NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-07-2023

Uitspraak van de maand juli

Uitspraak van de maand juli

Deze uitspraak van de maand betreft een psychotherapeut met tevens een registratie als gz-psycholoog die niet heeft voldaan aan de professionele standaard en die in ernstige mate grensoverschrijdend was. De psychotherapeut heeft op geen enkele wijze blijk gegeven van inzicht in de onjuistheid van zijn handelen noch van enig vermogen tot zelfreflectie. 

De situatie
De cliënt die de klacht heeft ingediend was van oktober 2021 tot en met september 2022 in behandeling bij de psychotherapeut/gz-psycholoog vanwege klachten van depressie, trauma en een verbroken relatie met haar familie ten gevolg een problematische jeugd.

De cliënte verwijt de psychotherapeut dat hij niet heeft gehandeld volgens de geldende professionele standaard, omdat zijn behandeling onsamenhangend, dwingend, chaotisch en beschadigend was. Daarnaast heeft de psychotherapeut zich jegens haar grensoverschrijdend gedragen.

Naast de behandeling in de woning van de psychotherapeut heeft er contact via whatsapp plaatsgevonden tussen beiden, veelal buiten kantooruren en soms midden in de nacht. De behandeling heeft behalve uit het voeren van gesprekken ook tweemaal bestaan uit wat de psychotherapeut “lichaamswerk” noemde of “lichaamsgerichte oefeningen”. Deze twee sessies vonden plaats in zijn slaapkamer in het voorjaar van 2022.

De uitspraak
Het college oordeelt dat de psychotherapeut de cliënte niet heeft behandeld volgens de geldende professionele standaard. Hij heeft geen diagnostiek verricht, geen instrumenten gebruikt hiervoor, geen classificatie verricht en niet gehandeld naar de ggz-standaarden.

De classificatie borderline stoornis is gesteld zonder het verrichten van enige diagnostiek. Verder heeft hij niet voldaan aan de eisen voor dossiervorming zoals die gelden binnen de beroepsgroep. Zowel qua vorm als qua inhoud voldoen de als ‘dossier’ overgelegde teksten geenszins aan de eisen die aan een behandeldossier worden gesteld. Daar komt bij dat de psychotherapeut het originele behandeldossier heeft vernietigd, naar eigen zeggen omdat dit toch voor niemand leesbaar zou zijn. Dit is in strijd met de wettelijke bewaartermijn voor dossiers. Er is bij de “lichaamsgerichte” oefeningen geen sprake geweest van een erkend therapeutisch kader. De psychotherapeut heeft ter zitting naar voren gebracht dat het geen normale behandeling was en allemaal chaos was. Het college benadrukt dat het aan de psychotherapeut als professional/behandelaar was geweest om structuur aan te brengen in de behandeling en, indien zich complexe of problematische situaties zouden voordoen in de behandeling, hierover overleg te plegen met vakgenoten via het kwaliteitsinstrument van intervisie. Ten aanzien van het grensoverschrijdend gedrag oordeelt het college dat dit zich op verschillende dimensies heeft gemanifesteerd: de wijze waarop de behandeling plaatsvond, de contacten buiten de behandeling om en de locaties waarop de behandeling plaatsvond.

Het college verklaart beide klachtonderdelen gegrond en legt de maatregel van doorhaling op en ontzegt de psychotherapeut, die zichzelf in november 2022 heeft laten uitschrijven in het BIG-register Psychotherapeut en GZ-psycholoog, het recht om zich op enig moment weer in te kunnen schrijven het BIG-register.

Zie voor enkele andere Uitspraken van de maand over diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag:

Tijdschrift voor psychotherapie: Themanummer mei 2020 over grenzen voor de psychotherapeut

Over de rubriek
In 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.