NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-11-2021

Uitspraak november: klacht declaratie vrijgevestigde psychotherapeut

De klachtencommissie NVP/NVGzP heeft uitspraak gedaan over een klacht over het in rekening brengen van een consult. De declaratie is volgens klager foutief en onterecht.

De klaagster verwijt verweerster, een vrijgevestigde psychotherapeut, dat aan haar voor één consult een verkeerd bedrag van € 545,62 in rekening is gebracht.

Volgens de Klachtencommissie van de NVP en NVGzP komt de klacht in de kern erop neer dat verweerster een omzetting van B-GGZ naar S-GGZ heeft doorgevoerd zonder dat de klaagster hierin is gekend en dat zij verkeerd heeft gedeclareerd.

De commissie stelt vast dat klaagster door de huisarts naar verweerster was verwezen voor B-GGZ. Klaagster en verweerster hebben op 11 augustus 2019 een intakegesprek gevoerd. Daarna is er wel een afspraak voor een tweede gesprek gemaakt, maar dat gesprek heeft geen doorgang gevonden omdat klaagster verweerster heeft laten weten van verdere behandeling af te zien. Verweerster was van oordeel dat hier S-GGZ geïndiceerd was en heeft vervolgens zonder de klaagster hierover te informeren en derhalve zonder instemming van de klaagster minuten conform S-GGZ gedeclareerd. Zij heeft haar opvatting over het te volgen traject niet besproken met de klaagster en heeft haar evenmin gewezen op de (mogelijke) financiële consequenties.

Beroepscode
De commissie is van oordeel dat verweerster zich niet heeft gehouden aan wat er in de beroepscodes is bepaald over het voorafgaand informeren van de cliënt over de behandeling en over zijn vrijwillige en weloverwogen toestemming. Een cliënt dient actief geïnformeerd te worden en de zorgaanbieder mag er bijvoorbeeld niet vanuit gaan dat een cliënt weet hoe hij is verzekerd, en wat de financiële consequenties zijn van het aangaan van een bepaalde behandeling, zoals verweerster in dit geval heeft aangegeven.

Dit alles weegt des te zwaarder omdat de stappen bij B-GGZ en S-GGZ behandeling weliswaar in hoofdlijnen hetzelfde zijn, maar de inhoud van een wezenlijk andere orde is en dat dient de cliënt wel helder uitgelegd te worden hetgeen in dit geval niet is gebeurd.

Voorgaande betekent ook dat verweerster naar het oordeel van de commissie zonder ‘informed consent’ van de klaagster geen S-GGZ traject mocht declareren. De commissie gaat daarom uit van B-GGZ onvolledig traject.

Uitspraak
De commissie stelt dat de klacht gegrond is en beveelt verweerster aan voortaan in het allereerste gesprek met cliënten haar werkwijze en de financiële consequenties te bespreken net als alle andere elementen genoemd in de WGBO art. 7: 448 lid 2.
Tevens zou het haar sieren om, als een cliënt vraagt om nadere informatie, zoals in dit geval over de declaraties, hier snel en zonder waardeoordeel op te reageren door de gevraagde informatie te verstrekken.

Uitspraak: klacht is gegrond.
Datum uitspraak: 8 maart 2021
Lees hier de complete uitspraak (pdf)

Rubriek

In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een (tucht)zaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege of de klachtencommissie is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

  • Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website en alleen zichtbaar voor leden na inloggen op de ledennet.