw uiterste herregistratiedatum (UHD) is verlopen. Uw UHD kunt u raadplegen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’). Wanneer uw UHD nog niet is verstreken, kunt u op elk moment opnieuw een aanvraag indienen. Ook wanneer uw registratie in het BIG-register is doorgehaald wegens het niet voldoen aan vereisten voor herregistratie, kunt u altijd een aanvraag indienen om opnieuw te worden ingeschreven in het register. Deze ‘registratie na doorhaling’ wordt getoetst aan dezelfde criteria als de criteria die gelden voor herregistratie. Dat betekent dat u in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag 3.120 uur werkervaring als psychotherapeut heeft opgedaan.
Let op: Uren die u heeft gewerkt na doorhaling van uw BIG-registratie tellen hierbij niet mee.

Lees meer in ons dossier herregistratie
 

Waar vind ik een psychotherapeut in de buurt?

Op onze website kunt u een psychotherapeut zoeken bij u in de buurt. Niet alle psychotherapeuten zijn opgenomen in de zoekmachine.
Psychotherapeuten kunnen werkzaam zijn in een instelling of eigen praktijk. Alle psychotherapeuten die u hier vindt, zijn lid van de NVP en dus BIG-geregistreerd.


 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over mijn therapeut?

Als patiënt of cliënt kunt u zelf een klacht indienen of iemand machtigen om dit namens u te doen. Ook nabestaanden kunnen een klacht indienen.
De NVP-klachtenregeling is in overeenstemming met de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en anticipeert ook op de aankomende Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

U kunt hier meer lezen over onze klachtenmogelijkheden of bekijk onze folder Heeft u een klacht? 

Herregistratie: Moet ik bij aanvragen bewijsstukken bijvoegen?

Uitgangspunt bij de beoordeling van de werkervaring is de opgave van de beroepsbeoefenaar.
Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. U hoeft dus niet standaard bewijsstukken mee te sturen. Een uitzondering vormt werkervaring in het buitenland. Hiervan moeten altijd bewijsstukken worden overlegd.

Als u in de steekproef zit, dan ontvangt u bericht waarin u wordt gevraagd bewijsstukken op te sturen. Bij dit bericht is een toelichting bijgevoegd waarin beschreven wordt welke bewijsstukken u kunt aanleveren ter onderbouwing van uw aanvraag. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van uw werkervaring bewaart.

Lees meer in ons dossier herregistratie

Herregistratie: ik heb een periode niet gewerkt, voldoe ik nu wel aan de werkervaringseis?

Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag u uw werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Als u langer dan twee jaar achter elkaar niet gewerkt hebt, dan tellen de gewerkte uren voorafgaand aan de werkonderbreking niet meer mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Werkonderbrekingen door bijvoorbeeld ouderschapsverlof of buitengewoon verlof tellen niet mee (zwangerschaps- en bevallingsverlof wel).

Lees meer in het dossier herregistratie

 

Herregistratie: Telt werkervaring in het buitenland mee?

Buitenlandse werkervaring telt in principe mee voor de herregistratie. Werkervaring telt alleen mee wanneer deze is opgedaan tijdens een actieve registratie in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse werkervaring. Als er in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee.

Lees meer in ons dossier herregistratie
 

Herregistratie: Wat kan gelden als bewijs van werkervaring?

Als u in de steekproef valt, moet u in staat zijn de opgave te onderbouwen met bewijsstukken. Als bewijsstukken kunnen gelden: arbeidscontract, salarisstrook met specificatie, accountantsverklaring, opgave inkomen (gespecificeerd) bij de Belastingdienst (in combinatie met uurtarieven), contracten, werkgeversverklaringen, DBC-nota’s of andere nota’s, (geanonimiseerde) digitale agenda, andere formele documenten.
Stuur indien mogelijk altijd een functiebeschrijving mee van de door u uitgevoerde werkzaamheden.
Klik hier voor uitgebreide informatie
Bij werkervaring in het buitenland moeten altijd bewijsstukken worden overlegd.

Lees meer in het dossier herregistratie van het BIG-register

1 2 » 1/2 (38)