Wachtwoord vergeten

Tuchtzaken

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Psychotherapeuten en anderen die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie - maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar. Indien gewenst kan ervoor worden gekozen de klacht in te dienen bij het regionaal tuchtcollege. Een tuchtcollege bestaat uit juristen en lid-beroepsgenoten. De lid-beroepsgenoten worden op voordracht van de NVP benoemd.

Lees hier meer informatie

Uitspraken tuchtcollege

 • Verwijt aan psychotherapeut is dat hij op verzoek van derden een verklaring aan de ex-echtgenote van klager heeft afgegeven met daarin een niet onderbouwd waardeoordeel over haar persoonlijk functioneren. Terwijl hij wist dat deze verklaring in een juridische procedure zou worden gebruikt, waarmee hij een bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van een vechtscheiding. Er is sprake van schending van de beroepscode van de NVP en het klakkeloos verstrekken van gegevens aan een derde. Het was voorzienbaar dat de verklaring een rol zou spelen in een echtscheidingsprocedure.
  Uitspaak: Gedeeltelijk gegrond. Waarschuwing en publicatie.
  Datum uitspraak: 16-11-2016 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven
  Lees hier de volledige uitspraak

 • Klaagster heeft een klacht ingediend tegen haar (voormalig) psychiater en psychotherapeut (verweerder). Volgens klaagster heeft verweerder onder meer bij zijn praktijkvoering een e-mailadres gebruikt, dat ook toegankelijk was voor andere leden van zijn familie en is een vertrouwelijke e-mail zoekgeraakt. Verder heeft verweerder volgens klaagster geweigerd haar op haar verzoek haar dossier te laten inzien en is het bijgehouden dossier onleesbaar. De klacht betreft verder ook de bejegening. Verweerder heeft de klachten betwist.
  Uitspaak: Deels gegrond. Waarschuwing.
  Datum uitspraak: 01-11-2016 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam
  Lees hier de volledige uitspraak

 • Dit keer een zaak van een jaar geleden waarin een psychotherapeut een berisping kreeg. Het betrof een (v)echtscheidingsmodule. Een samenvatting: na vier sessies met klaagster en haar ex-man kwam een advies aan Bureau Jeugdzorgen met zwaarwegende uitspraken over klaagster. Zes klachtonderdelen gegrond, één ongegrond. De verweerder is verder gegaan dan de opdracht door advies te geven over omgang kind. Het advies voldoet niet aan criteria CTG. Diagnose klaagster na drie/vier (gezamenlijke) gesprekken met klaagster en de ex-echtgenoot zijn op geen enkele wijze onderbouwd, het is niet duidelijk welke methode van onderzoek en op welke gronden en/of stukken de conclusie steunt. Maatregel: zeer verregaande uitspraken en ongefundeerde conclusies. Klaagster heeft niet vooraf op het rapport mogen reageren. Nauwelijks inzicht in eigen handelen.
  Uitspraak: berisping.
  Datum uitspraak: 04-07-2016 Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven,  
  Lees hier de volledige uitspraak
 • Klacht tegen psychotherapeut. Klaagster is een instelling die ambulante geestelijke gezondheidszorg aanbiedt. Verweerder was bij klaagster aangesloten door middel van een raamovereenkomst van opdracht. Een patiënte heeft bij klaagster een klacht over verweerder ingediend in verband met het met haar aangaan van een seksuele relatie. Klaagster heeft na een intern onderzoek een melding bij IGZ gedaan en verwijt verweerder een persoonlijke (seksuele) relatie met een patiënte te zijn aangegaan. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht gegrond verklaard en aan verweerder een onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van een jaar opgelegd. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van verweerder en gelast publicatie van de beslissing.
  Uitspraak: de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege moet in stand blijven en het beroep van de psychotherapeut moet worden verworpen.
  Datum uitspraak: 19-05-2016 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
  Lees hier de volledige uitspraak

 • Klaagster en haar ex-echtgenoot oefenen gezamenlijk het gezag uit over hun minderjarige dochter. Zij zijn verwikkeld in een hevig conflict over onder andere de zorgregeling met betrekking tot voornoemde dochter. Klaagster verwijt de psycholoog/psychotherapeut onder meer dat zij in haar rol als bijzonder curator over haar dochter onzorgvuldig en niet in overeenstemming met de NIP beroepscode heeft gehandeld. Klaagster heeft de klacht is uitgewerkt in subonderdelen (verantwoordelijkheid, integriteit, respect, deskundigheid). Voorts heeft de psycholoog/psychotherapeut onzorgvuldig (geen eerlijkheid, gelijkwaardigheid en openheid) jegens klaagster gehandeld. De psychotherapeut heeft de klacht betwist en handhaaft haar standpunt dat haar handelen als bijzonder curator niet ter toetsing aan het college kan worden voorgelegd.
  Uitspraak: Gegrond. Berisping.
  Datum uitspraak: 03-05-2016 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam
  Lees hier de uitspraak

 • De aangeklaagde psychotherapeut, heeft op verzoek van de ex-partner van klaagster een rapportage opgesteld in het kader van een “second opinion” m.b.t. een eerdere rapportage over de dochter van klaagster, uitgevoerd door een organisatie gespecialiseerd op het terrein van de geestelijke gezondheid. Klaagster verwijt de psychotherapeut: 1.dat zij klaagster geen toestemming heeft gevraagd en derhalve ook niet heeft gekregen om uitspraken over persoonlijkheid en/of ernstige psychopathologie te doen en/of rapportages over haar aan derden te verstrekken; 2. dat zij uitspraken over klaagsters persoonlijkheid c.q. ernstige psychopathologie heeft gedaan zonder daartoe noodzakelijk onderzoeken te hebben uitgevoerd, zij ook geen contact met klaagster heeft gehad en haar bevindingen uitsluitend heeft gebaseerd op onderzoeksverslagen die van anderen afkomstig zijn en die deels aantoonbare onjuiste informatie bevatten; 3.dat zij haar onderzoeksbevindingen heeft doorgestuurd zonder die vooraf in concept aan klaagster voor te leggen en naar klaagsters reactie en zienswijze, laat staan instemming te informeren;4. dat zij klaagster door haar handelswijze ernstig heeft beschadigd. Voorts heeft klaagster gesteld dat deze klachten ook betrekking hebben op haar dochter. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht in al haar onderdelen gegrond bevonden en legt de psychotherapeut de maatregel van berisping op en gelast de publicatie na het onherroepelijk worden. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van de psychotherapeut en gelast/verzoekt de publicatie.
  Uitspraak: Gegrond. Berisping.
  Datum uitspraak: 12-04-2016 (Centraal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg)
  Lees hier de uitspraak

 • Klager verwijt de psychotherapeut dat hij niet gekwalificeerd was ten tijde van de behandeling van de dochter van klager (gedeeltelijk gegrond), geen adequaat dossier heeft gevormd (gegrond), klager als gezaghebbend ouder niet heeft geïnformeerd over de behandeling en zijn toestemming niet heeft gevraagd (gegrond), zijn beroepsgeheim heeft geschonden (gegrond) en een verkeerde diagnose (chronisch PTSS) heeft gesteld (gegrond).Verweerder was eindverantwoordelijk voor het handelen van de niet BIG-geregistreerde behandelaar van de dochter, maar was inhoudelijk niet of nauwelijks betrokken. Verweerder heeft zijn taak schromelijk verwaarloosd. De behandelaar was in de veronderstelling dat verweerder kinderpsychiater was. Maatregel: uitzonderlijk slecht hulpverlener betoond. Niet gehouden aan professionele maatstaven. Optreden ter zitting ontluisterend. Onaanvaardbaar risico voor de individuele gezondheidszorg.
  Uitspraak: Doorhaling
  Datum uitspraak: 09-03-2016 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klacht tegen gezondheidszorgpsycholoog/psychotherapeut. Klaagster is in 2002 bij verweerster in behandeling geweest. In 2006 heeft verweerster op verzoek van de adoptiemoeder van klaagster aan de adoptiemoeder het door haar in 2003 opgestelde indicatieprotocol toegezonden. Het college acht de klacht van klaagster dat verweerster dit niet zonder haar toestemming had mogen doen gegrond. Voorts heeft verweerster ten onrechte drempels opgeworpen toen klaagster om inzage in haar dossier  en om een gesprek vroeg. Een clënt heeft volgens de WGBO en de geldende beroepscodes steeds recht op inzage in zijn of haar dossier en verweerster heeft ten onrechte eerst gewezen op kosten die daaraan verbonden zijn. Ook had zij een gesprek moeten aanbieden zonder voorwaarden daaraan te stellen.Klachten gegrond. Er is niet gebleken van inzicht in het eigen handelen.
  Uitspraak: Berisping.
  Datum uitspraak: 29-01-2016 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle)
  Lees hier de uitspraak

 • Verweerder (zowel psychiater als psychotherapeut) wordt verweten dat hij een persoonlijke (seksuele) relatie met een patiënte is aangegaan. College stelt vast dat gedurende een lange periode sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag jegens kwetsbare patiënte die daardoor is beschadigd. Verweerder toont onvoldoende inzicht in zijn handelen en miskent de ernst van het hem gemaakte verwijt. Schorsing voor de duur van een jaar in beide hoedanigheden.
  Uitspraak: Schorsing voor duur van een jaar.
  Datum uitspraak: 20-07-2015 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
  Lees hier de uitspraak

 • Psychotherapeut wordt onder meer verweten dat zij geen crisisafspraken heeft gemaakt, geen goede waarneming tijdens haar afwezigheid heeft geregeld, de behandeling abrupt beëindigd heeft en klaagster onzorgvuldig bejegend heeft waardoor een vertrouwensbreuk is ontstaan. Gedeeltelijk gegrond. De handelwijze van verweerster is op fundamentele onderdelen niet juist geweest. Zij heeft zich onvoldoende rekenschap gegeven van de gecompliceerde psychiatrische problematiek van klaagster. Onduidelijkheid over de (voortgang van de) therapie door onvoldoende progressie werd daarmee een groot risico. Verweerster heeft onvoldoende verantwoordelijkheid durven nemen en op onderdelen niet professioneel gehandeld.
  Uitspraak: Berisping en publicatie.
  Datum uitspraak: 20-07-2015 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klaagster verwijt verweerder seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de behandelrelatie met een patiënt. Hij heeft daarmee de beroepscode overtreden en schade veroorzaakt bij zijn patiënt. Voorts wordt verweerder verweten dat hij de behandelrelatie met zijn patiënt niet heeft beëindigd en heeft nagelaten voor een zorgvuldige overdracht zorg te dragen.
  Uitspraak: Schorsing
  Datum uitspraak: 02-06-2015. (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klacht tegen een psychotherapeut. Klager verwijt de psychotherapeut dat hij a) is tekortgeschoten in zijn zorgplicht b) zich ondeskundig heeft gedragen c) klager onheus heeft bejegend d) ten onrechte niet inhoudelijk heeft gereageerd op het verzoek van klager om informatie te verstrekken over de behandeling van zijn moeder e) onvoldoende verslaglegging heeft gedaan. Het Regionaal Tuchtcollege heeft deze klacht gegrond verklaard. De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft geen aanleiding gegeven tot de vaststelling van andere feiten en tot andere beschouwingen en beslissingen dan het Regionaal Tuchtcollege in eerste aanleg. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het principaal hoger beroep van de psychotherapeut en verwerpt het incidenteel hoger beroep van klager en blijft bij de door het regionaal tuchtcollege uitgesproken Berisping.
  Uitspraak: Berisping
  Datum uitspraak: 10-04-2015 (Centraal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klacht tegen een GZ-psycholoog/psychotherapeut ter zake van rolvermenging therapeut/persoonlijk/zakelijk en het feit dat (het einde van) de therapie niet lege artis is geweest. Er is sprake geweest van zakelijke en persoonlijke contacten. Als therapeut maximaal betrokken, maar niet voldoende de professionele distantie behouden. Verweerder is een andere richting opgegaan ten aanzien van de therapie dan aanvankelijk was gepland. Uit medisch dossier blijkt niet of dit met klaagster is besproken. Therapie is niet volgens de normen van de professionele standaard verlopen. Toen de therapie werd beëindigd ging het goed met klaagster, zodat verweerder niet gehouden was een overdracht naar een andere therapeut te regelen. Geen aanwijzingen dat einde therapie niet lege artis is verlopen. 
  Uitspraak: Waarschuwing
  Datum uitspraak: 07-04-2015 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg De Haag)  
  Lees hier uitspraak
   
 • Klacht tegen een psychiater/psychotherapeut. Het hebben van intieme en seksuele relatie met klaagster terwijl zij als patiënte bij hem in behandeling was, voorschrijven van medicatie op een onverantwoordelijke wijze, onvoldoende diagnostiek, geen behandelplan en onvoldoende dossiervoering. Voorts onterechte declaraties. Uitermate laakbaar dat de arts intieme/seksuele relatie is gestart met (zijn) patiënte en haar nadien ook nog als patiënte heeft behandeld. Dient als professional zijn grenzen te bewaken en die van zijn patiënte te respecteren. Had behandelingsovereenkomst moeten beëindigen en patiënte over moeten dragen aan een collega voor verdere behandeling. Voorts diagnose, behandeling en behandelplan volstrekt onder de maat. Behandeling van patiënte diffuus laten verlopen en doorlopen. Evaluaties van ingezette behandelingen blijken niet uit het medisch dossier. Geen terugkoppeling naar de huisarts die patiënte had doorverwezen. Laakbaar om medicatie voor te schrijven voor een minderjarige die hij niet kent, niet heeft gezien of gesproken, laat staan heeft behandeld, en medicatie voor te schrijven op naam van een ander ten behoeve van zichzelf. Dossiervorming onder de maat en dubieus.
  Uitspraak: Doorhaling inschrijving van verweerder in zijn hoedanigheid van psychiater en psychotherapeut in het BIG-register en schorsing van de inschrijving bij wege van voorlopige voorziening.
  Datum uitspraak: 07-04-2015 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg De Haag)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klacht tegen psychotherapeut die ten behoeve van de ex-echtgenote van klager een rapport heeft opgesteld gegrond. Verweerder heeft de criteria die het Centraal Tuchtcollege voor rapportages heeft gegeven met voeten getreden en is buiten zijn deskundigheidsgebied getreden.
  Uitspraak: Berisping.
  Datum uitspraak: 09-03-2015.(Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
  Lees hier de uitspraak
   
 • Klager verwijt verweerder onder andere dat hij op onzorgvuldige wijze de behandelingsovereenkomst heeft beëindigd en klager onheus heeft bejegend in een brief die verweerder aan klager heeft gestuurd naar aanleiding van een conflict over de declaratie bij de zorgverzekeraar van de behandelingen die klager bij verweerder heeft gevolgd.
  Uitspraak: Gegrond, waarschuwing.
  Datum uitspraak: 20-01-2015. (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam)
  Lees hier de uitspraak