NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-09-2020

NVP reageert op concept Generieke module indiceren en co├Ârdineren

NVP reageert op concept Generieke module indiceren en co├Ârdineren

Voor de zomer verscheen het concept 'Generieke module indiceren en coördineren van zorg in de ggz', opgesteld door Zorginstituut Nederland (ZIN). De NVP heeft laten weten grote bezwaren te hebben tegen de tekst. Met deze nieuwe module wordt ‘het kind met het badwater weggegooid.’ ZIN stelde het document op op basis van haar doorzettingsmacht. 

Bezwaren NVP 
De sector is inmiddels gewend aan het kwaliteitsstatuut en de huidige invulling van het regiebehandelaarschap. Om enkele knelpunten op te lossen gooit ZIN nu de organisatie dusdanig om dat hierdoor nieuwe en grotere knelpunten zullen onstaan.

  • Het is onduidelijk waarom er niet wordt gerefereerd aan het kwaliteitsstatuut. De NVP heeft er daarom op aangedrongen dat er een generieke module komt waarin de regelingen worden meegenomen van het kwaliteitsstatuut die niet over het regiebehandelaarschap gaan. 
  • Het scheiden van indiceren en coördineren in twee personen in plaats van de huidige regiebehandelaar kan leiden tot inefficiëntie en onduidelijkheid over verantwoordelijkheid. Het is bovendien niet in het belang is van de cliënt. Zij ervaren het vaak als belastend om hun verhaal vaak te moeten vertellen en instellingen proberen juist om dit te voorkomen.
  • In de nieuwe module wordt geen onderscheid gemaakt tussen de basis ggz en specialistische ggz. Het gedane voorstel past niet in de basis ggz, waar het streven juist snelle diagnostiek en start van de behandeling is.
  • De module heeft met name betrekking op patiënten met multicomplexe problemen en beschrijft de realiteit in de (grotere) zorginstellingen. Het kan dan ook niet van toepassing zijn op vrijgevestigden of kleine groepsinstellingen. 
  • 'Uit de naamvoering moet blijken welke opleiding de zorgverlener heeft afgerond.' Dit is niet conform het concept advies van de beroepsverenigingen over het beroepengebouw (SiRM). Hierbij gaat men, ter verduidelijking voor de client, juist uit van het BIG- beroep met aanvullende deskundigheid. Wij doen de aanbeveling dit principe te volgen en de tekst te wijzigen in 'De hulpverlener geeft aan welk BIG-beroep hij/zij heeft en eventuele aanvullende aantekeningen m.b.t. methoden.' Het is niet duidelijk welke professionals de rol van indicerend zorgverleners of coördinerend zorgverlener op zich kunnen nemen in de enkelvoudige en meervoudige problematiek. Klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn bekwaam om bij meervoudige problematiek te indiceren. De onduidelijkheid en versoepeling van de ruimte van bevoegdheden zoals het hier staat omschreven kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg. 
  • Ten slotte staat er nagenoeg niets in de module over behandeling. Het lijkt ons dat een dergelijk document moet starten met de behandeling en vervolgens de constructies daaromheen omschrijft, waarbij duidelijk gestreefd wordt naar een minder complexe organisatie van zorg.

In een uitgebreide schriftelijke reactie heeft de NVP nog enkele andere specifieke opmerkingen geplaatst. 

Ook andere partijen zoals de LVVP zijn van mening dat het ZIN met deze generieke module de plank misslaat.