Wachtwoord vergeten

Herregistratie

Introductie

Sinds 1 januari 2012 geldt dat psychotherapeuten moeten voldoen aan herregistratievereisten om hun registratie in het BIG-register te kunnen verlengen. Uiterlijk 6 maanden voor de herregistratiedatum verstuurt het BIG-register de eerste oproep voor herregistratie.

U komt in aanmerking voor herregistratie als u voldoet aan de werkervaringseis. Als u niet voldoet aan de werkervaringseis, dan geldt de scholingseis. Als u voldoet aan de werkervaringseis, geldt er voor herregistratie in het BIG-register psychotherapeut niet tegelijkertijd een scholingseis.

- Meer informatie leest u in dit dossier bij achtergrond
- Lees ook de meest gestelde vragen over herregistratie
- Lees ook het Beoordelingskader Psychotherapeut en controleer uw eigen adresgegevens op juistheid

Zie voor andere informatie en veel gestelde vragen: het BIG register 

Achtergrond

a. WERKERVARINGSEIS
De eenvoudigste manier om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen is door aan tonen dat u in de herregistratieperiode van vijf jaar voldoende werkervaring heeft opgebouwd als psychotherapeut. De werkervaringseis voor psychotherapeuten bedraagt, evenals voor gz-psychologen, 3120 uur over vijf jaar. Dit komt overeen met gemiddeld 12 uur per week.
Nederlandse werkervaring mag alleen meetellen indien er op dat moment sprake was van een BIG-registratie. Dit geldt ook voor buitenlandse werkervaring als er in het land waar de werkervaring is opgedaan een wettelijk register is.

Werkervaring mag u alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het Beoordelingskader Psychotherapeut. Het beoordelingskader bestaat uit een algemeen deel met regels die gelden voor alle beroepen en een specifiek deel (vanaf p. 35) voor het beroep psychotherapeut. Aan de hand hiervan kunt u bepalen of uw werkzaamheden kunnen meetellen voor herregistratie. Als u voldoet aan de werkervaringseis, geldt er voor herregistratie in het BIG-register psychotherapeut niet tegelijkertijd een scholingseis.

Inhoudelijke eisen werkervaring
Werkzaamheden die kunnen meetellen dienen aan drie eisen te voldoen:
1. Ze liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
2. Ze vallen binnen het deskundigheidsgebied van de psychotherapeut;
3. Ze worden uitgevoerd op (ten minste) het niveau van het beroep psychotherapeut.

Individuele gezondheidszorg
Ook psychotherapeuten die werkzaamheden verrichten als supervisor, teamleiders, leidinggevende, werkbegeleider, e.d. kunnen worden gezien als werkend in de individuele gezondheidszorg. In de omschrijving van het begrip individuele gezondheidszorg wordt niet expliciet als eis gesteld dat er altijd rechtstreeks contact moet zijn met de patiënt. Een zorgverlener die uitvoerende zorgverleners aanstuurt, superviseert of hun werkzaamheden direct coördineert kan worden gezien als werkend in de individuele gezondheidszorg. Voorwaarden waaraan hierbij moet zijn voldaan zijn:
- de uitgevoerde werkzaamheden hebben direct te maken met zorg voor personen;
- de werkzaamheden die worden aangestuurd, gecoördineerd of gesuperviseerd zijn van minimaal WO-niveau én horen bij het beroep waarmee de leidinggevende, coördinator of supervisor is ingeschreven in het BIG-register.
De taken van een afdelingshoofd dat sturing geeft aan teamleiders en leidinggevenden of van een manager in een (grotere) zorginstelling kunnen niet meer worden gezien als individuele gezondheidszorg omdat de afstand tot de zorgvrager te groot is.

Kwaliteitszorg onder voorwaarden eveneens individuele gezondheidszorg
In het Beoordelingskader Psychotherapeut wordt in het algemene deel aangegeven dat de borging en verbetering van de kwaliteit van de zorg een belangrijk aspect is in het handelen van zorgverleners. Werkzaamheden die worden uitgevoerd op het gebied van kwaliteitszorg mogen, ondanks dat ze niet altijd direct te relateren zijn aan de zorg voor patiënten, worden gerekend tot de individuele gezondheidszorg mits de werkzaamheden wél direct gerelateerd zijn aan:
- het zorgproces;
- zorg die betrekking heeft op personen;
- het deskundigheidsgebied van het beroep waarmee de zorgverlener is ingeschreven in het BIG-register.
Aan alle drie de voorwaarden moet zijn voldaan.

Deskundigheidsgebied van de psychotherapeut
Tot het deskundigheidsgebied van de psychotherapeut wordt gerekend:
- Stellen van een diagnose;
- Opstellen behandelplan;
- Psychotherapeutische behandeling (hieronder valt tevens het coördineren van de behandelingen c.q. aansturen van andere disciplines bij de diagnostiek en de psychotherapeutische behandelingen én het (eventueel in samenwerking met en/of door aansturing van andere zorgverleners) waarborgen van effectieve en efficiënte zorg voor de cliënt;
- Evaluatie en vastleggen.

Belangrijk is niet de setting, maar de aard van de werkzaamheden. Het is niet noodzakelijk dat een psychotherapeut  alle werkzaamheden die behoren tot het deskundigheidsgebied, zoals hierboven beknopt omschreven, uitvoert. Wel essentieel is dat alle uren die meetellen voor de herregistratie vallen binnen het deskundigheidsgebied, worden uitgevoerd binnen de individuele gezondheidszorg én worden uitgevoerd op het juiste niveau.

Gelijkgestelde werkzaamheden
Alleen docenten die werkzaam zijn bij opleidingsinstellingen die opleiden tot BIG-geregistreerd psychotherapeut mogen de werkervaring meetellen. Aangezien de opleiding tot psychotherapeut voortbouwt op competenties die opgedaan zijn tijdens deze universitaire opleiding, kan een deel van het onderwijs aan de betreffende universitaire opleidingen meetellen voor de herregistratie in het BIG-register. Het dient daarbij te gaan om onderwijsmodules die tot centrale vakgebied van het beroep psychotherapeut kunnen worden aangemerkt.
De tijd die wordt besteed aan de voorbereiding van de cursus en beoordeling van opdrachten e.d. mag morden meegerekend. Een verhouding van 1:1 wordt als redelijk gezien.

Onder docenten wordt ook verstaan, een psychotherapeut die als leertherapeut iemand in het kader van de opleiding tot psychotherapeut (of gz-psycholoog, klinisch psycholoog, etc.) in behandeling neemt. Deze psychotherapeuten zijn niet in dienst als docent van de opleidingsinstelling. De werkzaamheden als leertherapeut mogen dus worden meegeteld. Zie p. 42 van het Beoordelingskader Psychotherapeut.

Vrijgevestigden
Voor vrijgevestigden wordt het aantal cliëntcontacturen als basis genomen. Vrijgevestigden mogen verder meetellen (raadpleeg voor maximale uren, aantallen en percentages het Beoordelingskader Psychotherapeut, p. 26 – 27):

  • Bedrijfsvoering: dit zijn uren besteed aan de voorbereiding, de nazorg en de administratieve afhandeling van een cliëntencontact. Er vindt momenteel overleg plaats met het BIG-register en VWS over wat verstaan moet worden onder cliëntcontacturen;
  • Waarnemingsdiensten (de tijd die de zorgverlener daadwerkelijk beschikbaar is geweest mogen volledig meetellen; let op geen dubbeltelling van uren);
  • Vakantie/verlof. Hieronder worden ook de algemeen erkende feestdagen gerekend;
  • Ziekte (inclusief kortdurende griep, e.d.);
  • Uren voor deskundigheidsbevordering gericht op de individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied van het desbetreffende beroep;
  • Kortdurend zorgverlof, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en adoptieverlof.

B. SCHOLINGSEIS

Als u onvoldoende uren relevante werkzaamheden heeft opgedaan om voor herregistratie in aanmerking te komen, is het mogelijk om een toets doen, al dan niet voorafgegaan door specifieke scholing voor herregistratie volgen ter (ondersteuning bij) de voorbereiding op de toets. Na deze scholing volgt de toets. In dit filmpje wordt de procedure toegelicht.
De toetsen en de scholingsprogramma’s worden namens het LOGO, het overleg van de opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot psychotherapeut verzorgen, landelijk aangeboden door de Stichting PDO GGZ Utrecht (RINO Groep). Uitgangspunt is dat u aantoont dat u nog steeds beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep van psychotherapeut.
Op de website van de RINO Groep staat een uitgebreide studiehandleiding met een beschrijving van de inhoud van toetsen en scholingen, startdata en voorwaarden voor deelname. Klik hier voor meer informatie over toetsen en de scholingsprogramma’s.

Er worden twee mogelijkheden geboden:
1. Wie denkt dat hij/zij beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden kan rechtstreeks de toets doen;
2. Wie zich eerst wil bijscholen kan één of meer scholingsmodules volgen.

De toets
De toets bestaat uit vier onderdelen
1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling
2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio)
3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

Van elke toets zijn er twee varianten, ‘Volwassenen en Ouderen’ en ‘Kinderen en Jeugdigen’. U mag zelf kiezen welke variant van de toets u wilt doen.
Wie geslaagd is voor de vier toetsonderdelen, ontvangt het Periodiek Registratie Certificaat. Op basis hiervan kan herregistratie worden aangevraagd.

Scholing
Wie zich wil voorbereiden op de toets kan één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur. Scholing kan naar keuze worden gevolgd. Als u denkt dat u voldoende competent bent op het gebied van behandeling, kunt u bijv. alleen de scholingsmodule diagnostiek volgen, en omgekeerd. Er zijn vier scholingsmodules:
1. Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd
2. Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen
3. Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd )
4. Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen

Psychotherapeut en gz-psycholoog?
Wie psychotherapeut én gz-psycholoog is en voor beide beroepen onvoldoende werkervaring heeft moet zich voor beide beroepen via  een toets herregistreren. Daarbij geldt wel een vrijstellingsregeling:

  • wie de toetsen Diagnostiek en Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als psychotherapeut;
  • wie de toetsen Behandeling en Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als gz-psycholoog.

Bent u psychotherapeut én gezondheidszorgpsycholoog? Dan kunt u een aangepast traject volgen.
 

Personen

[PLACEHOLDER_HIDE]

Dossiers

[PLACEHOLDER_HIDE]

Veel gestelde vragen

[PLACEHOLDER_HIDE]
TERUG