NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-03-2022

Nieuwsbrief Zorgprestatiemodel

In de nieuwe nieuwsbrief van het zorgprestatiemodel leest u onder meer informatie over het nieuwe begrip 'setting' en feiten over het registreren van consulten.

 • Notitie over verantwoording van settings gepubliceerd
  Met de invoering van het zorgprestatiemodel is het begrip setting gei╠łntroduceerd. Het inrichten en uitwerken van settings in de praktijk heeft geleid tot de vraag hoe je de keuze van een setting verantwoordt. Het programma heeft daarom een notitie gepubliceerd over hoe settings verantwoord kunnen worden. Lees meer
   
 • Uitleg: juist registreren van consulten
  We hebben verschillende vragen gekregen over het registreren van consulten. We zetten een aantal feiten op een rij:
  -Indirect blijft indirect
  -Realistisch plannen van consulten
  Lees meer 
   
 • NZa publiceert aanleverstandaard zorgvraagtypering en update regeling
  Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Ook de antwoorden op de HoNOS+-vragen en op de drie vragen naar de historie (Wvggz/Wzd, acute ggz en verblijf). 

  Deze informatie moet vanaf die datum halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa. De NZa heeft de Standaard voor gegevensaanlevering zorgvraagtypering (ggz & fz) gepubliceerd, daar staat in hoe het aanleveren werkt. De standaard is vooral bedoeld voor ICT-leveranciers, om de aanlevering in te bouwen in hun systemen.

  Vanaf 1 april 2022 geldt een nieuwe versie van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (NR/REG-2214c). De reden van de update is de nieuwe licentie voor het gebruik van DSM-5. Lees meer 

 • NZa en programma publiceren doorontwikkelagenda
  Nu het zorgprestatiemodel met succes is ingevoerd, richten de NZa en de veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel zich op de doorontwikkeling ervan. De NZa en het programma hebben daarvoor samen een doorontwikkelagenda gemaakt. Die is nu gepubliceerd. Lees meer

 • NZa: aanpassen verrekening eigen risico zorgbreed onderzoeken
  De NZa adviseert het ministerie van VWS om een eventuele aanpassing in het verrekenen van het eigen risico zorgbreed te onderzoeken. De NZa ziet voor ggz-patiënten mogelijkheden om het afrekenen van het eigen risico te verbeteren. Als dit echter alleen in een deel van de zorg gebeurt, dan kan dat een ongewenst effect hebben in andere sectoren. Bovendien is een verschillend systeem van eigen risico niet duidelijk voor de patiënt. Dit schrijft de NZa in de begeleidende brief bij het Rapport verkenning afrekening eigen risico ggzBron: NZa

 • Veelgestelde vraag 
  Hoe verhoudt de veldafspraak over de tijdelijke invulling van het regiebehandelaarschap in 2022 zich tot het Landelijk Kwaliteitsstatuut?
  Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut hebben dat voldoet aan het model van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS). In dit model zijn er vier categorieën (A, B, C en D) voor complexiteit van problematiek en zorgaanbod en twee verschillende rollen (indicerend en coördinerend) voor regiebehandelaars. In het model worden ook nieuwe beroepsgroepen genoemd als mogelijke regiebehandelaar.
  De nieuwe categorieën, rollen en beroepsgroepen zijn in 2022 nog niet verwerkt in het zorgprestatiemodel. In heel 2022 geldt voor het zorgprestatiemodel daarom de veldafspraak tijdelijke invulling van het regiebehandelaarschap. Daarin staat welke regiebehandelaars het zorgprestatiemodel in 2022 kent, onderverdeeld naar type zorg (generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) en type zorgaanbieder (vrijgevestigde en instelling).
  Let hierop bij het declareren van zorg. Is de regiebehandelaar iemand die dat volgens de veldafspraak niet kan zijn? Dan kan het zijn dat u niet voldoet aan de spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar of dat de zorg niet voor vergoeding in aanmerking komt.
  Een zorgverlener die volgens de veldafspraak tijdelijke invulling van het regiebehandelaarschap geen regiebehandelaar kan zijn, kan wel medebehandelaar zijn.