Wachtwoord vergeten

Definitief toewijzingsvoorstel TOP Opleidingsplaatsen

Definitief toewijzingsvoorstel TOP Opleidingsplaatsen 23-07-2019

Op 15 juli heeft TOP Opleidingsplaatsen het toewijzingsvoorstel 2020 verzonden aan het ministerie van VWS. Het toewijzingsvoorstel kunt u ook vinden op de website van TOP Opleidingsplaatsen. In het toewijzingsvoorstel zijn de 119 extra plaatsen voor de opleiding gz-psycholoog meegenomen, die VWS beschikbaar heeft gesteld in plaats van de 89 niet ingevulde opleidingsplaatsen klinische psychologie. Deze plaatsen zijn toegewezen volgens de in het protocol vastgelegde procedure. Alle praktijkopleidingsinstellingen hebben op 20 juni een aangepaste (concept) definitief toewijzingsvoorstel ontvangen. Praktijkopleidingsinstellingen waarvoor geldt dat het definitief toewijzingsvoorstel afwijkt van het (concept) definitief toewijzingsvoorstel hebben hierover bericht ontvangen.

Door een administratieve fout hebben vijf praktijkopleidingsinstellingen voor de opleiding Psychotherapie niet mee kunnen loten voor een plaats als nieuw erkende praktijkopleidingsinstelling. In overleg met VWS zijn er alsnog in totaal vijf plaatsen toegekend aan deze praktijkopleidingsinstellingen. Hiervoor zijn vijf plaatsen benut die na 20 juni 2019 door praktijkopleidingsinstellingen zijn ingetrokken. Het betreft 3 plaatsen gz-psycholoog, 1 plaats kp en 1 plaats pt.

Het aantal beschikbaar gestelde plaatsen is daarmee als volgt. Tussen haakjes staan de aantallen die oorspronkelijk beschikbaar waren gesteld.

Gezondheidszorgpsycholoog 903   (906)
Psychotherapeut 143    (139)
Klinisch psycholoog 180    (181)
Klinisch neuropsycholoog 26        (26)
Verpleegkundig specialist GGZ (3 jr) 115     (115)
Totaal 1367 (1367)

In onderstaande tabel vindt u weergeven hoeveel plaatsen per opleiding beschikbaar waren, wat de behoefte was en hoeveel plaatsen zijn beschikt. In de laatste kolom is aangegeven hoeveel plaatsen niet zijn beschikt. De niet beschikte plaatsen GZPSY VGP en de plaatsen GZPSY VGP die over zijn omdat de beschikbare aantallen groter zijn dan de behoefte aan plaatsen zijn overgeheveld naar de GZPSY (overige instellingen). Dit zijn in totaal 32 plaatsen. Het totaal aantal beschikte plaatsen GZPSY is inclusief de 16 bonusplaatsen voor de proeftuinen.

De volgende stap is dat VWS medio augustus het verdeelplan publiceert en op basis hiervan kunnen praktijkopleidingsinstellingen de beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In de Portal van TOP Opleidingsplaatsen, kunt u uw aanvraag volgen en uw (NAW) gegevens inzien. Het definitief toewijzingsvoorstel voor uw eigen organisatie kunt u vanaf 17 juli terugzien in de portal.

Klachten

Inmiddels is de klachtenprocedure afgesloten. Praktijkopleidingsinstellingen die een klacht hebben ingediend zijn schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van hun klacht. Voor het toewijzingsjaar 2020 zijn er 8 klachten ontvangen.

Eén klacht met betrekking tot een verkeerd HOV is gegrond verklaard. Een andere klacht had betrekking op een administratieve fout die door het bureau is verholpen.

De overige klachten betroffen onder andere het beperkte aantal beschikbare plaatsen voor de opleiding Pt en het hanteren van het HOV als instrument om tot een verdeling van de beschikbare plaatsen te komen.  Deze zijn niet ontvankelijk of ongegrond verklaard omdat de klachtencommissie van mening is dat het protocol juist is toegepast.

Lees hier meer nieuws van TOP« Terug naar overzicht