NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-12-2021

Aandacht voor ggz en jeugdzorg in coalitieakkoord

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is ook aandacht voor de ggz en de jeugdzorg. VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteerden het akkoord op 15 december jl. Hieronder de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord voor de ggz en jeugdzorg:

GGZ

  • Politie en ggz gaan intensiever samenwerken en zorgen ervoor dat personen met verward gedrag aparte zorg krijgen en niet onnodig worden opgepakt.
  • Het Preventieakkoord wordt verbreed met mentale weerbaarheid.
  • In combinatie met de inzet op passende zorg en een praktijk ondersteuner huisarts (POH) kan de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zich meer richten op complexe problematiek en wordt de instroom beperkt. Om de druk op crisiszorg te voorkomen, moeten professionals in de ggz bereikbaarheidsdiensten tijdens de avonden, nachten en weekenden draaien.
  • Een contract vormt de basis voor aanbieders en verzekeraars om afspraken te maken over passende zorg, betaalbaarheid en doelmatigheid. Daarom wordt het contracteerproces verbeterd. Als in de ggz en wijkverpleging ongecontracteerde zorg onvoldoende afneemt, wordt de aanpak verstevigd. Bijjvoorbeeld door verplichte kwaliteitsregistratie en onafhankelijke indicatiestelling. Als dit onvoldoende effectief is, wordt gekeken naar een geringe eigen bijdrage of een verlaging van de vergoeding van ongecontracteerde zorg. Dit alles met behoud van keuzevrijheid voor de patiënt.

Jeugdzorg

  • Goede, tijdige en passende jeugdzorg, met een belangrijke rol voor de eigen omgeving, voorkomt zwaardere zorg. Er wordt duidelijk afgebakend wat we onder jeugdzorg verstaan en gemeenten worden in staat gesteld om dit te leveren. Gespecialiseerde jeugdzorg (waaronder jeugd-ggz) wordt centraler ingekocht. De jeugdbeschermingsketen wordt verbeterd waarbij de rechtsbescherming van het kind en het gezin centraal staan.
  • Daarnaast wordt in lijn met de uitspraak van de commissie van wijzen additionele financiering voor jeugdzorg beschikbaar gesteld. Vanaf 2024 worden in aanvulling op de huidige hervormingsagenda extra beleidsmaatregelen in de jeugdzorg genomen. Daarbij kan gedacht worden aan (een combinatie van) normeren van de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage.

In de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord staat dat de coalitie van plan is structureel 2 miljoen euro te reserveren voor suïcidepreventie, als aanvulling op de standaard instellingssubsidie van 5,7 miljoen euro per jaar. Maar ook dat de coalitie inzet op structurele bezuinigingen voor o.a. de ggz door het verplichten van meerjarige contracten en het maken van budgetafspraken.

Meer lezen