NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-11-2021

Nieuws TOP Opleidingsplaatsen

Op 10 november verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

 1. Veldpartijenbijeenkomst
 2. Project toewijzingscriteria
 3. Toewijzingsprotocol 2023
 4. Proeftuinen
 5. Samenstelling secretarissenoverleg TOP Opleidingsplaatsen
 6. Wijzigingsbesluit FGzPt
 7. Vooraankondiging onderzoek door het Capaciteitsorgaan

Veldpartijenbijeenkomst
Op 6 oktober jl. heeft TOP Opleidingsplaatsen haar jaarlijkse veldpartijenbijeenkomst in Amersfoort gehouden waarbij vertegenwoordiging vanuit de 11 beroeps- en brancheverenigingen aanwezig was, evenals andere belanghebbende partijen zoals het Ministerie van VWS, de NZa, het Capaciteitsorgaan en de FGzPt. Bij de terugblik op de toewijzing voor 2022 kon men constateren dat het proces zonder noemenswaardige problemen was verlopen. Bij de bespreking van het toekomstig jaar was met name het effect van de regel waarbij in de toekomst onbeschikt historisch opleidingsvolume (HOV) niet meer meegerekend mag worden in de toewijzing een belangrijk gespreksonderwerp. De huidige regel is:
“Vanaf het toewijzingsjaar 2024 zal het HOV louter gebaseerd zijn op beschikte plaatsen. Voor de toewijzing van 2023 betekent dit dat het HOV berekend wordt op basis van 2019 (beschikt en onbeschikt), 2020 (beschikt en onbeschikt) en 2021 (beschikt)”.
Berekeningen met bovenstaande regel als uitgangspunt hebben laten zien dat een aantal sectoren hierdoor hun toewijzing in opleidingsplaatsen zullen zien dalen. Deze problematiek wordt in de komende maanden verder besproken met de betrokken partijen.
Tijdens het overleg is ook de toewijzing van opleidingsplaatsen t.b.v. het EVC-project de revue gepasseerd. De vertegenwoordiger van het Ministerie van VWS heeft bevestigd dat de 21 plaatsen die hiervoor vanuit de reguliere instroomaantallen waren gereserveerd dit najaar beschikbaar komen voor toewijzing door TOP Opleidingsplaatsen.
TOP Opleidingsplaatsen en de deelnemende partijen hebben de bijeenkomst als zeer open en constructief ervaren: het is goed om de problemen en ontwikkelingen in het hele proces te horen en de bereidheid tot samenwerking en oplossingsgerichtheid van allen te zien. Deze fysieke ontmoeting heeft daarnaast de mogelijkheid geboden om tijdens de afsluitende borrel afscheid te kunnen nemen van Dick Nieuwpoort die als afgevaardigde van de LVVP vanaf de oprichting van TOP Opleidingsplaatsen secretaris is geweest en dit jaar met pensioen is gegaan.
De PowerPointpresentatie en het verslag van de veldpartijenbijeenkomst kunt u terugvinden op onze website.

Project toewijzingscriteria
Al enige tijd klinkt de roep vanuit de veldpartijen en individuele praktijkopleidingsinstellingen om het HOV onder de loep te nemen aangezien dit toewijzingscriterium niet meer volledig aansluit bij de wens van het veld om een toewijzing te realiseren die rekening houdt met ontwikkelingen in het zorglandschap. Vanwege deze roep zijn de secretarissen van TOP Opleidingsplaatsen (SOTOP) in 2020 gestart met het project toewijzingscriteria. De opstart van dit project verliep langzaam aangezien in dezelfde periode het programma APV van start ging waarin toewijzingscriteria ook een onderzoeksonderwerp zijn. Nu het tijdpad van het APV-programma duidelijker is geworden en de noodzaak voor aanvullende of vervangende toewijzingscriteria is gestegen, heeft TOP Opleidingsplaatsen besloten om vaart te zetten achter haar eigen project. Dit houdt in dat het
project deze maand van start gaat en als doel heeft om voor de toewijzing van 2024 met aanvullende of vervangende toewijzingscriteria te komen. Uiteraard wordt het veld via het secretarissenoverleg betrokken bij de ontwikkeling en voortgang van dit project en worden de ontwikkelingen vanuit het APV-programma nauwgezet gevolgd.

Toewijzingsprotocol 2023
Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent dat TOP Opleidingsplaatsen inmiddels weer begonnen is met het actualiseren van haar toewijzingsprotocol voor de toewijzing voor het opleidingsjaar 2023. De betrokken partijen worden hier in januari 2022 over geïnformeerd.

Proeftuinen
Opleiden in samenwerkingsverband wordt steeds belangrijker en komt steeds vaker voor. Sinds 2018 ondersteunt TOP Opleidingsplaatsen middels haar toewijzing een aantal samenwerkingsverbanden, de zogeheten proeftuinen. Er zijn zeven proeftuinen actief. De proeftuinen bestaan allemaal uit minimaal acht gesubsidieerde opleidingsplaatsen en er zijn minimaal vier sectoren vertegenwoordigd in het verband. Door op te leiden in samenwerkingsverband kunnen o.a. ook kleine instellingen en praktijken, die zelfstanding niet aan alle eisen voldoen, opleiden. Voor het toewijzingsjaar 2023 is de deadline voor het aanmelden van nieuw te vormen proeftuinen 1 februari 2022. Er zijn ook andere vormen van samenwerking mogelijk. Wanneer u hier meer informatie over wilt hebben kunt u de PowerPoint- presentatie bekijken betreffende dit onderwerp. Deze is te vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

Samenstelling secretarissenoverleg TOP Opleidingsplaatsen
TOP Opleidingsplaatsen wordt ondersteund door het secretarissenoverleg (SOTOP) die mede als taak hebben om de besluitvorming van het bestuur voor te bereiden en lopende projecten te ondersteunen. SOTOP bestaat uit vier leden die afkomstig zijn vanuit de beroeps- en brancheverenigingen. Afgelopen zomer is Dick Nieuwpoort als vertegenwoordiger vanuit de LVVP officieel vervangen door de nieuwe vertegenwoordiger van deze organisatie, Chris Nas. Deze maand neemt Katja van Essen als vertegenwoordigster vanuit GGZ-VS afscheid van het SOTOP. Deze beide SOTOP-leden hebben waardevolle en onmisbare input geleverd voor de activiteiten van TOP Opleidingsplaatsen. TOP Opleidingsplaatsen waardeert de onverminderde inzet van het SOTOP en vertrouwt erop binnen korte termijn een nieuwe secretaris vanuit GGZ-VS te kunnen verwelkomen om het team weer op sterkte te brengen.

Wijzigingsbesluit FGzPt
De FGzPt heeft laten weten dat het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) nieuwe wijzigingsbesluiten heeft vastgesteld en gepubliceerd voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2022.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor praktijkopleidingsinstellingen zijn:

 • Er moet voortaan een waarnemend praktijkopleider zijn die aan de eisen van het Besluit voldoet;
 • De praktijkopleider moet voldoende tijd hebben om diens taken en verantwoordelijkheden naar behoren in te vullen, waaronder tenminste 1 uur per week per fte aanwezige opleideling;
 • De (waarnemend) hoofdopleider mag geen andere rol hebben binnen de opleiding van een opleideling dan die van hoofdopleider of docent;
 • De praktijkopleidingsinstelling moet zich garant stellen voor supervisie, werkbegeleiding en beschikbaarheid van de praktijkopleider in zowel tijd als geld;
 • De hoofdopleider kan dispensatie verlenen voor de waarnemend praktijkopleider van de vorm van aanstelling.

Voor bovenstaande wijzigingen geldt dat de praktijkopleidingsinstelling de huidige erkenning van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) behoudt en getoetst wordt op de nieuwe eisen bij de eerstvolgende visitatie (als deze plaatsvindt in 2022 of later).
Meer informatie is te lezen op de site van de FGzPt incl. herstel wijzigingsbesluit.

Vooraankondiging onderzoek door het Capaciteitsorgaan
Het Capaciteitsorgaan start volgend jaar met een uitgebreid aanvullend onderzoek ten behoeve van de raming voor gz-psychologen. Zoals u allen weet is deze raming een veel besproken onderwerp. TOP Opleidingsplaatsen is daarom verheugd te vermelden dat zij hieraan kan bijdragen door het Capaciteitsorgaan te ondersteunen met informatie vanuit haar database. Deze informatie betreft onze contactgegevens per praktijkopleidingsinstelling. Volgens de AVG- wetgeving is het delen van deze informatie tussen beide instellingen mogelijk. Het doel voor het gebruik van deze contactgegevens is namelijk om een accurate raming te kunnen opstellen. Dit doel ligt in het verlengde van de opdracht van TOP Opleidingsplaatsen voor het opstellen van een nauwkeurig toewijzingsvoorstel. Hierbij stellen wij u dan ook graag op de hoogte van het feit dat de contactpersonen van de praktijkopleidingsinstellingen begin volgend jaar benaderd zult gaan worden door het Capaciteitsorgaan.