Wachtwoord vergeten

Ontwikkelingen rondom psychotherapeut- artikel 3 versus artikel 14

Ontwikkelingen rondom psychotherapeut- artikel 3 versus artikel 14 30-08-2018

De NVP spant zich al lange tijd in om de psychotherapeut wettelijk te positioneren als specialistisch beroep (artikel 14 Wet BIG). Op verzoek van de NVP heeft een Taskforce Artikel 14 zich over dit vraagstuk gebogen. De conclusie: het beroep psychotherapeut dient een specialisme te worden van de gz-psycholoog. Begin oktober organiseert de NVP samen met de NVGzP een intivitational conference om met betrokken partijen (het College Specialismen Gezondheidszorg en Psychotherapeut, de hoofdopleiders PT en KP en het ministerie) enkele opties te bespreken en overeenstemming te bereiken over de wijze waarop het beroep psychotherapeut het beste gepositioneerd kan worden.

Hoe zat het ook al weer?

Artikel 3 versus artikel 14
Sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG in 1998 zijn er twee psychologische basisberoepen conform artikel 3:

  • de gz-psycholoog
  • de psychotherapeut

Later zijn daar de artikel 14-beroepen bijgekomen als specialismen van de gz-psycholoog:

  • klinisch psycholoog (2005)
  • klinisch neuropsycholoog (2008)

Overlap
Het beroepenveld en het rapport van de Tweede Evaluatie van de Wet BIG (ZonMw 2013) constateren een grote overlap tussen de beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Dit is voor patiënten en verwijzers erg onduidelijk. Daarnaast bestaat er een grote personele overlap tussen de registers van deze drie beroepen.

Aanbevelingen
In september 2016 heeft de ‘Tafel Beroepengebouw’ (P3Nl en NVP) het document Aanbevelingen voor een sterker Psychologisch Beroepengebouw opgesteld. Eén van de aanbevelingen is om het beroep psychotherapeut, nu een artikel 3- beroep naast de gz-psycholoog, om te vormen tot een artikel 14- specialisme van de gz-psycholoog, naast de klinisch psycholoog. De specialismen klinisch psycholoog en psychotherapeut moeten zich bij de omvorming wel goed van elkaar kunnen onderscheiden. 

De NVP heeft een Taskforce Artikel 14 opdracht gegeven om de mogelijkheden en belemmeringen van de omvorming van de psychotherapeut tot specialist te onderzoeken.

Eindconclusie van de Taskforce Artikel 14
De taskforce, een breed samengestelde groep professionals, heeft een duidelijke conclusie geformuleerd. Het advies is om te kiezen voor één basisberoep, de gz-psycholoog, en om van de artikel 3-psychotherapeut een artikel 14- specialisme te maken. Wel moet overeenstemming gevonden worden over het onderbrengen van de psychotherapeut in het beroepsgebouw van de gz-psycholoog en de plaats van het nieuwe specialisme psychotherapeut t.o.v. de gz-psycholoog en de klinisch psycholoog.

De belangrijkste argumenten om van de psychotherapeut een artikel 14-beroep te maken:

  1. Met het omvormen van de psychotherapeut tot specialisme van de gz-psycholoog wordt recht gedaan aan het niveau en de specificiteit van de deskundigheid van de psychotherapeut;

  2. Hoewel de nominale studielasten van de reguliere opleidingen tot gz-psycholoog en psychotherapeut ongeveer gelijk zijn, is de duur van de opleiding tot psychotherapeut ongeveer twee keer zo lang als die van de gz-psycholoog (4 versus 2 jaar);

  3. De meerderheid van de mensen die thans een opleiding tot psychotherapeut volgen, heeft reeds een registratie als gz-psycholoog. Psychotherapie wordt door hen ervaren als  verdieping en specialisatie;

  4. Het psychologisch beroepengebouw wordt hierdoor eenduidiger, duidelijker en daardoor sterker. Aan patiënten, verwijzers en collega-zorgverleners zal gemakkelijker uitgelegd kunnen worden, wanneer een cliënt toekan met de zorg van een gz-psycholoog, of wanneer een klinisch psycholoog of een psychotherapeut gewenst is. De profielen en competentiegebieden van deze drie psychologische professionals zullen beter ten opzichte van elkaar gedefinieerd kunnen worden, wanneer als uitgangspunt wordt gekozen dat psychotherapie een gespecialiseerde behandeling is die wordt uitgevoerd door psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, hetgeen een toenemend niveau van specifieke deskundigheid reflecteert.

Voordelen voor de psychotherapeut
De omvorming geeft de psychotherapeut een duidelijkere positie. De beroepsgroep wordt als artikel 3 beroep nu vaak benadeeld. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de regelgeving van het GGZ Kwaliteitsstatuut, waarin de gz-psycholoog en de psychotherapeut binnen instellingen ten onrechte als gelijkwaardig worden beschouwd. In de praktijk heeft dit ernstige gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Cliënten krijgen vaak niet de juiste zorg van de juiste professional. En professionals worden geacht problemen op te lossen waar zij niet voor zijn opgeleid.

Nadelen voor de psychotherapeut
Voor sommige psychotherapeuten zou de omvorming wellicht betekenen dat ze aanvullende scholing nodig zouden hebben. Er zullen meer competenties geëist worden dan van de huidige artikel 3- psychotherapeut. Het gaat hier met name om de, voor een artikel 14-beroep, verplichte competenties op het terrein van management en wetenschap. De vraag is of alle huidige artikel 3- psychotherapeuten hiervoor aanvullende scholing zullen willen volgen.

Overgangsregeling
Er blijken geen juridische belemmeringen te zijn om bij het instellen van een register van psychotherapeuten als specialisme van de gz-psycholoog een overgangsregeling te ontwerpen, waarin aan dit register ook toegang geboden wordt aan alle huidige artikel 3- psychotherapeuten.

Vervolg
De ledenraad van de NVP heeft besloten dat een aantal zaken verder uitgewerkt moet worden, waaronder het onderscheid tussen de klinisch psycholoog en de psychotherapeut. Na de invitational conference wordt het advies, vergezeld van een uitgewerkt opleidingsplan, ingediend bij het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) alwaar het getoetst zal worden en er een internetconsultatie volgt. Daarna zal een verzoek bij de minister worden ingediend.

Traject beroepenstructuur
Naast dit traject houdt de NVP zich ook, samen met de andere beroepsverenigingen NVGzP, NVO en NIP van P3NL,  in bredere zin bezig met de ontwikkeling van een meer eenduidige en transparante beroepenstructuur. Op verzoek van VWS is een project gestart wat moet resulteren in een schets voor een meer transparante beroepenstructuur voor psychologische en pedagogische zorg waarin de juiste professional op de juiste plaats, de juiste zorg verleent. De stappen die gezet worden ten aanzien van artikel 14 voor de psychotherapeut worden hierin meegenomen.« Terug naar overzicht