NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-04-2022

Uitspraak van de maand april

Het Regionaal Tuchtcollege Den Haag heeft een psychotherapeut berispt. De inspectie verwijt hem dat hij zich in privetijd schuldig heeft gemaakt aan het downloaden, bekijken en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.

De klacht, die is ingediend door IGJ, betreft het gedurende een periode van twee jaar meerdere malen handelen in strijd met de professionele standaard door het downloaden, bekijken en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.

De inspectie vindt dat een maatregel waarbij de zorgverlener als klinisch psycholoog en psychotherapeut de bevoegdheid wordt ontzegd om individuele gezondheidszorg te verlenen aan minderjarigen, passend is. De samenleving en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgverleners geen kinderpornografisch materiaal downloaden, in hun bezit hebben en thuis bekijken.

Het (strafbaar) handelen van beklaagde, ook al is dit in de privésfeer geschied, gaat op geen enkele wijze samen met de hoedanigheid van een BIG-geregistreerd hulpverlener. Als klinisch psycholoog/psychotherapeut van volwassen patiënten kan hij zijn of worden geconfronteerd met enerzijds de psychische gevolgen van misbruik in de kindertijd van zijn cliënten en anderzijds met cliënten die kinderen hebben misbruikt of zelf kinderporno hebben gemaakt of gedownload en bekeken. Dat laatste is ook het geval geweest, omdat hij heeft aangegeven door twee cliënten op ideeën te zijn gebracht. Met zijn gedragingen heeft hij het in hem als zorgverlener gestelde vertrouwen van de samenleving, en in het bijzonder van zijn patiënten en naasten, ernstig geschaad. Zijn gedragingen, ook al vonden ze niet plaats in de uitoefening van zijn hoedanigheid van klinisch psycholoog/psychotherapeut, kunnen derhalve niet los worden gezien van die hoedanigheid en zijn als zodanig tuchtrechtelijk toetsbaar, en evident in strijd met de tweede tuchtnorm (artikel 47 lid 1 onder b Wet BIG). Onderliggend telt ook mee dat met downloaden van kinderporno (al betreft het slechts een gering aantal afbeeldingen) het abjecte, zieke systeem van het plaatsen (uploaden) van kinderporno en het downloaden daarvan in stand wordt gehouden.

De aangeklaagde klinisch psycholoog/psychotherapeut heeft de verweten gedragingen volledig erkend, heeft openheid van zaken gegeven en heeft zich onder professionele behandeling laten stellen. Hij heeft uit eigen beweging zijn downloaden en bekijken van kinderporno naar voren gebracht in de gesprekken met Veilig Thuis. Bovendien is hij (direct) op non-actief gesteld door zijn werkgever en inmiddels zo’n twee-en-een-half jaar niet meer werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut.

Maatregel: berisping

Datum maatregel: 11-01-2022

Lees hier de volledige uitspraak

Rubriek

In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een (tucht)zaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege of de klachtencommissie is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.