NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

30-01-2020

Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG

Verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG

Hoe kan de Wet BIG meer toekomstbestendig worden gemaakt? Dat is het vraagstuk waarover een stuurgroep van vertegenwoordigers uit de zorg zich het komende halfjaar gaat buigen. De NVP is samen met de andere beroepsverenigingen (NVGzP, NVO en NIP) nauw betrokken bij de veranderingen in de Wet BIG naar aanleiding van het rapport van de B van Bekwaam van de RVS. Tonnie Prinsen, voorzitter van de FGZPt, zit namens de verenigingen in de stuurgroep. Doel is om te komen tot een visie met breed draagvlak onder zorgmedewerkers, -bestuurders en patiënten. Het project ‘Verduidelijking beroepengebouw’ waarin de NVP zich hard maakt voor de positionering van de psychotherapeut als specialist wordt nauw bij dit proces betrokken.

Rol van de stuurgroep
De eerste bijeenkomst van de stuurgroep Toekomstbestendigheid Wet BIG was donderdag 23 januari. De stuurgroep, onder voorzitterschap van VWS, heeft een leidende rol in de verkenning. De stuurgroep komt het komende half jaar elke 6 weken samen met het doel om rond de zomer de lijnen en contouren van de lange termijn visie vast te stellen. Daarnaast komt er een klankbordgroep en zullen er inhoudelijke themasessies worden georganiseerd waarin alle betrokkenen de ruimte en gelegenheid krijgen om zo breed mogelijk ideeën op te halen.

In de stuurgroep nemen deel: Patiëntenfederatie Nederland, BoZ (namens Actiz, GGZ Nederland, VGN, NVZ en NFU), FGzPt (namens NIP, NVO, NVP en NVGzP), KNMG (mede namens KNOV, KNMT, KNGF, KNMP) en V&VN.

Samenwerking
In de eerste bijeenkomst is besproken hoe we de komende tijd met elkaar gaan samenwerken. Afgesproken is dat de stuurgroep in de volgende vergadering bespreekt wat de basisvragen voor de verkenning zouden moeten zijn. Het gaat hierbij met name om vragen over de reikwijdte van de Wet BIG, zoals: welke doelen dient de Wet BIG en is de huidige insteek van individuele gezondheidszorg nog toekomstbestendig nu er meer in netwerken wordt gewerkt?

Los van BIG II
Het gaat om een nieuw traject en is geen vervolg op BIG II. De verkenning is van belang voor àlle beroepsgroepen die onder de werking van de Wet BIG vallen en gaat over de werking van de Wet BIG in zijn geheel. Het gaat hier dus niet over de functiedifferentiatie voor verpleegkundigen. Het wetsvoorstel voor invoering van de regieverpleegkundige is definitief van de baan.