NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

23-02-2022

Uitspraak van de maand februari

Veilig Thuis belt. De psychotherapeut verstrekt zonder toestemming informatie over de cliënte, die ook de melder is bij Veilig Thuis, op grond van een ‘conflict van plichten.’  De cliënte zou een verkeerd beeld hebben geschetst van haar (ex-) echtgenoot, eveneens een cliënt.

De klacht
Bij deze 'Uitspraak van de maand' gaat het om een klacht van een cliënte tegen een psychotherapeut. De vrouw was samen met haar – inmiddels – ex-echtgenoot onder behandeling  bij de psychotherapeut. De behandeling bestond uit partnerrelatietherapie. De psychotherapeut gaf de ex-echtgenoot daarnaast ook individuele therapie.

De vrouw doet wegens mishandeling aangifte tegen haar toenmalige echtgenoot en er volgt een melding bij Veilig Thuis. De psychotherapeut wordt daarop gehoord door de recherche en Veilig Thuis in het kader van de aangifte en de melding.

De cliënte dient een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege (RTG). Ze vindt dat de psychotherapeut zijn beroepsgeheim heeft geschonden door zonder haar toestemming een verklaring af te leggen bij de politie en Veilig Thuis.

De uitspraak
Het Tuchtcollege stelt dat wat in deze zaak ‘klemt’ is, dat de psychotherapeut verklaringen heeft afgelegd waarin hij zich niet alleen over de man, zijn cliënt, maar ook over de vrouw heeft uitgelaten. De psychotherapeut had dat laatste volgens het College niet mogen doen zonder voorafgaande toestemming van de (ex-)echtgenote. Door dit wel te doen, heeft de psychotherapeut zijn beroepsgeheim geschonden.

Dat de psychotherapeut gevoelsmatig verkeerde in een ‘conflict van plichten’, omdat zijn cliënt volgens hem verkeerd door de echtgenote werd afgeschilderd, rechtvaardigt het handelen niet. Van een geobjectiveerd ‘conflict van plichten’ was geen sprake. De psychotherapeut heeft blijk gegeven van een verregaande loyaliteit jegens zijn cliënt en is daardoor zijn beroepsgeheim en het belang van de vrouw uit het oog verloren.

De psychotherapeut heeft verklaard dat hij zich niet realiseerde dat hij in beginsel terughoudend dient te zijn als de politie hem onder verklaring vraagt. Hij meende dat hij aan het verzoek gevolg moest geven en heeft geen eigen afweging gemaakt. Dit klachtonderdeel is gegrond.

De psychotherapeut ziet in dat de combinatie van partnerrelatietherapie en individuele therapie niet wenselijk is. Het college adviseert deze rollen binnen één gezin in de toekomst niet opnieuw te combineren.

Maatregel: In beginsel acht het college een berisping op zijn plaats. Hiermee komt de ernst van de klacht tot uitdrukking. Daar staat echter tegenover dat beklaagde zich toetsbaar opgesteld. Hij heeft aangegeven dat hij bij volgende verzoeken om informatie/verklaringen eerst bij een collega te rade gaat en een eigen afweging zal maken. Het college ziet dat beklaagde uit deze casus voldoende lering heeft getrokken en is van oordeel dat alles overziend een zakelijke terechtwijzing in de vorm van een waarschuwing volstaat.
Datum uitspraak: 22-10-2021
Lees hier de uitspraak: Overheid.nl | Tuchtrecht

Wat zegt de wet?
Volgens wet- en regelgeving heeft een zorgprofessional die met anderen (medische) informatie deelt, daarvoor in beginsel de toestemming van betrokkene nodig. Maar wat te doen als Veilig Thuis belt? Wat mag een zorgprofessional wel en niet doen? Is dat anders bij huiselijk geweld bij volwassenen dan bij signalen van kindermishandeling?

Wanneer er sprake is van volwassenengeweld en het slachtoffer weloverwogen en in vrijheid weigert om toestemming te geven voor informatieoverdracht, verstrekt de psychotherapeut alleen informatie in het geval van ernstig gevaar voor zwaar lichamelijk of psychisch letsel of de dood.

Rubriek

In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een (tucht)zaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege of de klachtencommissie is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.