Wachtwoord vergeten

De psychotherapeut specialist, ontwikkelingen artikel 14

De psychotherapeut specialist, ontwikkelingen artikel 14 04-12-2018

De NVP spant zich al lange tijd in om de psychotherapeut wettelijk te positioneren als specialistisch beroep (artikel 14 Wet BIG). Op 5 oktober 2018 heeft de NVP in samenwerking met de NVGzP een invitational conference ‘De psychotherapeut als specialist’ georganiseerd. Na de bijeenkomst heerste optimisme omdat de betrokken partijen dichter bij elkaar zijn gekomen dan in eerdere fasen van overleg.

Aanwezigen
Bij deze bijeenkomst waren alle betrokken partijen aanwezig; de NVP, de NVGzP, het College (CSGP) van de FGZPt, directie MEVA van VWS, opleidelingen van de opleiding Psychotherapeut en de opleiding Klinisch Psycholoog, hoofdopleiders en opleidingscoördinatoren van de opleidingen Psychotherapeut en de opleiding Klinische Psychologie en tevens bureau SiRM, die het brede project over het beroepengebouw uitvoert. Onder voorzitterschap van professor Cees van der Staak zijn verschillende scenario’s besproken. Over de aanleiding en achtergrond kunt u hier verder lezen.

Startdocument NVP
Voor de bijeenkomst stelde de NVP in een startdocument uitgangspunten op:

  • een helder onderscheid tussen de verschillende BIG-beroepen;
  • behoud wettelijk beschermde beroepstitel psychotherapeut;
  • voldoen aan wettelijke eisen t.a.v. een specialisme;
  • resultaat: plan dat kan worden voorgelegd aan het College en VWS.

De NVP stelt twee alternatieven voor:

  • Model 1: drie afzonderlijke specialisaties boven de GZ: KNP, KP, PT;
  • Model 2: één specialisme KP met – na een gezamenlijke basis - een aantal profielen c.q. subspecialisaties, waaronder PT.

Voorstel NVGzP
De NVGzP presenteerde tijdens de bijeenkomst een tegenvoorstel:

1. de keuze voor één basisberoep;
2. daarna: een (verdere) uitwerking voor specialistisch deel van BIG-beroepengebouw;
3. daarna: verdere uitwerking van differentiaties op artikel 14 niveau en positionering psychotherapie. Psychotherapie wordt gezien als onderdeel van de KP en zou dus geen aparte differentiatie mogen zijn. In het alternatieve model 3 van de NVGzP wordt, analoog aan het specialisme internist, uitgegaan van werkvelden.

De oplossing: de klinisch psycholoog - psychotherapeut
Tijdens de bijeenkomst werd een compromis gevonden: één specialisme, naast de KNP, boven de GZ: de klinisch psycholoog – psychotherapeut. Door uit te gaan van deze dubbele titel wordt de verbinding gemaakt tussen beide overlappende beroepen en blijft de titel psychotherapeut behouden. De keuze voor slechts één dubbele titel van het specialisme bevordert de transparantie voor cliënten en anderen.

Het voorstel om toe te werken naar het artikel 14 specialisme klinisch psycholoog – psychotherapeut krijgt de steun van de aanwezigen, mits waarborgen worden opgenomen dat de psychotherapie in het nieuwe specialisme voldoende breed georiënteerd is en de onderdelen psychotherapie in de nieuwe opleiding beter dan nu binnen de KP-opleiding worden verankerd. Dat betekent dat in het toekomstige ‘Besluit klinisch psycholoog-psychotherapeut’ geborgd is wat de essentie is van psychotherapie. Met de beroepstitel klinisch psycholoog – psychotherapeut blijft wettelijk geregelde titelbescherming behouden voor zowel de klinisch psycholoog als de psychotherapeut.

Er is in het aanwezige gezelschap gelijkgestemdheid bereikt over:

  • 1. Het standpunt dat er voor de psychologische beroepen één artikel 3 basisberoep moet zijn: de gezondheidszorgpsycholoog;
  • 2. Het voornemen om de klinisch psycholoog en de psychotherapeut samen te laten gaan in één specialisme, waarbij de titel klinisch psycholoog wordt gekoppeld aan de titel psychotherapeut.

Ledenraad
Beide verenigingen gaan het voorstel voorleggen aan hun ledenraad en een overeenstemmingsverklaring opstellen om aan te bieden aan het College van de FGZPt. De NVGzP heeft aangegeven meer tijd nodig hebben voor dit proces. De NVP heeft van de ledenraad de goedkeuring gekregen om dit voorstel verder uit te werken. Besturen van NVP en NVGzP zullen binnenkort met elkaar overleggen voor de verdere stappen.

Vervolg
Het voorgestelde traject, dat per fase steeds de instemming nodig heeft van vele gremia, vraagt om een zeer lange adem en zal naar verwachting enkele jaren in beslag gaan nemen. Zo zal er voor het gecombineerde beroep een opleidingsplan moeten worden opgesteld, de wetgeving dient te worden gewijzigd en er moet een overgangsregeling komen.

Overgangsregeling
De NVP zal zich sterk maken voor een soepele overgangsregeling voor alle psychotherapeuten en degenen die de opleiding tot psychotherapeut volgen. Gezien de rechten van iedere BIG-geregistreerde is het sowieso uitgesloten dat psychotherapeuten (of opleidelingen) door een wijziging van de wetgeving ‘BIG-loos’ worden.

We houden onze leden uiteraard op de hoogte! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Buitenhuis.

 « Terug naar overzicht