NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-02-2024

Waarom de NVP achter de nieuwe beroepenstructuur staat

Waarom de NVP achter de nieuwe beroepenstructuur staat

Er zijn veel misverstanden over de nieuwe beroepenstructuur. Het samengaan van de psychotherapeut met de klinische psycholoog zou een onnodige en ongewenste stap zijn. En de mogelijke bij- of nascholing zou onrechtvaardig zijn. Waarom vindt de NVP,  de ‘hoeder’ van het beroep psychotherapeut en het vakgebied psychotherapie, de nieuwe beroepenstructuur een goede ontwikkeling? 

Extra ledenraadsvergadering
Omdat de onrust bij onze leden ons ter harte gaat is er een extra ledenraadsvergadering ingelast op 4 maart. Ongeruste leden kunnen hun vragen inbrengen via de ledenraadsleden.
Spreekuur beroepenstructuur
We stellen onze leden ook graag in de gelegenheid hun vragen direct aan ons te stellen. U kunt ons elke dinsdag en donderdag bellen tussen 10 en 12 of tussen 13 en 15 op 030 2510161. U kunt ook mailen naar nvp@psychotherapie.nl

Hoe zat het ook al weer?

Vaak wordt gesteld dat de situatie zoals die nu is goed is en geen verandering behoeft. De gz-psycholoog en psychotherapeut zouden, ondanks de overlappingen in opleiding en dubbele registraties, duidelijk te onderscheiden beroepen zijn, net als de KP en de PT. Toch vindt de NVP dat het goed is om de psychotherapeut als specialist te positioneren. We leggen graag uit waarom.

Weeffout

De psychotherapeut is een breed opgeleide professional, gespecialiseerd in onder andere de behandeling van complexe problematiek in de specialistische ggz. Maar de positionering van het beroep is onduidelijk. Door een ‘weeffout’ in de jaren negentig werd de psychotherapeut als basisberoep (artikel 3) in de Wet BIG ondergebracht. Dit doet geen recht aan de specialistische competenties en ondermijnt de positie van de psychotherapeut in de instellingen, binnen de financieringsstructuur en het kwaliteitsstatuut. 

De psychotherapeut is dus gespecialiseerd opgeleid maar niet zo gepositioneerd en het moet daardoor concurreren met de gz-psychologen. Die positie benadeelt niet alleen de beroepsgroep, maar ook de cliënten met complexe psychische problematiek.

De geschiedenis leert ons dat de huidige situatie geen stabiele situatie is. De positie van de psychotherapeut is alles behalve goed gewaardeerd maar is ook niet veilig. In 2001 werd het beroep zelfs bijna opgeheven door de toenmalige minister.

Stevigere positionering

De NVP wil recht doen aan de beroepsgroep en ervoor zorgen dat psychotherapie op optimale wijze beschikbaar is en blijft voor de cliënt. Daarom hebben we de afgelopen jaren gezocht naar wegen om de psychotherapeut als specialist (artikel 14) te positioneren. De specialistische registratie zal sterk bijdragen aan een steviger en aantrekkelijker positionering van het beroep psychotherapeut en daarmee ook aan de toetsbaarheid, kwaliteit en transparantie van het psychotherapeutische handelen.

De stappen op weg naar artikel 14

Aan het onderbrengen van het beroep en vakgebied in een BIG-beroep artikel 14 met behoud van de titulatuur psychotherapeut is een behoedzaam proces van jaren voorafgegaan. Daarbij zochten we steeds overleg met andere BIG-beroepsverenigingen om tot een oplossing te komen.

In de jarenlange periode waarin alle mogelijkheden zijn onderzocht om de psychotherapeut naar artikel 14 te brengen, bleek het niet mogelijk om een apart specialisme psychotherapie in te stellen.

In 2018 bereikten we tijdens een ‘Invitational Conference: de psychotherapeut als specialist’ overeenstemming over het standpunt dat er voor de psychologische beroepen één artikel 3-basisberoep (de gezondheidszorgpsycholoog) moet zijn. Daarnaast ontstond hier het voornemen om de klinisch psycholoog en de psychotherapeut samen te laten gaan in één nieuwe wettelijk erkende specialistentitel.

Meer over de voorgeschiedenis staat in ons dossier Beroepenstructuur.

Overgangsregelingen

Als we onszelf zien als specialisten hoort daar ook bij dat we moeten voldoen aan de hogere eisen die aan een specialistisch beroep worden gesteld. Toch lijkt voor veel psychotherapeuten de verplichte bij- en nascholing in het kader van de (nog onbekende) overgangsregelingen een groot bezwaar te zijn. Terwijl de inhoud van die overgangsregelingen nog helemaal niet bekend is. Ook zijn er psychotherapeuten die denken dat zij niet ‘mee’ kunnen omdat ze geen psycholoog zijn.

Algemene Maatregel van Bestuur

Over de inhoud van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), met daarin ook de overgangsregelingen, kunnen we op dit moment nog niets zeggen, omdat VWS die nog niet bekend gemaakt heeft.

Maar wat we wel kunnen zeggen is dat het voorstel voor de AMvB zoals wij die samen met het NIP hebben voorgelegd aan VWS, onze volle instemming heeft. Hierin wordt voldoende rekening gehouden met de competenties en werkervaring waardoor men vrijstellingen kan krijgen.

Voor alle psychotherapeuten een uitvoerbare overgangsregeling 

De AMvB wordt pas op een later tijdstip dan het wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Het schrappen van het artikel 3- beroep psychotherapeut uit de Wet BIG is voor de NVP alleen bespreekbaar als er voor alle psychotherapeuten een uitvoerbare overgangsregeling is geregeld naar de gz-psycholoog-generalist.

Meer lezen?