NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Tuchtzaken

De NVP publiceert elke maand recente of al wat oudere uitspraken van het regionaal tuchtcollege. 

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Psychotherapeuten en anderen die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie - maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar. Indien gewenst kan ervoor worden gekozen de klacht in te dienen bij het regionaal tuchtcollege. Een tuchtcollege bestaat uit juristen en lid-beroepsgenoten. De lid-beroepsgenoten worden op voordracht van de NVP benoemd.

Samenvattingen van uitspraken tuchtcollege

 • De psychotherapeut had de ex-partner van de klager in behandeling. Bij het beëindigen van die behandelrelatie stuurde de psychotherapeut een overdrachtsbrief aan de huisarts. De klager verwijt haar nu dat zij in die brief waardeoordelen geeft over klager als persoon en als vader en dat zij zich in deze brief niet objectief en onafhankelijk heeft opgesteld.
  Uitspraak: Deels gegrond. 
  Maatregel: waarschuwing.
  Datum uitspraak: 29-03-2019  (Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam)
  Lees hier de uitspraak

 •  De klaagster was werkzaam als secretaresse van de verweerder. Zij verwijt haar werkgever, psychiater/ psychotherapeut, onder meer:
  1. seksuele intimidatie;
  2. het uitschrijven van medicatie op haar naam voor zijn eigen gebruik;
  3.een Xanax-, drank- en gokverslaving;
  4. onterecht declareren;
  5. onterecht vragen van een eigen bijdrage per patiënt;
  6. te laat komen en te vroeg vertrekken en wel declareren;
  7. het wekenlang afwezig zijn zonder bericht;
  8. het laten zien van privé behandelopnames aan kennissen;
  9. fraude tegenover compagnons;
  10. het de vrije hand geven aan compagnons om klaagster te intimideren;
  11. dat hij iemand heeft betrokken bij de behandeling van een patiënt;
  12. dat hij een patiënt/patiënten valse verklaringen tegen klaagster heeft laten afleggen;
  13. het zonder overleg verlagen van medicatie;
  14. dat hij een patiënt beter heeft verklaard zonder juiste diagnose;
  15. dat hij stagiaires heeft laten werken en declareren zonder supervisie.

Uitspraak: alleen klachtonderdeel 2 gegrond. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van de psychotherapeut.
Datum: 28-03 2019, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag
Lees hier de uitspraak


 • De klaagster verwijt de psychiater/ psychotherapeut verklaringen over haar kind, haarzelf en haar gezin te hebben afgegeven aan de vader. De verklaringen berusten volgens klaagster op eenzijdige informatie. Bovendien zou de psychiater uitspraken hebben gedaan over het kind, zonder dit ooit gezien te hebben. De verklaringen zijn gebruikt in gerechtelijke procedures en stonden in de weg aan een constructieve samenwerking, aldus klaagster. Verweerder voert verweer. Gedeeltelijk gegrond. 
  Maatregel: berisping
  Datum uitspraak: 04-04-2019 (Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam)
  Lees hier de uitspraak

 • De klager verwijt de psychotherapeut dat hij intiem is geweest tijdens behandelsessies, dat hij het beroepsgeheim geschonden heeft, geen behandelplan heeft opgesteld en een adequate behandeling (EMDR) heeft geweigerd. Hij zou de klager aanzetten tot agressief gedrag en behandeling hebben afgedwongen op oneigenlijke gronden. Het college verklaart de klacht met betrekking tot de schending van beroepsgeheim gegrond en wijst de klacht voor het overige af. Verweerder had volgens het college toestemming moeten vragen aan klager om informatie te delen met de reclassering. Het feit dat deze informatie niet nieuw was en dat verweerder zich onder druk gezet voelde door de reclassering doet aan het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen niet af. Gedeeltelijk gegrond.
  Datum uitspraak: 05-04-2019 (Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
  Maatregel: waarschuwing.
  Lees hier de uitspraak.

 • Klaagster Hilly, zoals ze in de Volkskrant heet, is 20 jaar onder behandeling geweest van de psychotherapeut. verweerder. Zij verwijt verweerder onder andere een onjuiste behandeling, schending van het beroepsgeheim, slechte dossiervoering en grensoverschrijdend gedrag.
  Maatregel: doorhaling inschrijving register /verbod tot herinschrijving in het BIG-register.
  Datum uitspraak: 07-11-2019, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam.
  Lees hier de uitspraak

 • Verweerder erkent dat hij uiteindelijk de controle over de uitvoering van de behandeling van klaagster (en zijn andere patiënten) is kwijtgeraakt. Hij is tekort geschoten in de (continuïteit van de) zorg en heeft door de hem verweten gedragingen – de wijze waarop hij de praktijk uitoefende, het niet functioneren als hulpverlener, het gebrek aan continuïteit van zorg voor een kwetsbare patiënt –  het vertrouwen in de beroepsgroep ernstig ondermijnd. Verweerder, die heeft benoemd psychotisch te zijn geweest en met waangedachten te hebben gekampt, heeft hieraan geen consequenties verbonden maar bleef met de zichzelf (op naam van anderen) voorgeschreven medicatie aan het werk zonder professionele hulp of intervisie. De praktijk is nog steeds niet afgebouwd en ook failliet. 
  Datum uitspraak: 09-04-2018 (Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle)
  Uitspraak: Doorhaling.
  Lees hier de uitspraak

 • In 2018 werd een klacht ingediend tegen een psychiater/psychotherapeut. Verweerder heeft in ernstige mate in strijd gehandeld met de professionele standaard door langdurig, herhaaldelijk en op verschillende aspecten (seksueel) grensoverschrijdend te hebben gehandeld. Hij heeft bovendien niet aan zijn dossierplicht voldaan. Hij heeft hierbij onvoldoende blijk gegeven van inzicht in de ernst van zijn handelen. Er is een aanzienlijk recidive risico.
  Datum uitspraak: 16-07-2018 (Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam)
  Het college verklaart de klacht in alle onderdelen gegrond en ontzegt aan verweerder het recht om wederom in het BIG-register te worden ingeschreven
  Maatregel: Doorhaling
  Lees hier de uitspraak
 • Een klacht tegen een psychotherapeut. De rapporten van de psychotherapeut in het kader van een gezinsplan rondom een kind dat uit huis geplaatst is, voldoen op essentiële onderdelen niet aan de vereiste criteria. Verweerster had zeer kritisch moeten zijn op de uitkomsten van de onderzoeken en in haar beantwoording van de onderzoeksvragen meer terughoudendheid en voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Er kon niet volstaan worden met het gebruik van de psychologische vragenlijst MMPI. Ook was een ouder/kind observatie noodzakelijk. Er is rote discrepantie tussen de levensloop van de moeder en de uitkomsten van de vragenlijsten. Verweerster had zich ervan bewust moeten zijn dat de ouders de rapportage in een procedure rondom de uithuisplaatsing van hun kind zouden gaan gebruiken.
  Uitspraak: Berisping.
  Datum uitspraak: 08-02-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
  Lees hier de uitspraak
 • Klacht tegen een arts – psychotherapeut die als hoofdbehandelaar (DBC-houder) betrokken is geweest bij de behandeling van de dochter van klager door een niet in het BIG-register geregistreerde kindertherapeute, die in de veronderstelling was dat de arts-psychotherapeut kinderpsychiater was (hetgeen reeds jaren niet meer het geval was). Klager verwijt de arts-psychotherapeut dat: 1. hij ten tijde van de behandeling niet was gekwalificeerd; 2. geen adequaat dossier heeft gevormd en van de behandeling geen kennis heeft gegeven aan de huisarts; 3. klager als gezaghebbende ouder had moeten informeren over de behandeling en de toestemming van klager daarvoor had moeten vragen; 4. zijn beroepsgeheim heeft geschonden en 5. de diagnose ‘chronische PTSS’ onjuist is.
  Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard, aan de arts-psychotherapeut de maatregel van doorhaling van de inschrijving in de BIG-registers Arts en Psychotherapeut opgelegd en, voor het geval hij zich heeft laten uitschrijven, hem het recht op wederinschrijving ontzegd.
  Het Centraal Tuchtcollege is, evenals het Regionaal Tuchtcollege, van oordeel dat arts-psychotherapeut zodanig in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg heeft gehandeld dat een verdere beroepsuitoefening niet verantwoord kan worden geacht. De arts-psychotherapeut heeft geen kennis van essentiële regelgeving en heeft geen moeite gedaan de ontwikkelingen in zijn beroepsgroep en de stand van de medische wetenschap te volgen en zijn werkwijze daarop af te stemmen. Ook heeft de arts-psychotherapeut geen blijk gegeven van zelfinzicht en het vermogen te reflecteren op zijn eigen handelen. Het beroep wordt verworpen.
  Uitspraak: Doorhaling
  Datum uitspraak: 02-02-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag).
  Lees hier de uitspraak
 • Klager verwijt verweerder, psychotherapeut, dat hij heeft laten gebeuren dat er een vriendschappelijke en persoonlijke relatie ontstond tussen klager en verweerder en dat deze relatie veel te ver ging. Tevens verwijt de klager verweerder dat hij de behandelingsrelatie plotseling heeft beëindigd waardoor klager zich aan zijn lot overgelaten voelde.
  Uitspraak: klacht gegrond. Berisping.
  Datum uitspraak: 15-05-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
  Lees hier de uitspraak
 • Verweerder is als psychotherapeut verbonden aan de Opvoedpoli, waar klagers (beide ouders)  zoon op advies van de school is aangemeld. Klagers verwijten de psychotherapeut dat hij zijn geheimhoudingplicht heeft geschonden door hen niet om toestemming te vragen om de (eventuele) bij hun zoon gestelde diagnose met school te delen. Klagers verwijten de psychotherapeut voorts onder meer dat hij op onzorgvuldige wijze tot een diagnose is gekomen en dat hij veel te snel aanklagers de mogelijkheid van medicatie heeft geboden.   
  Uitspraak: deels (eerste klachtonderdeel) gegrond. Waarschuwing.
  Datum uitspraak: 28-04-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam).
  Lees hier de uitspraak
 • Psychotherapeut wordt onder meer verweten dat hij geweigerd heeft bewijsmateriaal inzake persisterend liegen van klagers echtgenote te bekijken, klagers privacy heeft geschonden door het doen van speculatieve uitlatingen over mogelijk bij klager bestaande persoonlijkheidsstoornissen in bijzijn van klagers echtgenote en klagers medewerking aan een onnodig onderzoek heeft afgedwongen.
  College: het is niet de taak van een psychotherapeut om aan waarheidsvinding te doen. Er is niet gebleken dat psychotherapeut bij uitvoering van de behandeling eigen verantwoordelijkheid niet naar behoren genomen heeft. De keuze voor een gezamenlijk traject vereiste transparantie en een open opstelling. Psychotherapeut mocht daarom de bevindingen uit individuele intakegesprekken tijdens de gezamenlijke sessies met klager en zijn echtgenote delen. Er is geen sprake van schending privacy. Instemming klager met onderzoek, niet gebleken dat dit onder dwang is gebeurd of dat onderzoek onnodig was.
  Datum uitspraak: 30-10-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
  Uitspraak: Ongegrond.  
  Lees hier de uitspraak
 • Psychotherapeut wordt verweten dat hij zijn taak als hoofdbehandelaar niet serieus heeft genomen en intimiderend tegen klager heeft opgetreden tijdens het intakegesprek. Geoordeeld wordt dat sprake is geweest van systematisch inadequate communicatie, de psychotherapeut heeft teveel een afwachtende houding aangenomen, hetgeen niet past bij de rol van regievoerder die hij als hoofdbehandelaar had. De psychotherapeut was ook onvoldoende kritisch bij het weergeven van de aard van de informatie in het eindverslag, zowel wat betreft de relevantie van de informatie als de privacygevoeligheid ervan. De psychotherapeut geeft bovendien onvoldoende blijk van zelfreflectie en verschuilt zich in belangrijke mate achter de organisatie van de instelling. Hij miskent daarmee dat hij als professional een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken als hoofdbehandelaar heeft. Deels gegrond.
  Datum uitspraak: 23-10-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
  Uitspraak: deels gegrond. Berisping.
  Lees hier de uitspraak
 • Klacht tegen psychiater/psychotherapeut betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag en inadequate behandeling. Geen overtuiging dat verweerder voldoende inzicht heeft in het grensoverschrijdende van zijn handelen en zijn eigen rol daarin; recidivekans. 
  Datum uitspraak: 18-08-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle).
  Uitspraak: Doorhaling inschrijving (en schorsing bij wijze van voorlopige voorziening)
  Lees hier de uitspraak
 • Klacht tegen psychotherapeut betreft 1. weigeren hulp; 2. klager bestempelen als agressief; 3. verkeerde veiligheidshuis ingeschakeld; 4. nemen beslissingen die dochter, moeder van klager en klager ernstige schade toebrachten; 5. gelogen in mediationgesprekken. College: klachtonderdeel 1 gegrond, andere klachtonderdelen ongegrond. Verweerster merkte dat klager emotioneel aan plafond zat, wist van situatie klager, ex-vrouw en hun dochter. Verweerster had niet mogen volstaan met afspraak voor volgende dag. Feitelijke hulpvraag gemist en klager hulp ontzegd die hij nodig had. Verweerster heeft klager niet agressief genoemd.
  Uitspraak: Waarschuwing.
  Datum uitspraak: 17-07-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
  Lees hier de uitspraak

 • De klacht is gericht tegen een psychotherapeut. Klaagster verwijt de psychotherapeut kort gezegd dat hij in het kader van een (v)echtscheidingsmodule na vier sessies met klaagster en haar ex-man in een advies aan Bureau Jeugdzorg zwaarwegende uitspraken over klaagster heeft gedaan. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht grotendeels gegrond verklaard en een berisping opgelegd. Beroep psychotherapeut verworpen. De criteria die blijkens vaste rechtspraak worden gehanteerd bij de beoordeling van rapportages van een arts gelden – voor over relevant – ook voor de rapportage van de psychotherapeut. De rapportage voldoet niet aan deze criteria.
  Uitspraak: Berisping blijft gehandhaafd.
  Datum uitspraak: 06-07-2017 (Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg)
  Lees hier de uitspraak
 • De klacht is gericht tegen een psychotherapeut. Klaagster verwijt de psychotherapeut onzorgvuldig handelen, onzorgvuldige communicatie, onheuse bejegening, schending beroepsgeheim, beperkte beschik- en bereikbaarheid en onzorgvuldige klachtafhandeling. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht deels gegrond verklaard en een berisping opgelegd. Zowel de psychotherapeut als klaagster komen in beroep. Principaal beroep psychotherapeut slaagt, incidenteel beroep klaagster wordt afgewezen. Klacht alsnog ongegrond.
  Uitspraak: ongegrond.
  Datum uitspraak: 06-07-2017 (Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg)
  Lees hier de uitspraak
 • Klacht tegen psychotherapeut over behandeling van de minderjarige zoon van klager, in periode dat klager met de moeder in een (v)echtscheiding verwikkeld was. De klacht dat de behandeling zonder toestemming van klager is gestart, terwijl klager samen met de moeder het ouderlijk gezag over de zoon uitoefende, is gegrond. De klachten over de reactie van verweerster op het verzoek om informatie van klager, een zonder zijn betrokkenheid uitgebracht advies over de omgang van de zoon met klager en de behandeling van de zoon - met intensieve contacten met de moeder, zonder enige betrokkenheid van klager - zijn eveneens gegrond.
  Uitspraak: Berisping.
  Datum uitspraak: 19-05-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle).
  Lees hier de uitspraak

   

 • Een zaak waarbij een klacht wordt ingediend tegen een psychotherapeut. De klager is gehuwd geweest met client en verwijt de psychotherapeut dat hij een verklaring heeft opgesteld waarvan hij wist dat deze gebruikt zou worden in een procedure tussen klager en zijn ex-partner. 

  Uitspraak: klacht gegrond. Waarschuwing.
  Datum uitspraak: 15-05-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
  Lees hier de uitspraak

 • Klager verwijt verweerder, psychotherapeut, dat hij heeft laten gebeuren dat er een vriendschappelijke en persoonlijke relatie ontstond tussen klager en verweerder en dat deze relatie veel te ver ging. Tevens verwijt klager verweerder dat hij de behandelingsrelatie plotseling heeft beëindigd waardoor klager zich aan zijn lot overgelaten voelde.
  Uitspraak: klacht gegrond. Berisping.
  Datum uitspraak: 15-05-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
  Lees hier de uitspraak


 • Klacht tegen een psychotherapeut, verbonden aan de Opvoedpoli, waar klagers (beide ouders) zoon op advies van de school is aangemeld. Klagers verwijten de psychotherapeut dat hij zijn geheimhoudingplicht heeft geschonden door hen niet om toestemming te vragen om de (eventuele)bij hun zoon gestelde diagnose met school te delen. Klagers verwijten de psychotherapeut voorts onder meer dat hij op onzorgvuldige wijze tot een diagnose is gekomen en dat hij veel te snel aanklagers de mogelijkheid van medicatie heeft geboden.   
  Uitspraak: deels (eerste klachtonderdeel) gegrond. Waarschuwing.
  Datum uitspraak: 28-04-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam).
  Lees hier de uitspraak

 • Klacht tegen een klinisch psycholoog. Klaagster verwijt verweerster onprofessioneel gedrag. Klaagster en haar ex-echtgenoot zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. De ex-echtgenoot van klaagster is bij verweerster onder behandeling. Verweerster heeft ten behoeve van de ex-echtgenoot een verklaring opgesteld die in de echtscheidingsprocedure is ingebracht. Ook heeft verweerster aan de ex-echtgenoot een geldbedrag geleend.   
  Uitspraak: deels gegrond. Waarschuwing.
  Datum uitspraak: 07-03-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam).
  Lees hier de uitspraak

 


 • Een klacht tegen een psychotherapeut. De rapporten van de psychotherapeut in het kader van een gezinsplan rondom een kind dat uit huis geplaatst is, voldoen op essentiële onderdelen niet aan de vereiste criteria. De verweerster had zeer kritisch moeten zijn op de uitkomsten van de onderzoeken en in haar beantwoording van de onderzoeksvragen meer terughoudendheid en voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Er kon niet volstaan worden met het gebruik van de psychologische vragenlijst MMPI. Ook was een ouder-kind observatie noodzakelijk. Er is een grote discrepantie tussen de levensloop van de moeder en de uitkomsten van de vragenlijsten. Verweerster had zich ervan bewust moeten zijn dat de ouders de rapportage in een procedure rondom de uithuisplaatsing van hun kind zouden gaan gebruiken.
  Uitspraak: Berisping.
  Datum uitspraak: 08-02-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
  Lees hier de uitspraak

 • Een klacht tegen een arts – psychotherapeut die als hoofdbehandelaar (DBC-houder) betrokken is geweest bij de behandeling van de dochter van klager door een niet in het BIG-register geregistreerde kindertherapeute, die in de veronderstelling was dat de arts-psychotherapeut kinderpsychiater was (hetgeen reeds jaren niet meer het geval was).
  Klager verwijt de arts-psychotherapeut dat:
  1. hij ten tijde van de behandeling niet was gekwalificeerd;
  2. geen adequaat dossier heeft gevormd en van de behandeling geen kennis heeft gegeven aan de huisarts;
  3. klager als gezaghebbende ouder had moeten informeren over de behandeling en de toestemming van klager daarvoor had moeten vragen;
  4. zijn beroepsgeheim heeft geschonden en 5. de diagnose ‘chronische PTSS’ onjuist is.

  Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard, aan de arts-psychotherapeut de maatregel van doorhaling van de inschrijving in de BIG-registers Arts en Psychotherapeut opgelegd en, voor het geval hij zich heeft laten uitschrijven, hem het recht op wederinschrijving ontzegd.
  Het Centraal Tuchtcollege is, evenals het Regionaal Tuchtcollege, van oordeel dat arts-psychotherapeut zodanig in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg heeft gehandeld dat een verdere beroepsuitoefening niet verantwoord kan worden geacht. De arts-psychotherapeut heeft geen kennis van essentiële regelgeving en heeft geen moeite gedaan de ontwikkelingen in zijn beroepsgroep en de stand van de medische wetenschap te volgen en zijn werkwijze daarop af te stemmen. Ook heeft de arts-psychotherapeut geen blijk gegeven van zelfinzicht en het vermogen te reflecteren op zijn eigen handelen. Het beroep wordt verworpen.
  Uitspraak: Doorhaling
  Datum uitspraak: 02-02-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag).
  Lees hier de uitspraak

 • Een psychotherapeute wordt onzorgvuldig handelen, onzorgvuldige communicatie, onheuse bejegening, schending van het beroepsgeheim, beperkte beschik- en bereikbaarheid en onzorgvuldige klachtafhandeling verweten. Er is sprake van onprofessionele wijze van communiceren. De manier waarop de boodschap ontvangen wordt, dient gepeild en professioneel beoordeeld te kunnen worden. Er is sprake van schending van het beroepsgeheim, gelet op het contact met echtgenoot. Er is geen inzicht in het eigen handelen. Verder is er onvoldoende regie en verantwoordelijkheid genomen en op onderdelen niet professioneel gehandeld. Tot slot is er er sprake van niet handhaven van professionele grenzen.
  Uitspaak: Gedeeltelijk gegrond. Berisping en publicatie.
  Datum uitspraak: 16-11-2016 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven
  Lees hier de volledige uitspraak

 • Verwijt aan psychotherapeut is dat hij op verzoek van derden een verklaring aan de ex-echtgenote van klager heeft afgegeven met daarin een niet onderbouwd waardeoordeel over haar persoonlijk functioneren. Terwijl hij wist dat deze verklaring in een juridische procedure zou worden gebruikt, waarmee hij een bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van een vechtscheiding. Er is sprake van schending van de beroepscode van de NVP en het klakkeloos verstrekken van gegevens aan een derde. Het was voorzienbaar dat de verklaring een rol zou spelen in een echtscheidingsprocedure.
  Uitspaak: Gedeeltelijk gegrond. Waarschuwing en publicatie.
  Datum uitspraak: 16-11-2016 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven
  Lees hier de volledige uitspraak

 • Klaagster heeft een klacht ingediend tegen haar (voormalig) psychiater en psychotherapeut (verweerder). Volgens klaagster heeft verweerder onder meer bij zijn praktijkvoering een e-mailadres gebruikt, dat ook toegankelijk was voor andere leden van zijn familie en is een vertrouwelijke e-mail zoekgeraakt. Verder heeft verweerder volgens klaagster geweigerd haar op haar verzoek haar dossier te laten inzien en is het bijgehouden dossier onleesbaar. De klacht betreft verder ook de bejegening. Verweerder heeft de klachten betwist.
  Uitspaak: Deels gegrond. Waarschuwing.
  Datum uitspraak: 01-11-2016 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam
  Lees hier de volledige uitspraak

 • Dit keer een zaak van een jaar geleden waarin een psychotherapeut een berisping kreeg. Het betrof een (v)echtscheidingsmodule. Een samenvatting: na vier sessies met klaagster en haar ex-man kwam een advies aan Bureau Jeugdzorgen met zwaarwegende uitspraken over klaagster. Zes klachtonderdelen gegrond, één ongegrond. De verweerder is verder gegaan dan de opdracht door advies te geven over omgang kind. Het advies voldoet niet aan criteria CTG. Diagnose klaagster na drie/vier (gezamenlijke) gesprekken met klaagster en de ex-echtgenoot zijn op geen enkele wijze onderbouwd, het is niet duidelijk welke methode van onderzoek en op welke gronden en/of stukken de conclusie steunt. Maatregel: zeer verregaande uitspraken en ongefundeerde conclusies. Klaagster heeft niet vooraf op het rapport mogen reageren. Nauwelijks inzicht in eigen handelen.
  Uitspraak: berisping.
  Datum uitspraak: 04-07-2016 Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven,  
  Lees hier de volledige uitspraak
 • Klacht tegen psychotherapeut. Klaagster is een instelling die ambulante geestelijke gezondheidszorg aanbiedt. Verweerder was bij klaagster aangesloten door middel van een raamovereenkomst van opdracht. Een patiënte heeft bij klaagster een klacht over verweerder ingediend in verband met het met haar aangaan van een seksuele relatie. Klaagster heeft na een intern onderzoek een melding bij IGZ gedaan en verwijt verweerder een persoonlijke (seksuele) relatie met een patiënte te zijn aangegaan. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht gegrond verklaard en aan verweerder een onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van een jaar opgelegd. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van verweerder en gelast publicatie van de beslissing.
  Uitspraak: de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege moet in stand blijven en het beroep van de psychotherapeut moet worden verworpen.
  Datum uitspraak: 19-05-2016 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
  Lees hier de volledige uitspraak

 • Klaagster en haar ex-echtgenoot oefenen gezamenlijk het gezag uit over hun minderjarige dochter. Zij zijn verwikkeld in een hevig conflict over onder andere de zorgregeling met betrekking tot voornoemde dochter. Klaagster verwijt de psycholoog/psychotherapeut onder meer dat zij in haar rol als bijzonder curator over haar dochter onzorgvuldig en niet in overeenstemming met de NIP beroepscode heeft gehandeld. Klaagster heeft de klacht is uitgewerkt in subonderdelen (verantwoordelijkheid, integriteit, respect, deskundigheid). Voorts heeft de psycholoog/psychotherapeut onzorgvuldig (geen eerlijkheid, gelijkwaardigheid en openheid) jegens klaagster gehandeld. De psychotherapeut heeft de klacht betwist en handhaaft haar standpunt dat haar handelen als bijzonder curator niet ter toetsing aan het college kan worden voorgelegd.
  Uitspraak: Gegrond. Berisping.
  Datum uitspraak: 03-05-2016 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam
  Lees hier de uitspraak

 • De aangeklaagde psychotherapeut, heeft op verzoek van de ex-partner van klaagster een rapportage opgesteld in het kader van een “second opinion” m.b.t. een eerdere rapportage over de dochter van klaagster, uitgevoerd door een organisatie gespecialiseerd op het terrein van de geestelijke gezondheid. Klaagster verwijt de psychotherapeut: 1.dat zij klaagster geen toestemming heeft gevraagd en derhalve ook niet heeft gekregen om uitspraken over persoonlijkheid en/of ernstige psychopathologie te doen en/of rapportages over haar aan derden te verstrekken; 2. dat zij uitspraken over klaagsters persoonlijkheid c.q. ernstige psychopathologie heeft gedaan zonder daartoe noodzakelijk onderzoeken te hebben uitgevoerd, zij ook geen contact met klaagster heeft gehad en haar bevindingen uitsluitend heeft gebaseerd op onderzoeksverslagen die van anderen afkomstig zijn en die deels aantoonbare onjuiste informatie bevatten; 3.dat zij haar onderzoeksbevindingen heeft doorgestuurd zonder die vooraf in concept aan klaagster voor te leggen en naar klaagsters reactie en zienswijze, laat staan instemming te informeren;4. dat zij klaagster door haar handelswijze ernstig heeft beschadigd. Voorts heeft klaagster gesteld dat deze klachten ook betrekking hebben op haar dochter. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht in al haar onderdelen gegrond bevonden en legt de psychotherapeut de maatregel van berisping op en gelast de publicatie na het onherroepelijk worden. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van de psychotherapeut en gelast/verzoekt de publicatie.
  Uitspraak: Gegrond. Berisping.
  Datum uitspraak: 12-04-2016 (Centraal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg)
  Lees hier de uitspraak

 • Klager verwijt de psychotherapeut dat hij niet gekwalificeerd was ten tijde van de behandeling van de dochter van klager (gedeeltelijk gegrond), geen adequaat dossier heeft gevormd (gegrond), klager als gezaghebbend ouder niet heeft geïnformeerd over de behandeling en zijn toestemming niet heeft gevraagd (gegrond), zijn beroepsgeheim heeft geschonden (gegrond) en een verkeerde diagnose (chronisch PTSS) heeft gesteld (gegrond).Verweerder was eindverantwoordelijk voor het handelen van de niet BIG-geregistreerde behandelaar van de dochter, maar was inhoudelijk niet of nauwelijks betrokken. Verweerder heeft zijn taak schromelijk verwaarloosd. De behandelaar was in de veronderstelling dat verweerder kinderpsychiater was. Maatregel: uitzonderlijk slecht hulpverlener betoond. Niet gehouden aan professionele maatstaven. Optreden ter zitting ontluisterend. Onaanvaardbaar risico voor de individuele gezondheidszorg.
  Uitspraak: Doorhaling
  Datum uitspraak: 09-03-2016 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klacht tegen gezondheidszorgpsycholoog/psychotherapeut. Klaagster is in 2002 bij verweerster in behandeling geweest. In 2006 heeft verweerster op verzoek van de adoptiemoeder van klaagster aan de adoptiemoeder het door haar in 2003 opgestelde indicatieprotocol toegezonden. Het college acht de klacht van klaagster dat verweerster dit niet zonder haar toestemming had mogen doen gegrond. Voorts heeft verweerster ten onrechte drempels opgeworpen toen klaagster om inzage in haar dossier  en om een gesprek vroeg. Een clënt heeft volgens de WGBO en de geldende beroepscodes steeds recht op inzage in zijn of haar dossier en verweerster heeft ten onrechte eerst gewezen op kosten die daaraan verbonden zijn. Ook had zij een gesprek moeten aanbieden zonder voorwaarden daaraan te stellen.Klachten gegrond. Er is niet gebleken van inzicht in het eigen handelen.
  Uitspraak: Berisping.
  Datum uitspraak: 29-01-2016 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle)
  Lees hier de uitspraak

 • Verweerder (zowel psychiater als psychotherapeut) wordt verweten dat hij een persoonlijke (seksuele) relatie met een patiënte is aangegaan. College stelt vast dat gedurende een lange periode sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag jegens kwetsbare patiënte die daardoor is beschadigd. Verweerder toont onvoldoende inzicht in zijn handelen en miskent de ernst van het hem gemaakte verwijt. Schorsing voor de duur van een jaar in beide hoedanigheden.
  Uitspraak: Schorsing voor duur van een jaar.
  Datum uitspraak: 20-07-2015 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
  Lees hier de uitspraak

 • Psychotherapeut wordt onder meer verweten dat zij geen crisisafspraken heeft gemaakt, geen goede waarneming tijdens haar afwezigheid heeft geregeld, de behandeling abrupt beëindigd heeft en klaagster onzorgvuldig bejegend heeft waardoor een vertrouwensbreuk is ontstaan. Gedeeltelijk gegrond. De handelwijze van verweerster is op fundamentele onderdelen niet juist geweest. Zij heeft zich onvoldoende rekenschap gegeven van de gecompliceerde psychiatrische problematiek van klaagster. Onduidelijkheid over de (voortgang van de) therapie door onvoldoende progressie werd daarmee een groot risico. Verweerster heeft onvoldoende verantwoordelijkheid durven nemen en op onderdelen niet professioneel gehandeld.
  Uitspraak: Berisping en publicatie.
  Datum uitspraak: 20-07-2015 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klaagster verwijt verweerder seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de behandelrelatie met een patiënt. Hij heeft daarmee de beroepscode overtreden en schade veroorzaakt bij zijn patiënt. Voorts wordt verweerder verweten dat hij de behandelrelatie met zijn patiënt niet heeft beëindigd en heeft nagelaten voor een zorgvuldige overdracht zorg te dragen.
  Uitspraak: Schorsing
  Datum uitspraak: 02-06-2015. (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klacht tegen een psychotherapeut. Klager verwijt de psychotherapeut dat hij a) is tekortgeschoten in zijn zorgplicht b) zich ondeskundig heeft gedragen c) klager onheus heeft bejegend d) ten onrechte niet inhoudelijk heeft gereageerd op het verzoek van klager om informatie te verstrekken over de behandeling van zijn moeder e) onvoldoende verslaglegging heeft gedaan. Het Regionaal Tuchtcollege heeft deze klacht gegrond verklaard. De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft geen aanleiding gegeven tot de vaststelling van andere feiten en tot andere beschouwingen en beslissingen dan het Regionaal Tuchtcollege in eerste aanleg. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het principaal hoger beroep van de psychotherapeut en verwerpt het incidenteel hoger beroep van klager en blijft bij de door het regionaal tuchtcollege uitgesproken Berisping.
  Uitspraak: Berisping
  Datum uitspraak: 10-04-2015 (Centraal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klacht tegen een GZ-psycholoog/psychotherapeut ter zake van rolvermenging therapeut/persoonlijk/zakelijk en het feit dat (het einde van) de therapie niet lege artis is geweest. Er is sprake geweest van zakelijke en persoonlijke contacten. Als therapeut maximaal betrokken, maar niet voldoende de professionele distantie behouden. Verweerder is een andere richting opgegaan ten aanzien van de therapie dan aanvankelijk was gepland. Uit medisch dossier blijkt niet of dit met klaagster is besproken. Therapie is niet volgens de normen van de professionele standaard verlopen. Toen de therapie werd beëindigd ging het goed met klaagster, zodat verweerder niet gehouden was een overdracht naar een andere therapeut te regelen. Geen aanwijzingen dat einde therapie niet lege artis is verlopen. 
  Uitspraak: Waarschuwing
  Datum uitspraak: 07-04-2015 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg De Haag)  
  Lees hier uitspraak
   
 • Klacht tegen een psychiater/psychotherapeut. Het hebben van intieme en seksuele relatie met klaagster terwijl zij als patiënte bij hem in behandeling was, voorschrijven van medicatie op een onverantwoordelijke wijze, onvoldoende diagnostiek, geen behandelplan en onvoldoende dossiervoering. Voorts onterechte declaraties. Uitermate laakbaar dat de arts intieme/seksuele relatie is gestart met (zijn) patiënte en haar nadien ook nog als patiënte heeft behandeld. Dient als professional zijn grenzen te bewaken en die van zijn patiënte te respecteren. Had behandelingsovereenkomst moeten beëindigen en patiënte over moeten dragen aan een collega voor verdere behandeling. Voorts diagnose, behandeling en behandelplan volstrekt onder de maat. Behandeling van patiënte diffuus laten verlopen en doorlopen. Evaluaties van ingezette behandelingen blijken niet uit het medisch dossier. Geen terugkoppeling naar de huisarts die patiënte had doorverwezen. Laakbaar om medicatie voor te schrijven voor een minderjarige die hij niet kent, niet heeft gezien of gesproken, laat staan heeft behandeld, en medicatie voor te schrijven op naam van een ander ten behoeve van zichzelf. Dossiervorming onder de maat en dubieus.
  Uitspraak: Doorhaling inschrijving van verweerder in zijn hoedanigheid van psychiater en psychotherapeut in het BIG-register en schorsing van de inschrijving bij wege van voorlopige voorziening.
  Datum uitspraak: 07-04-2015 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg De Haag)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klacht tegen psychotherapeut die ten behoeve van de ex-echtgenote van klager een rapport heeft opgesteld gegrond. Verweerder heeft de criteria die het Centraal Tuchtcollege voor rapportages heeft gegeven met voeten getreden en is buiten zijn deskundigheidsgebied getreden.
  Uitspraak: Berisping.
  Datum uitspraak: 09-03-2015.(Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klager verwijt verweerder onder andere dat hij op onzorgvuldige wijze de behandelingsovereenkomst heeft beëindigd en klager onheus heeft bejegend in een brief die verweerder aan klager heeft gestuurd naar aanleiding van een conflict over de declaratie bij de zorgverzekeraar van de behandelingen die klager bij verweerder heeft gevolgd.
  Uitspraak: Gegrond, waarschuwing.
  Datum uitspraak: 20-01-2015. (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam)
  Lees hier de uitspraak