NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

08-02-2024

Toelichting bij internetconsultatie nieuwe beroepenstructuur

Toelichting bij internetconsultatie nieuwe beroepenstructuur

De openbare internetconsultatie van VWS over de wijziging van de Wet BIG in het kader van de nieuwe beroepenstructuur is gestart. Dat roept begrijpelijk veel vragen op. Daarom willen we hier graag twee belangrijke dingen toelichten. Daarnaast is er vanaf nu een speciaal spreekuur voor onze leden.

Spreekuur beroepenstructuur
Omdat er heel veel vragen zijn over de ontwikkelingen rondom de beroepenstructuur, stellen we onze leden graag in de gelegenheid om die aan ons te stellen. U kunt ons elke dinsdag en donderdag bellen tussen 10 en 12 of tussen 13 en 15 op 030 2510161 of mailen naar nvp@psychotherapie.nl

 

 

 

 

Uitleg procedure opheffing beroep psychotherapeut 1 januari 2031

De eerste formele stap in het programma Beroepenstructuur psychologische zorg is de internetconsultatie die nu is gestart. Met de voorgestelde wetswijziging worden de huidige beroepen gezondheidszorgpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP samengevoegd in het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist.

Belangrijker voor onze leden in de voorgestelde wetswijziging is de opheffing van het artikel 3- beroep psychotherapeut per 1 januari 2031.

De tweede formele stap is de uitwerking van de wetswijziging in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hierin staan onder meer de competenties, de instroomeisen in de opleiding en de overgangsregelingen voor psychotherapeuten en K&J-psychologen voor het nieuwe beroep gezondheidszorgpsycholoog-generalist.

Volgorde

De NVP realiseert zich heel goed dat het voornemen om het artikel 3- beroep psychotherapeut te schrappen uit de wet (eerste stap) zonder dat de overgangsregeling bekend is (tweede stap), veel vragen oproept. Maar we hebben hierin geen keuze en moeten de formele stappen van VWS volgen. We dringen er bij VWS wel op aan om het wetsvoorstel en de AMvB in onderlinge samenhang te bezien. Wetsvoorstel en AMvB zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voorstel overgangsregelingen naar gz-g

Over de inhoud van de AMvB kunnen we nog niets zeggen, omdat VWS die nog niet bekend gemaakt heeft. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat het voorstel voor de AMvB zoals wij die samen met het NIP hebben voorgelegd aan VWS, onze volle instemming heeft.

In ons voorstel kan iedereen met een BIG-registratie als psychotherapeut maar zonder gz-BIG-registratie, via een overgangsregeling de registratie gz-psycholoog-generalist behalen. Dat geldt dus ook voor de artsen-psychotherapeuten en psychotherapeuten die tevens een BIG-registratie hebben als psychiater. Deze registratie in dit basisberoep gz-g is noodzakelijk om door te kunnen stromen in het beroep klinisch psycholoog – psychotherapeut, dat een specialisme is van dit basisberoep.

De omschrijving van het deskundigheidsgebied van dit specialisme en vervolgens de overgangsregeling naar het artikel 14 beroep klinisch psycholoog-psychotherapeut, komt in de volgende fase aan de orde.

We staan pal voor onze leden als het gaat om het beroep psychotherapeut en gaan ervan uit dat VWS de AMvB zoals wij die voor ons zien, over zal nemen. Op die manier kunnen alle artikel 3 psychotherapeuten het nieuwe artikel 14 specialisme klinisch psycholoog - psychotherapeut instromen.

Waarom wordt de psychotherapeut niet een specialist los van de klinisch psycholoog?

Veel leden vragen zich af waarom de psychotherapeut geen zelfstandig specialisme kan zijn. In de jarenlange periode waarin alle mogelijkheden zijn onderzocht om de psychotherapeut naar artikel 14 te brengen, bleek deze optie niet mogelijk. Management en onderzoek zijn formele eisen voor het specialisme klinische psychologie. Een psychotherapeut artikel 14 met management en wetenschap is niet onderscheidend genoeg van een klinisch psycholoog. Meer over de voorgeschiedenis van dit onderzoek staat in ons dossier Beroepenstructuur.

VWS wijkt af van advies over het deskundigheidsgebied gz-psycholoog-generalist

Binnen het programma Beroepenstructuur is met grote zorgvuldigheid gewerkt aan een omschrijving van het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog-generalist, waarin recht wordt gedaan aan het brede kennisdomein van dat basisberoep. In het wetsvoorstel dat nu voorligt is VWS hiervan afgeweken. Wij zijn zeer verbaasd en bezorgd over deze afwijkende tekst en verwijzen voor meer informatie naar de uitleg en oproep van het NIP.

NVP en NIP zijn in nauw contact met VWS ten aanzien van het vervolg van deze procedure en zullen als beroepsverenigingen zelf ook reageren op het wetsvoorstel en een aantal punten uit de Memorie van Toelichting.

Meer lezen?