NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting voor alle BIG-artikel 3 beroepen tijdelijk uitgesteld. Hierdoor was het voor zorgverleners tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De minister heeft inmiddels besloten om de herregistratieplicht te hervatten.

Dit betekent dat BIG-professionals met een artikel 3-registratie voor wie het uitstel van toepassing was, zich uiterlijk 31 december 2022 moeten herregistreren. 

U mag zelf kiezen of u van de langere termijn de uren van de eerste 5 jaar laat tellen voor de herregistratie, óf van de laatste 5 jaar. Het is dus niet zo dat u door het uitstel van de UHD (uiterste herregistratie datum) over een langere periode van 5 jaar uren op mag bouwen.

Werkervaringseis

U kunt zich als psychotherapeut herregistreren als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm). Hiervoor moet u in 5 jaar 3.120 uur als psychotherapeut hebben gewerkt. De werkzaamheden moeten aan bepaalde eisen voldoen. Als u voldoet aan de werkervaringseis gelden in het kader van de herregistratie geen wettelijke vereisten voor deskundigheidsbevordering.

Het rekenmodel berekent voor u het totaal aantal cliëntcontacturen per jaar op basis van uw gedeclareerde prestaties. Het helpt u ook te bepalen of u voldoende uren hebt gewerkt. Bij de rekenhulp zit ook een toelichting.

Haalt u de urennorm niet? Dan kunt u door scholing toch in aanmerking komen voor herregistratie.

Uitgesteld?

Is uw herregistratiedatum uitgesteld? Dan moet u zodra de nieuwe datum voor herregistratie is vastgelegd, kiezen of van die langere termijn de uren in de eerste 5 jaar worden geteld voor de herregistratie óf van de laatste 5 jaar. Het is dus niet zo dat u door uitstel UHD (uiterste herregistratie datum) over een langere termijn dan 5 jaar uren op mag bouwen.

Meer lezen

U komt in aanmerking voor herregistratie als u voldoet aan de werkervaringseis. Als u niet voldoet aan de werkervaringseis, dan kunt u de toets doen, voor de scholingseis. Als u wel voldoet aan de werkervaringseis, geldt er voor herregistratie in het BIG-register psychotherapeut niet tegelijkertijd een scholingseis.

 • Werkervaringseis 

De eenvoudigste manier om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen is door aan tonen dat u in de herregistratieperiode van vijf jaar voldoende werkervaring heeft opgebouwd als psychotherapeut. De werkervaringseis voor psychotherapeuten bedraagt 3120 uur over vijf jaar. Dit komt overeen met gemiddeld 12 uur per week.

Nederlandse werkervaring mag alleen meetellen indien er op dat moment sprake was van een BIG-registratie. Dit geldt ook voor buitenlandse werkervaring als er in het land waar de werkervaring is opgedaan een wettelijk register is.

Werkervaring mag u alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het Beoordelingskader Psychotherapeut. Het beoordelingskader bestaat uit een algemeen deel met regels die gelden voor alle beroepen en een specifiek deel (vanaf p. 37) voor het beroep psychotherapeut. Aan de hand hiervan kunt u bepalen of uw werkzaamheden kunnen meetellen voor herregistratie. 

Inhoudelijke eisen werkervaring
Werkzaamheden die kunnen meetellen dienen aan drie eisen te voldoen:
1. Ze liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
2. Ze vallen binnen het deskundigheidsgebied van de psychotherapeut;
3. Ze worden uitgevoerd op (ten minste) het niveau van het beroep psychotherapeut.

Individuele gezondheidszorg
Ook psychotherapeuten die werkzaamheden verrichten als supervisor, teamleiders, leidinggevende, werkbegeleider, e.d. kunnen worden gezien als werkend in de individuele gezondheidszorg. In de omschrijving van het begrip individuele gezondheidszorg wordt niet expliciet als eis gesteld dat er altijd rechtstreeks contact moet zijn met de patiënt. Een zorgverlener die uitvoerende zorgverleners aanstuurt, superviseert of hun werkzaamheden direct coördineert kan worden gezien als werkend in de individuele gezondheidszorg. Voorwaarden waaraan hierbij moet zijn voldaan zijn:
- de uitgevoerde werkzaamheden hebben direct te maken met zorg voor personen;
- de werkzaamheden die worden aangestuurd, gecoördineerd of gesuperviseerd zijn van minimaal WO-niveau én horen bij het beroep waarmee de leidinggevende, coördinator of supervisor is ingeschreven in het BIG-register.
De taken van een afdelingshoofd dat sturing geeft aan teamleiders en leidinggevenden of van een manager in een (grotere) zorginstelling kunnen niet meer worden gezien als individuele gezondheidszorg omdat de afstand tot de zorgvrager te groot is.

Kwaliteitszorg onder voorwaarden eveneens individuele gezondheidszorg
In het Beoordelingskader Psychotherapeut wordt in het algemene deel aangegeven dat de borging en verbetering van de kwaliteit van de zorg een belangrijk aspect is in het handelen van zorgverleners. Werkzaamheden die worden uitgevoerd op het gebied van kwaliteitszorg mogen, ondanks dat ze niet altijd direct te relateren zijn aan de zorg voor patiënten, worden gerekend tot de individuele gezondheidszorg mits de werkzaamheden wél direct gerelateerd zijn aan:
- het zorgproces;
- zorg die betrekking heeft op personen;
- het deskundigheidsgebied van het beroep waarmee de zorgverlener is ingeschreven in het BIG-register.
Aan alle drie de voorwaarden moet zijn voldaan.

Deskundigheidsgebied van de psychotherapeut
Tot het deskundigheidsgebied van de psychotherapeut wordt gerekend:
- Stellen van een diagnose;
- Opstellen behandelplan;
- Psychotherapeutische behandeling (hieronder valt tevens het coördineren van de behandelingen c.q. aansturen van andere disciplines bij de diagnostiek en de psychotherapeutische behandelingen én het (eventueel in samenwerking met en/of door aansturing van andere zorgverleners) waarborgen van effectieve en efficiënte zorg voor de cliënt;
- Evaluatie en vastleggen.

Belangrijk is niet de setting, maar de aard van de werkzaamheden. Het is niet noodzakelijk dat een psychotherapeut  alle werkzaamheden die behoren tot het deskundigheidsgebied, zoals hierboven beknopt omschreven, uitvoert. Wel essentieel is dat alle uren die meetellen voor de herregistratie vallen binnen het deskundigheidsgebied, worden uitgevoerd binnen de individuele gezondheidszorg én worden uitgevoerd op het juiste niveau.

Gelijkgestelde werkzaamheden
Alleen docenten die werkzaam zijn bij opleidingsinstellingen die opleiden tot BIG-geregistreerd psychotherapeut mogen de werkervaring meetellen. Aangezien de opleiding tot psychotherapeut voortbouwt op competenties die opgedaan zijn tijdens deze universitaire opleiding, kan een deel van het onderwijs aan de betreffende universitaire opleidingen meetellen voor de herregistratie in het BIG-register. Het dient daarbij te gaan om onderwijsmodules die tot centrale vakgebied van het beroep psychotherapeut kunnen worden aangemerkt.
De tijd die wordt besteed aan de voorbereiding van de cursus en beoordeling van opdrachten e.d. mag morden meegerekend. Een verhouding van 1:1 wordt als redelijk gezien.

Onder docenten wordt ook verstaan, een psychotherapeut die als leertherapeut iemand in het kader van de opleiding tot psychotherapeut (of gz-psycholoog, klinisch psycholoog, etc.) in behandeling neemt. Deze psychotherapeuten zijn niet in dienst als docent van de opleidingsinstelling. De werkzaamheden als leertherapeut mogen dus worden meegeteld. Zie p. 41 van het Beoordelingskader Psychotherapeut.

Vrijgevestigden
Voor vrijgevestigden wordt het aantal cliëntcontacturen als basis genomen. Vrijgevestigden mogen verder meetellen (raadpleeg voor maximale uren, aantallen en percentages het Beoordelingskader Psychotherapeut, p. 27- 29):

 • Bedrijfsvoering: dit zijn uren besteed aan de voorbereiding, de nazorg en de administratieve afhandeling van een cliëntencontact. Er vindt momenteel overleg plaats met het BIG-register en VWS over wat verstaan moet worden onder cliëntcontacturen;
 • Waarnemingsdiensten (de tijd die de zorgverlener daadwerkelijk beschikbaar is geweest mogen volledig meetellen; let op geen dubbeltelling van uren);
 • Vakantie/verlof. Hieronder worden ook de algemeen erkende feestdagen gerekend;
 • Ziekte (inclusief kortdurende griep, e.d.);
 • Uren voor deskundigheidsbevordering gericht op de individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied van het desbetreffende beroep;
 • Kortdurend zorgverlof, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en adoptieverlof.

 • Scholingseis 

Als u onvoldoende uren relevante werkzaamheden heeft opgedaan om voor herregistratie in aanmerking te komen, is het mogelijk om een toets doen, al dan niet voorafgegaan door specifieke scholing voor herregistratie volgen ter (ondersteuning bij) de voorbereiding op de toets. Na deze scholing volgt de toets. Uitgangspunt is dat u aantoont dat u nog steeds beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep van psychotherapeut.

De toetsen en de scholingsprogramma’s worden namens het LOGO, het overleg van de opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot psychotherapeut verzorgen, landelijk aangeboden door RINO Zuid.

Er worden twee mogelijkheden geboden:
1. Wie denkt dat hij/zij beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden kan rechtstreeks de toets doen;
2. Wie zich eerst wil bijscholen kan één of meer scholingsmodules volgen.

De toets
De toets bestaat uit vier onderdelen
1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling
2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio)
3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

Van elke toets zijn er twee varianten, ‘Volwassenen en Ouderen’ en ‘Kinderen en Jeugdigen’. U mag zelf kiezen welke variant van de toets u wilt doen.
Wie geslaagd is voor de vier toetsonderdelen, ontvangt het Periodiek Registratie Certificaat. Op basis hiervan kan herregistratie worden aangevraagd.

Scholing
Wie zich wil voorbereiden op de toets kan één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur. Scholing kan naar keuze worden gevolgd. Als u denkt dat u voldoende competent bent op het gebied van behandeling, kunt u bijv. alleen de scholingsmodule diagnostiek volgen, en omgekeerd. Er zijn vier scholingsmodules:
1. Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd
2. Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen
3. Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd )
4. Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen

Psychotherapeut en gz-psycholoog?

Wie psychotherapeut én gz-psycholoog is en voor beide beroepen onvoldoende werkervaring heeft moet zich voor beide beroepen via een toets herregistreren.

Bent u psychotherapeut én gezondheidszorgpsycholoog? Dan kunt u een aangepast traject volgen.
Daarbij geldt wel een vrijstellingsregeling:

 • wie de toetsen Diagnostiek en Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als psychotherapeut;
 • wie de toetsen Behandeling en Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als gz-psycholoog.
[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]
Coronavirus: hoe zit het met de herregistratie?

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting voor alle BIG-artikel 3 beroepen tijdelijk uitgesteld. Hierdoor was het voor zorgverleners tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De minister heeft inmiddels besloten dat het van belang is om de herregistratieplicht te hervatten.

Dit betekent dat BIG-professionals met een artikel 3 registratie voor wie het uitstel van toepassing was, zich uiterlijk 31 december 2022 moeten herregistreren. 

Meer lezen 

Herregistratie: ik weet niet zeker of ik voldoende werkervaringsuren heb. Is het verstandig zo lang mogelijk te wachten met mijn aanvraag?

Als u langer wacht met uw aanvraag, heeft u de gelegenheid om meer uren werkervaring op te doen die mee mogen tellen voor de aanvraag herregistratie. Maar als uw aanvraag wordt afgewezen, lukt het misschien niet tijdig meer om de toets af te leggen voor mensen met onvoldoende werkervaring.

Als het de wens is alle uren van 2016 mee te laten tellen voor de herregistratie, is het het beste om met het indienen van de herregistratie te wachten tot december 2016. Herregistratie in bijvoorbeeld juni 2016 betekent een nieuwe herregistratie tot juni 2021. Bij herregistratie in de laatste week van december loopt de nieuwe registratie tot eind december 2021.
De aanvraag voor herregistratie wordt gestart zodra u betaalt voor de aanvraag (bij stap 7 van het formulier). Deze zaak is nodig om alle gerelateerde correspondentie in uw digitale dossier te kunnen plaatsen.

Wilt u uw aanvraag nog niet indienen? Dan wordt u aangeraden niet te betalen en contact op te nemen met de BIG-informatielijn. U kunt dan aangeven dat u wilt dat uw huidige zaak wordt afgesloten. Daarna kunt u op elk moment weer een nieuwe aanvraag indienen.
 

Herregistratie: Wat gebeurt er als mijn aanvraag wordt afgewezen?

Als uw herregistratie aanvraag wordt afgewezen, wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald zodra uw uiterste herregistratiedatum (UHD) is verlopen. Uw UHD kunt u raadplegen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’). Wanneer uw UHD nog niet is verstreken, kunt u op elk moment opnieuw een aanvraag indienen. Ook wanneer uw registratie in het BIG-register is doorgehaald wegens het niet voldoen aan vereisten voor herregistratie, kunt u altijd een aanvraag indienen om opnieuw te worden ingeschreven in het register. Deze ‘registratie na doorhaling’ wordt getoetst aan dezelfde criteria als de criteria die gelden voor herregistratie. Dat betekent dat u in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag 3.120 uur werkervaring als psychotherapeut heeft opgedaan.
Let op: Uren die u heeft gewerkt na doorhaling van uw BIG-registratie tellen hierbij niet mee.

Lees meer in ons dossier herregistratie
 

Herregistratie: Moet ik bij aanvragen bewijsstukken bijvoegen?

Uitgangspunt bij de beoordeling van de werkervaring is de opgave van de beroepsbeoefenaar.
Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. U hoeft dus niet standaard bewijsstukken mee te sturen. Een uitzondering vormt werkervaring in het buitenland. Hiervan moeten altijd bewijsstukken worden overlegd.

Als u in de steekproef zit, dan ontvangt u bericht waarin u wordt gevraagd bewijsstukken op te sturen. Bij dit bericht is een toelichting bijgevoegd waarin beschreven wordt welke bewijsstukken u kunt aanleveren ter onderbouwing van uw aanvraag. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van uw werkervaring bewaart.

Lees meer in ons dossier herregistratie

Herregistratie: ik heb een periode niet gewerkt, voldoe ik nu wel aan de werkervaringseis?

Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag u uw werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Als u langer dan twee jaar achter elkaar niet gewerkt hebt, dan tellen de gewerkte uren voorafgaand aan de werkonderbreking niet meer mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Werkonderbrekingen door bijvoorbeeld ouderschapsverlof of buitengewoon verlof tellen niet mee (zwangerschaps- en bevallingsverlof wel).

Lees meer in het dossier herregistratie

 

Herregistratie: Wat kan gelden als bewijs van werkervaring?

Als u in de steekproef valt, moet u in staat zijn de opgave te onderbouwen met bewijsstukken. Als bewijsstukken kunnen gelden: arbeidscontract, salarisstrook met specificatie, accountantsverklaring, opgave inkomen (gespecificeerd) bij de Belastingdienst (in combinatie met uurtarieven), contracten, werkgeversverklaringen, DBC-nota’s of andere nota’s, (geanonimiseerde) digitale agenda, andere formele documenten.
Stuur indien mogelijk altijd een functiebeschrijving mee van de door u uitgevoerde werkzaamheden.
Klik hier voor uitgebreide informatie
Bij werkervaring in het buitenland moeten altijd bewijsstukken worden overlegd.

Lees meer in het dossier herregistratie van het BIG-register

Herregistratie: Kan bij meerdere BIG-registraties de werkervaring dubbel tellen?

Als u beschikt over BIG-registraties voor meerdere beroepen (bijvoorbeeld gz-psycholoog en psychotherapeut of psychiater en psychotherapeut) is het mogelijk om dezelfde werkervaring bij de herregistratie van beide beroepen te laten meetellen indien de werkzaamheden binnen het deskundigheidsgebied van beide beroepen te vallen. In dat geval mogen deze uren dubbel tellen. Wel dient u voor beide beroepen apart herregistratie aan te vragen, te betalen en (indien hierom gevraagd wordt) bewijsstukken aan te leveren.

Meer lezen? 

Herregistratie: Kan ik met onvoldoende werkervaring toch in aanmerking komen voor herregistratie?

Als u onvoldoende uren relevante werkzaamheden heeft opgedaan om voor herregistratie in aanmerking te komen, is het mogelijk om een toets doen, al dan niet voorafgegaan door specifieke scholing voor herregistratie volgen ter (ondersteuning bij) de voorbereiding op de toets. Na deze scholing volgt de toets. In dit filmpje wordt de procedure toegelicht.

De toetsen en de scholingsprogramma’s worden namens het LOGO, het overleg van de opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot psychotherapeut verzorgen, landelijk aangeboden door de Stichting BoPP Midden Nederland.
Uitgangspunt is dat u aantoont dat u nog steeds beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep van psychotherapeut.

Er worden twee mogelijkheden geboden:

 1. Wie denkt dat hij/zij beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden kan rechtstreeks de toets doen
 2. Wie zich eerst wil bijscholen kan één of meer scholingsmodules volgen.

De toets bestaat uit vier onderdelen

 1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling
 2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio)
 3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
 4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

Van elke toets zijn er twee varianten, ‘Volwassenen en Ouderen’ en ‘Kinderen en Jeugdigen’. U mag zelf kiezen welke variant van de toets u wilt doen.

Wie geslaagd is voor de vier toetsonderdelen, ontvangt het Periodiek Registratie Certificaat. Op basis hiervan kan herregistratie worden aangevraagd.

Wie zich wil voorbereiden op de toets kan één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur.

Scholing kan naar keuze worden gevolgd. Als u denkt dat u voldoende competent bent op het gebied van behandeling, kunt u bijv. alleen de scholingsmodule diagnostiek volgen, en omgekeerd.

Er zijn vier scholingsmodules:

 1. Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd
 2. Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen
 3. Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd )
 4. Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen

Wie psychotherapeut én gz-psycholoog is en voor beide beroepen onvoldoende werkervaring heeft moet zich voor beide beroepen via  een toets herregistreren. Daarbij geldt wel een vrijstellingsregeling:

 • wie de toetsen Diagnostiek en Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als psychotherapeut;
 • wie de toetsen Behandeling en Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als gz-psycholoog.

Klik hier voor meer informatie over toetsen en de scholingsprogramma’s. Bent u psychotherapeut én gezondheidszorgpsycholoog? Dan kunt u een aangepast traject volgen.

Herregistratie: Wat als ik mij niet wil herregistreren, of als ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Bent u niet op tijd met uw aanvraag voor herregistratie of voldoet u niet aan de criteria, dan wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald. Dit betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. U bent  dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze  beroepstitel.

Ook mag u dan niet langer de beroepstitel voeren. U mag wel uw voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven). Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding tot uw voormalige beroep heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent, terwijl u dat niet meer bent.

Opnieuw inschrijven na doorhaling? Als uw inschrijving is doorgehaald omdat u niet aan de herregistratiecriteria heeft voldaan, dan is opnieuw inschrijven mogelijk. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie.

Lees hier de wettekst, artikel 2 lid 4 van Besluit periodieke registratie Wet BIG

Lees meer in het dossier herregistratie

 

 

Herregistratie: moet ik mij herregistreren als psychotherapeut als ik een registratie heb als klinisch psycholoog (of als psychiater)?

Ja, want de herregistratie als psychotherapeut betreft een ander basisberoep dan waar het specialisme betrekking op heeft.

Lees ook het speciale nieuwsbericht over deze vraag.