NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

12-05-2022

NZa wil duidelijkere regioplannen voor acute ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert partijen in de acute geestelijke gezondheidszorg om regioplannen duidelijker te maken en hier langetermijnvisies in op te nemen over bijvoorbeeld preventie en hoe om te gaan met de arbeidsmarktproblematiek.

In een evaluatie concludeert de toezichthouder meer gesprekken te zien tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars na de invoering van een nieuwe bekostiging voor de acute ggz. In het nieuwe model wordt niet meer via prestatiebekostiging bekostigd, maar wordt de zorg via representatie ingekocht. Dat betekent dat een budgethouder zorgverkoopgesprekken met één zorgverzekeraar voert. Deze zorgverzekeraar voert de gesprekken ook namens de andere zorgverzekeraars. Hiermee is de inkoop van de acute ggz losgetrokken van de reguliere zorginkoop.

Capaciteit

De bekostiging verloopt via een beschikbaarheidsbekostiging met een budgetsystematiek en is gebaseerd op een vergoeding voor de capaciteit in een regio. Het budget wordt op basis van het benodigde personeel (fte) en bedden berekend. De budgetsystematiek is afgebakend tot de eerste drie dagen, met een voor- en nacalculatie en een verdeelsleutel om de kosten toe te rekenen aan de verschillende financieringsstromen.

Complex

Het blijkt wel dat de budgetsystematiek complex kan zijn. De afbakening van de eerste drie dagen zorg voor onduidelijkheid en het werken met een verdeelsleutel is ingewikkeld. De NZa gaat daarom kijken of een zorginhoudelijke afbakening van de acute ggz in de eerste drie dagen logischer is. “Hierbij kijken we onder andere naar de noodzakelijke beschikbaarheid, het personeel en de planbaarheid van de zorg.”

Rekenmodel

De NZa ziet wel dat de contractering na een onrustig eerste jaar steeds soepeler verloop. Het hielp dat de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland een rekenmodel hadden ontwikkeld, het ZN/dNggz-model, waarmee de benodigde capaciteit voor de eerste drie dagen per regio kan worden berekend. Het model wordt in bijna alle regio’s gebruikt en kan voorzien in de kostendekkendheid en regionaal maatwerk van de acute ggz. Bij het introduceren van toekomstige “beschikbaarheidsbekostigingen zullen wij rekening houden met de behoefte aan duidelijke handvatten om tot een goede berekening te kunnen komen”.

GMAP

Volgens de NZa heeft de aparte inkoop en budgetbekostiging geholpen bij een snelle implementatie van de generieke module acute psychiatrie (GMAP). Deze standaard beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor mensen in een crisissituatie die vermoedelijk een acute psychische stoornis hebben. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan vaker met elkaar in gesprek over de acute ggz in de regio omdat zij nu gezamenlijk één regionale budgetaanvraag doen. De budgetsystematiek hielp bij de bekostiging van de triagefunctie en beschikbaarheid van de beoordelingsteams, aldus de toezichthouder.