Wachtwoord vergeten

Beroepscode

Alle psychotherapeuten zijn verplicht zich te houden aan de door de beroepsgroep opgestelde gedragsregels die zijn vastgelegd door de NVP in de Beroepscode voor Psychotherapeuten (2007). De beroepscode biedt iedere psychotherapeut een leidraad voor het beroepsmatig handelen. Met de beroepscode wil de NVP de beroepsethische reflectie bevorderen. Daarnaast is de code ook voor cliënten een informatiebron als het gaat om gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten.

Actualisering beroepscode in 2017

Met alle veranderingen in de ggz, zoals de invoering van de Wkkgz en de Jeugdwet, is dit een goed moment om op grond van nieuwe wetgeving en jurisprudentie te bezien op welke punten aanvulling of bijstelling van de huidige beroepscode gewenst is.
In de werkgroep zitten vrijwel alle leden uit de commissie Beroepsethiek.

  • Leo de Nobel (voorzitter)
  • Elleke Berkvens
  • Henk Jan Dalewijk
  • Lidwien Geertjens


Heeft u een vraag over de beroepscode? Dan kunt u contact opnemen met Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker NVP: m.buitenhuis@psychotherapie.nl, tel 030-251 01 61.

Wat staat erin de Beroepscode Psychotherapie?

De psychotherapeut houdt van iedere patiënt een dossier bij. Dossiervoering is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Psychotherapeuten met een eigen praktijk zijn tevens wettelijk verplicht een waarneemregeling te treffen. Deze verplichting vloeit voort uit de plicht tot continuïteit van zorg en het kunnen uitoefenen van de wettelijke patiëntenrechten, zoals omschreven in de WGBO.

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in de beroepscode zijn onder meer geregeld:
- geheimhoudingsplicht
- toestemming voor de behandeling
- eisen aan de dossiervoering
- de plicht tot continuïteit van zorg
- het verbod op verstrekken van verklaringen met een waardeoordeel
- een verbod op het aangaan van andere relaties dan een behandelrelatie geregeld.
 

 De beroepscode