NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-03-2021

Nieuws TOP Opleidingsplaatsen

Eind januari is het toewijzingsprotocol voor het opleidingsjaar 2022 in concept verstuurd naar het ministerie van VWS en de veldpartijen. Het toewijzingsprotocol 2022 is inmiddels gepubliceerd op de website van TOP Opleidingsplaatsen en daarmee is het proces voor de toewijzing van start gegaan. Hier leest u de belangrijkste wijzigingen.

Instroomaantallen 
Op aanwijzing van het ministerie van VWS worden de aantallen aangehouden zoals vermeld in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-12-2020 kenmerk 1796975-215755-MEVA naar aanleiding van een tussentijdse raming van het Capaciteitsorgaan. Voor de opleiding gz-psycholoog is door VWS voorlopig de oorspronkelijke raming (787) aangehouden van het Capaciteitsorgaan uit het Capaciteitsplan 2020-2024. Dit in verband met de mogelijkheid dat opleidingsplaatsen worden gereserveerd voor een pilot met een verkorte opleiding waarbij rekening wordt gehouden met eerder verworven competenties. Wij verwachten de definitieve instroomgegevens van VWS in het voorjaar.

Verdeling van de instroomplaatsen gz-psycholoog naar sectoren
De toewijzing per sector is met ingang van het toewijzingsjaar 2020 losgelaten. Voor de sector GGZ vrijgevestigde praktijken gold een overgangsperiode tot en met het toewijzingsjaar 2021 met een reservering van 116 plaatsen. De overgangsperiode is eenmalig verlengd tot en met het toewijzingsjaar 2022 met een reservering van 65 plaatsen.

HOV-drempel
Voor de toewijzing 2022 zal een vaste HOV-drempel worden gehanteerd alleen voor de opleiding gz-psycholoog. Het HOV moet continuïteit in opleiden laten zien over de getoetste periode voor tenminste een parttime dienstverband van 24 uur. Het aantal dagen voor deze HOV-drempel komt dan uit op 723.

Buffer
Om toewijzing naar aanleiding van zienswijzen en klachten te kunnen faciliteren zonder dat TOP Opleidingsplaatsen reeds in concept toegewezen plaatsen moet terugtrekken, wordt een buffer van 1% van het beschikbare aantal plaatsen aangehouden met een minimum van 3 plaatsen. Dit zijn de plaatsen die in de onderste 1% van in concept toegewezen plaatsen in de rangorde vallen. Praktijkinstellingen die in deze buffer vallen krijgen hierover van TOP Opleidingsplaatsen bericht. Zij zullen pas bij het definitief toewijzingsvoorstel weten of zij een plaats toegewezen hebben gekregen.

Controleer uw gegevens

  • Het is belangrijk dat u controleert of de contactgegevens van uw instelling in de portal van TOP Opleidingsplaatsen en de registratie van opleidelingen in het opleidingsregister van de FGzPt correct zijn.
  • Problemen bij het inloggen op de portal? Neem dan contact op via het mailadres
  • Voor vragen m.b.t. de registratie van opleidelingen in het opleidingsregister van de FGzPt kunt u contact opnemen via e-mail.

Webinar Opleiden in samenwerkingsverband

TOP Opleidingsplaatsen heeft op 9 februari 2021 een webinar ‘Opleiden in samenwerkingsverband’ gehouden waar zich 65 praktijkopleidingsinstellingen voor hebben aangemeld.

De eerste presentatie ging over de proeftuin GGZ Oost-Brabant. Regiehouder Yvonne Stikkelbroek vertelde hoe de proeftuin is opgestart, voor welke vorm de proeftuin heeft gekozen en wat de resultaten van de samenwerking tot nu toe zijn.

De tweede presentatie werd gegeven door de beleidsadviseurs van TOP Opleidingsplaatsen en ging onder andere over de verschillende vormen van samenwerken, de inrichting van samenwerkingsverbanden en de mogelijkheid om het HOV van praktijkopleidingsinstellingen samen te laten voegen. Samenvoegen van het HOV kan ervoor zorgen dat het HOV voldoende is om voor een gesubsidieerde plek in aanmerking te komen.

Concept toewijzingsvoorstel 45 extra subsidieplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog in 2021

TOP Opleidingsplaatsen heeft het concept toewijzingsvoorstel voor de 45 extra subsidiabele opleidingsplaatsen voor de gz-psycholoog uitgestuurd aan de praktijkinstellingen die hiervoor in aanmerking komen. In totaal zijn 832 instroomplaatsen toegewezen voor 2021. Het concept toewijzingsvoorstel wordt uiterlijk 1 maart 2021 gepubliceerd op de website. Uiterlijk 1 april 2021 verschijnt het definitief toewijzingsvoorstel voor de 45 extra plaatsen gz-psycholoog en naar verwachting zal het ministerie van VWS in de loop van april het bijbehorende verdeelplan publiceren.