NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-07-2023

Minister Kuipers stuurt verzamelbrief over toekomst Wet BIG

Op 26 juni stuurde (inmiddels demissionair) minister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer een verzamelbrief over de toekomst van de Wet BIG. Er komen veel onderwerpen aan bod. Hieronder een opsomming van enkele relevante punten. 

De minister heeft de gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over een toetsingskader voor voorbehouden handelingen en over de toevoeging van nieuwe beroepen. Totdat de uitkomsten van het advies bekend zijn, naar verwachting eind 2024, neemt de minister geen nieuwe aanvragen aan voor opname, uitbreiding of verschuiving van bevoegdheden in de Wet BIG. Dit besluit heeft geen invloed op de nieuwe beroepenstructuur. Daarover heeft de minister namelijk vorig jaar al een beslissing genomen.

Kwaliteitsregisters

Over de private kwaliteitsregisters bij de beroepsverenigingen herhaalt de minister dat hij wettelijke verankering van deskundigheidsbevordering – door dit als extra herregistratie-eis te stellen – niet wenselijk en noodzakelijk vindt. Hij is voorstander van de opzet van kwaliteitsregisters bij de beroepsvereniging, die ‘bijdragen aan het op peil houden van de professionele standaard, ter borging van de kwaliteit van zorgverlening, omdat private kwaliteitsregisters extra scholingseisen stellen’. De keuze om lid te worden van een beroepsvereniging en je te registreren in zo’n kwaliteitsregister is aan de beroepsbeoefenaar zelf. Dat past bij de eigen verantwoordelijkheid voor het op peil houden en verhogen van je deskundigheid vanuit intrinsieke motivatie, aldus de minister.

De meeste artikel 3 Wet BIG beroepen hebben al een privaat kwaliteitsregister. De minister heeft de ondersteuning aangeboden aan de beroepsgroepen die dat (nog) niet hebben. 

Landelijk overzichtsregister beroepenstructuur

De minister verwijst in ook naar het landelijk overzichtsregister dat NIP en NVP opzetten in het kader van de nieuwe beroepenstructuur. Daarin is straks in één oogopslag te vinden welke BIG-registratie iemand heeft, en (via aantekeningen) welke aanvullende specifieke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van EMDR of cognitieve gedragstherapie. Minister Kuipers: “Dit draagt ook bij aan meer juiste zorg op de juiste plek, aangezien het verwijzers meer handvatten geeft om een cliënt te verwijzen naar de juiste behandelaar.” 

Tuchtrecht en voorbehouden handelingen

In de verzamelbrief is er ook aandacht voor het lerende effect van tuchtrecht, onder meer door het openbaar maken van uitspraken van de tuchtcolleges. De beroepsorganisaties zijn verder aan het kijken welke stappen zij kunnen zetten om (aankomende) zorgverleners beter te ondersteunen en informeren over het tuchtrecht. 

Voorbehouden behandeling

Verder kondigt de minister aan dat VWS deze zomer een voorlichtingsdocument en infographic zal publiceren over de opdrachtregeling bij voorbehouden handelingen. Voor psychologen zijn geen voorbehouden handelingen opgenomen in de Wet BIG. Wel kunnen zij mogelijk te maken krijgen met deze regeling wanneer een psychiater of arts voorbehouden handelingen aan hun overdraagt. In de praktijk vindt deze overdracht vooral plaats tussen een psychiater en een SPV.

BIG-nummer melden

Ten slotte informeert de minister de kamer over zijn voornemen om de verplichting van het melden van het BIG-nummer (voor artikel 3 beroepsbeoefenaren) te schrappen, in verband met de daaraan gekoppelde administratieve lasten, en deze verplichting om te zetten naar een verplichting om het nummer te verstrekken als een burger hiernaar vraagt. 

De NVP adviseert haar leden om altijd het BIG-nummer te vermelden op de website en bij ondertekening van mail etc, ook als dit straks mogelijk niet langer wettelijk verplicht is.