Wachtwoord vergeten

Coronavirus

Introductie

In dit dossier verzamelen we zoveel mogelijk informatie die nu voor u als psychotherapeut belangrijk is. Het dossier wordt dagelijks aangevuld en geactualiseerd.  Voor vragen is de NVP via e-mail bereikbaar

In dit dossier vindt u enkele adviezen en tips om de zorgcontinuïteit zoveel mogelijk te garanderen en tegelijkertijd aan de adviezen en richtlijnen te voldoen. Op het tablad Achtergrond vindt u zoveel mogelijk links en verwijzigingen naar achtergrondinformatie en andere websites.

Inhoud tabblad Introductie

Inhoud tablad Achtergrond                  

- Richtlijn GGZ 
- Hygiënemaatregelen en gedragsregels
- Afzeggen en no show
- Behandelingsovereenkomst
-
Therapie op afstand
- Beroepsgeheim
- Declareren

- Artikelen voor therapeuten  (over quarantaine, afscheid en rouw)
- Hulp en nazorg aan zorghulpverleners
- Bezoekersrichtlijn 
- Informatie voor clienten (omgaan met angst, stress en informatie voor kinderen en jongeren)
- Informatie voor ondernemers
- Bijzondere regelingen
- Lijst kennisinstituten/(branche)organisaties
- Informatie van de overheid

 

Richtlijn GGZ 

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. 


Hygiënemaatregelen en gedragsregels

-We adviseren goed te kijken welke face-to-face-afspraken kunnen doorgaan en welke niet noodzakelijk zijn. Dit geldt voor clientcontact maar uiteraard ook voor bijvoorbeeld supersvisie- of intervisieafspraken;
- Bij de beslissing om face-to-face of via (beeld)bellen te behandelen, bepaalt u uw eigen situatie en die van de patiënt.
- Houdt u zich bij bij face-to-face afspraken aan de hygiënemaatregelen en gedragsregels van het RIVM.
- Zorg voor goede hygiëne in de wachtkamer en tijdens consultaties;
- Zorg dat er geen patiënten tegelijk in de wachtkamer zitten.
- als er toch een paar patiënten tegelijk in de wachtkamer zitten, zet dan de stoelen 1,5 tot 2 meter uit elkaar.
- Laat patiënten zelf binnen en doe daarbij de deur zelf open en dicht.
- Biedt geen koffie, thee of water aan. Als patiënten iets willen drinken, kunnen ze dat zelf van huis meenemen.
- Zorg voor tissues en een prullenbak met deksel en voetpedaal.
- Neem contactpunten na elk bezoek af. Denk aan de deurbel, deurkrukken, toilet, stoelen, armleuningen, tafelblad, et cetera.
- Zorg dat de wachtruimte en de spreekkamer goed geventileerd worden.


Afzeggen of ‘no show’ afspraken

Ook voor het afzeggen van afspraken, adviseert de NVP houden aan de richtlijnen van het RIVM en adviseert de cliënten om dit ook te doen. Kijk daarbij ook goed naar uw eigen beleid ten aanzien van ‘no show’.
- Vermeld op uw eigen website hoe u met het afzeggen van afspraken omgaat;
- We adviseren u om geen kosten in rekening te brengen bij no show


Behandelingsovereenkomst zonder face to face contact

Zodra een behandelingsovereenkomst tot start komt draagt de hulpverlener behandelverantwoordelijkheid. De behandelingsovereenkomst begint bij de intake. Zie art. II.2.1.6 in Beroepscode voor psychotherapeuten. In de Beroepscode staat niet dat face to face contact een voorwaarde is voor het tot stand komen van een behandelingsovereenkomst. Er wordt in de beroepscode uitsluitend over face-to-face contact gesproken in Bijlage 1, die gaat over Digitale communicatie. Hierin staat  dat er sprake kan zijn van digitale ‘communicatie tussen psychotherapeut en cliënt die vergelijkbaar is met een face-to-face psychotherapie, waarbij sprake is van een behandelingsovereenkomst waarop alle bepalingen van deze code van toepassing zijn. Het laatste geval betreft onder meer een (gestructureerde) behandeling via een beveiligde website (webbased therapy).’

Ook in het Kwaliteitsstatuut staat dat beeldbellen hier gezien kan worden als alternatief: ‘De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt/cliënt ook daadwerkelijk is (mede)beoordeeld door de regiebehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt.’(p.8) en ‘Als delen van het intake-/diagnostische proces door anderen dan de regiebehandelaar worden verricht, moet de regiebehandelaar via direct contact (ook beeldbellen) met de patiënt/cliënt bij de beoordeling betrokken zijn’ (p.19) .


Therapie op afstand

Beeld (bellen) is soms een goed alternatief voor face-to-facecontact. Bij de afweging of een cliënt toch fysiek moet worden gezien spelen factoren mee als het risico op schade voor de cliënt (bijvoorbeeld in een crisissituatie), de beschikbare alternatieven en de veiligheid van de psychotherapeut zelf. Belangrijk is dat de cliënt goed wordt geïnformeerd over de in de gegeven omstandigheden voorgestelde alternatieve wijzen van therapie, de wijze toepassing en de voor- en nadelen daarvan. In het cliëntendossier wordt aangetekend dat deze informatie is gegeven en wordt vermeld of de client hiermee instemt.

Houd bij de keuze van communicatiewijze- en middelen rekening met de (on) mogelijkheden van de cliënt en de privacy van cliënt en eventuele huisgenoten. (Beeld)bellen is bijvoorbeeld minder geschikt als cliënt zich niet kan afzonderen voor een gesprek. Een face-to-facecontact kan niet door een cliënt worden afgedwongen. 

Beeldbellen is volgens de Beroepscode voor psychotherapeuten toegestaan als er maatregelen worden getroffen om de veiligheid en betrouwbaarheid van dit kanaal zo optimaal mogelijk te kunnen waarborgen. Er dient gebruik te worden gemaakt van software en tools met een beveiligingsniveau dat is toegerust op de privacyregels in de zorg. Check bij keuze voor een pakket in elk geval of een programma voldoet aan de veiligheidsnormen NEN 7510 ofwel ISO27001. Deze norm is opgenomen in regelgeving. Whatsappen, skypen en facetimen voldoen niet aan deze veiligheidsnormen.

Het ministerie van VWS tipt een lijst van digitale ondersteuningsmogelijkheden en ook de LVVP geeft uitgebreide informatie over verschillende mogelijkheden voor veilig beeldbellen

Op het tablad achtergrond staan enkele publicaties over e-health. 

Richtlijnen en praktische tips voor online behandelen
- Test vooraf het programma en zorg dat het het zelf goed kent;
- Houd rekening met technische opstarttijd met je cliënten en bel als ze hulp nodig hebben bij opstarten;
- Zorg dat zowel uzelf als de cliënt tijdens het consult niet worden gestoord door anderen;
- Ga op ooghoogte van je camera zitten en zorg dat je hele hoofd en bovendeel van je romp in beeld is;
- Gebruik waar een headset (dit voorkomt echo’s) en zet je microfoon uit ('mute') als je niet praat;
- Ga comfortabel zitten; ontspan en probeer bewust in je 'therapiemodus' te komen;
- Check je achtergrond en zorg dat deze neutraal is (bv kunst en bloemen). Let ook op storend lichtinval.
- Beweeg niet teveel;
- Pas je gesprekstechnieken aan: zoals explicieter nonverbaal en verbale empathie tonen. Vaker gevoelsreflecties geven. Benoem de nonverbale emotionele expressie van je client, dat helpt om het contact dichterbij te halen (“ik zie dat je wegkijkt, ik hoor dat je stem breekt” etc.). Maak gebruik van mentaliseren bevorderende interventies om het gemis aan informatie wat je in live contact opvangt op therapeutische wijze te compenseren (en er je voordeel mee te doen). Uit je zichtbaar non-verbaal als je iets wilt bevestigen of ontkrachten (omdat anders iedere “hum hum” de spreker onderbreekt).
- Vooral bij groepsbehandeling, is het belangrijk om duidelijke spelregels te hebben bij videobellen, bijvoorbeeld:

 • Wil je iets zeggen, maar kom je er niet tussen: steek je hand op. De gespreksleiders geven je dan het woord.

 Praat niet door elkaar heen. Wil je iets vragen tijdens een presentatie: klik dan op “reactions” en klik op het handje.


Beroepsgeheim

Als u vermoedt dat een patiënt besmet is met het coronavirus kunt de patiënt hierop aanspreken en hem of haar vragen telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Neem hierover niet zelf contact op met de huisarts van de patiënt want daarmee zou u u uw beroepsgeheim doorbreken.


Declareren

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft voor de specialistische ggz en basis ggz de regels verruimt voor zorg op afstand. Dit betekent dat zorg op afstand in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de eerder gestelde voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen dan een reguliere zitting, consult of behandeling declareren. Ook het eerste consult met patiënt kan digitaal worden gedaan.

Basis en gespecialiseerde ggz
Het maakt dus niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.

Direct patiëntgebonden tijd is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Direct patiëntgebonden tijd kan bestaan uit: face-to-face contact, telefonisch contact, schriftelijk/e-mail contact,  (beveiligde) chat, beeldbellen et cetera (direct contact via internet). Deze tijd wordt dus geregistreerd en gedeclareerd als directe tijd.
Meer informatie over declareren staat ook hier

 

Alle beroepsverenigingen krijgen op dit moment veel (en vaak dezelfde) vragen van leden. Daarom werken we in deze periode heel veel samen. We hebben nog niet alle antwoorden, maar proberen gezamenlijk aanbod te ontwikkelen.
Bovenstaande informatie is samengesteld mede op basis van bronnen als Nji, NIP, NVGzP, GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma en vele anderen.

 

Achtergrond

Publicaties over e-health
Artikelen voor therapeuten  (over quarantaine, afscheid en rouw)
Hulp en nazorg zorghulpverleners 
Bezoekersrichtlijn
Informatie voor clienten (over omgaan met angst, stress en informatie voor kinderen en jongeren)
Informatie voor ondernemers
Bijzondere regelingen
Lijst kennisinsituten en (branche)organisaties
Informatie  van de overheid

Publicaties over E-health

- Eet arikel uit De Psychiater (maart 2020): Digitaal contact met patiënten: waar moet je op letten (interview  Dr. Andreas Lamerz)
- Autoriteit persoonsgegevens - Veilig thuiswerken tijdens de coronacrisis
- The COVID-19 pandemic: The ‘black swan’ for mental health care and a turning point for e-health (Tim R.Wind, Marleen Rijkeboer, Gerhard Andersson, Heleen Riper)
- Boom Uitgevers biedt het boek 'E-health, Handboek voor Zorg- en Hulpverleners' nu met 50% korting aan. Meer informatie staat hier.

In het Tijdschrift voor Psychotherapie verschenen eerder: 
- E-mental health: state of the art (Tijdschrift voor Psychotherapie 2015) Een artikel van Viviane Thewissen en Nicole Gunther een state-of-the art overzicht van onderzoek, met name klinische trials (RCT’s) en meta-analyses hiervan, naar de klinische en kosteneffectiviteit van online behandeling voor diverse psychische aandoeningen en leeftijdsgroepen.
- De toekomst van de psychotherapie en de psychotherapeut. (Tijdschrift voor Psychotherapie 2015) Over de rol van e-mental health door Jacques van Lankveld
- Van couch naar computer (Tijdschrifr voor Psychotherapie 2012)  Een (psychotherapeutische) marketingvisie voor een succesvolle disseminatie van e-mental health in de ggz. Een artikel van Peter Daansen.


Artikelen voor psychotherapeuten 

- Coronavirus on the inpatient unit: A new challenge for psychiatry (Dinah Miller, Clinical Psychiatry News 13 maart 2020).
GGZ Totaal maakte een mooi vertaling (met lichte aanpassingen): Corona op een intramurale afdeling
Onze maatschappij is in de greep van een verhaal over een virus. Maar op welke feiten is dat verhaal gebaseerd? – Mattias Desmet, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Gent
- Hoe verminder je de impact van verplichte sociale isolatie ten tijde van corona? Lees bijvoorbeeld artikelen op de website van EFPA
- The Lancet, 14 maart 2020: In dit artikel worden eerste aanwijzingen met betrekking tot de psychologische impact van quarantaine besproken.
- American Psychiatric Association, 10 maart 2020: David Cates, klinisch psycholoog en consultant bij Nebraska National Quarantine Center, heeft een aanpak ontwikkeld voor de vermindering van psychische problemen bij mensen die in quarantaine zitten. Virtuele groepssessies worden aangeboden waarin therapie en updates worden gegeven.
- Informatie over isolatie en quarantaine van ARQ Nationaal Psychotrauma Cenrum

- Informatie over ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen van ARQ Nationaal Psychotrauma Cenrum
- EFPA aanbevelingen om te werken met oudere volwassenen in tijden van Corona

Kinder- en jeugd

- Op de website van de European Society for Child and Adolescent Psychiatry staat een groot overzicht aan artikelen relevant voor de kinder- en jeugdpsychiatrie.
- In het speciale dossier van het Het Nederlands Jeugdinstituut staat informatie gebundeld uit allerlei kanalen. Het dossier heeft als doelgroepen ouders, kinderen en jongeren, professionals en gemeenten. 

Financiering jeugdhulp
De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over continuering van financiering van zorg die geleverd wordt via Jeugdwet.  Het gaat om compensatie voor meerkosten, tijdelijke omzetdaling, het bieden van andere hulp, effecten na afloop van corona en compensatie voor andere kosten. 

Afscheid en rouw 

- Slachtofferhulp, Afscheid en rouw in tijden van corona, een artikel van Fonds Slachtofferhulp i.s.m. Lonneke Lenferink (Postdoctoraal onderzoeker rouw- en traumaverwerking).
- Harvard Business Review 23 maart 2020: That Discomfort You’re Feeling Is Grief.
- Science Guide 21 maart 2020:  We moeten accepteren dat het risico van de dood bij het leven hoort. Voormalig huisarts en hoogleraar filosofie Marli Huijer maakt zich zorgen over de toenemende druk om bij de bestrijding van het coronavirus tot de meest rigoureuze maatregelen over te gaan.


Hulp en nazorg voor zorghulpverleners aan artsen en verpleegkundigen 

- Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals van ARQ IVP heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500.
- Omgaan met werkgerelateerde stress bij Corona In deze folder van ARQ Nationaal Psychotrauma centrum lees je welke stressreacties je als zorgverlener kan ervaren en hoe je hier mee om kan gaan.

- Webinar terugkijken over Corona en medische psychologie. Collega’s uit diverse ziekenhuizen uit het zuiden van het land gesproken over hun ervaringen met het Corona-virus tot nu toe. Hoe is de psychosociale zorg georganiseerd, wat zijn de do’s and don’ts, hoe ondersteun je elkaar? Belangrijke les: geen psychologische debriefing, maar laagdrempelig aanwezig zijn en psycho-educatie geven.

Wilt u als psychotherapeut, psychiater of psycholoog zelf ondersteuning bieden?

- U kunt zich aanmelden bij www.extrahandenvoordezorg.nl: deze website wil vraag en aanbod van zorgpersoneel in het kader  versneld samenbrengen.
- Het Platform Mentale steun voor de zorg  brengt zorgverleners laagdrempelig in contact met een therapeutZorgverleners kunnen hier laagdrempelig een psychotherapeut, psycholoog of psychiater vinden die hulp kan bieden. 

Meer lezen
- Online webinar van Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Adviezen aan zorgprofessionals voor hun mentale gezondheid in deze tijd van COVID-19. Hoe zorg je ervoor dat je langdurig inzetbaar blijft, zodat je voor je patiënten en je gezin kunt blijven zorgen? Hoe ga je ermee om als misschien onvoldoende middelen beschikbaar zijn om alle patiënten te helpen? Hoe ga je als leidinggevende en bedrijfsopvangteam om met de situatie? Charles Groenhuijsen in gesprek met militaire zorgprofessionals: een traumachirurg, een IC/SEH verpleegkundige, een psychiater en een psycholoog, over langdurig onder grote druk zorg verlenen onder operationele omstandigheden.
- Veel informatie over een gespecialiseerde traumabehandeling voor mensen met ernstige beroepsgerelateerde klachten staat op de website van ARQ Centrum’45
-Flyer mentale gezondheid Zorgprofessionals  Tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals van Defensie

- Volkskrant 30 maart: Psychologen waarschuwen voor PTSS onder overbelast zorgpersoneel
- Zorgvisie 30 maart: Bestuurders, regel nazorg voor artsen en verpleegkundigen nu!
- Zorgvisie 28 maart: Ggz staat ziekenhuispersoneel bij in coronastrijd
- Zorgvisie 1 april ‘Mentale nazorg voor zorgverlener is bittere noodzaak’


Bezoekersrichtlijn ggz: geen algehele bezoekersstop

Een algehele bezoekersstop in de geestelijke gezondheidszorg is vooralsnog niet wenselijk. Contact met naasten is voor deze kwetsbare groep patiënten juist heel belangrijk en vormt in een aantal gevallen ook onderdeel van de behandeling. Persoonlijke aandacht van familie en naasten geeft patiënten rust in een periode dat zij daaraan extra behoefte hebben. GGZ Nederland en Valente hebben een aangepaste richtlijn opgesteld voor bezoekersbeleid in tijden van corona. Het bezoekersbeleid is afgestemd met cliënten- en familieorganisatie MIND en het RIVM.

Eén persoon per dag
Voor bezoekers geldt: maximaal één persoon per dag voor maximaal een uur, tenzij een afdeling door bepaalde omstandigheden andere keuzes maakt. Voor oudere patiënten en mensen die lichamelijk niet gezond zijn, geldt dat zij geen bezoek mogen ontvangen. De richtlijn voor bezoekers blijft maatwerk, omdat het risico per instelling, afdeling en patiëntengroep kan verschillen.

(Algemene) informatie voor clienten

- Mindkorrelatie: Via de hulplijnen van Mindkorrelatie kunnen mensen met psychische problemen die extra veel stress ervaren door het coronavirus chatten of bellen met een hulpverlener. Mind Korrelatie is elke dag tussen 9.00 en 18.00 beschikbaar voor hulp en advies, via telefoon (0900-1450, €0,15/min), chat (tot 17:30 uur), WhatsApp en mail. Daarnaast is MIND deze tijd elke werkdag tussen 11 en 16 uur in de lucht via een live stream. In deze zogenaamde virtuele huiskamer worden vragen beantwoord en gesparekken gevoerdn met ervaringsdeskundigen en experts.
- Folder Voor mensen die in isolatie of quarantaine zitten: deze folder van ARQ Kenniscentrum Impact is bedoeld voor mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus
- Folder Tijdens sociale onthouding: deze folder is voor iedereen bedoeld die vanwege de maatregelen in Nederland minder sociale contacten heeft.
- Informatie voor mensen met PTSS: deze folder is ontwikkeld door onze collega's van ARQ Centrum'45.
- Informatie voor werkgevers over het ondersteunen van medewerkers: deze folder is bedoeld voor leidinggevenden en werkgevers met informatie en handelingsperspectief om grip te houden op de situatie.
- Op de website van 113 Zelfmoordpreventie staan ook diverse artikelen voor vier doelgroepen. Hulpvragers, naasten, professionals en het brede publiek  vinden er kennis en tools zodat zij juist ook in deze corona crisis zichzelf, elkaar en anderen beter kunnen helpen. Lees bijvoorbeeld  ‘Naasten: steun in coronatijd’ of volg de online training suïcidepreventie, ontwikkeld voor elke Nederlander (18 jaar en ouder). Lees de factsheets Omgaan met Stress en Geestelijke en psychosociale gezondheid (pdf – WHO)

- Volkskrant, 20 maart 2020: Psychiater Witte Hoogendijk: ‘Misschien zeggen we straks wel tegen elkaar: ik ga even in de coronastand’
- NOS, 18 maart 2020: Drie psychologen geven tips om mentaal gezond te blijven tijdens een quarantaine.
- Parool 23 maart 2020: Hoe de dreiging van corona onze psyche beïnvloedt: ‘Iedereen heeft ziekteangst’
- Trouw, 20 maart 2020: Wat doet de coronacrisis met onze mentale gezondheid, en welke invloed hebben we daar zelf op? Twee deskundigen vertellen erover, en geven tips.

Over angst en stress

-CNN Health, 14 maart 2020: In dit artikel, geschreven door A.J. Willingham, worden praktische tips gegeven voor personen die zich angstig en onrustig voelen door de constante stroom aan informatie over het virus. Denk hierbij aan het beperken van de doorgebrachte tijd op sociale media, het zorgvuldig kiezen van bronnen en het uitspreken van zorgen.
- University of Virginia: Bethany Teachman is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Virginia en klinisch psycholoog. Ze is hoofd van het universiteitsprogramma voor angst, cognitie en behandeling. In dit artikel geeft ze advies voor mensen die angst voor het coronavirus ervaren.
- American Psychiatric Association, maart 2020: De APA geeft 5 algemene tips die individuen kunnen helpen de angst voor corona te beperken en op een nuchtere manier naar nieuwsberichten te kijken.
- American Psychiatric Association, maart 2020: De APA heeft een podcast uitgebracht, waarin Baruch Fischhoff, PhD, spreekt over angst voor het coronavirus. Hij behandelt waarom we banger zijn voor onbekende ziektes, hoe je je angst onder controle kunt krijgen en wat de psychologische effecten van quarantaine kunnen zijn.
- Hoogleraar Affectieve Processen en Emoties Agneta Fischer over collectieve en besmettelijke angst, massahysterie en hoe je met angst kunt omgaan.
-In een factsheet van het Rode Kruis wordt duidelijk samengevat hoe men het beste om kan gaan met stress in tijden van corona.
- Het Rode Kruis heeft ook voorlichtingsfolders gemaakt over het coronavirus: een algemene folder over het coronavirus, een folder voor kwetsbare personen maar bijvoorbeeld ook een folder over omgaan met stress. Download hier de folders

Informatie voor kinderen en jongeren

National Child Traumatic Stress Network:  Deze factsheet van de NCTSN behandelt stap voor stap de informatie die belangrijk is voor ouders/verzorgers in de omgang met het coronavirus. Naast praktische informatie en tips voor dagbesteding worden manieren genoemd om de situatie met kinderen te bespreken, afgestemd op de leeftijd van het kind. Op die manier kan angst en onzekerheid bij het kind worden beperkt.
- Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Het KJP biedt een overzichtelijke pagina met links en adviezen voor het praten met kinderen over het coronavirus. Ook wordt er uitleg gegeven in korte video’s.
- JIM, 16 maart 2020: JIM geeft vijf tips om tieners te helpen hun angst voor het coronavirus te beheersen. Deze tips zijn gebaseerd op een artikel geplaatst in de New York Times.
- Informatie van het NJi Voor kinderen en jongeren: het Het Nederlands Jeugdinstituut heeft informatie gebundeld uit allerlei kanalen. Het dossier heeft als doelgroepen ouders, kinderen en jongeren, professionals en gemeenten. 
- Informatie van de Kinderombudsman


Lijst Kennisinsituten en (branche)organisaties


Voor ondernemers

- Coronaloket voor ondernemers met veelgestelde vragen (KVK, VNO-NCT, MKB-Nederland en PZO-ZZP). Ook telefonisch: 0800-2117 (dagelijks van 8.30 – 17.00)
- Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers – Ondernemersplein | KVK
- Veelgestelde ondernemers­vragen over corona – KVK
- Het coronavirus: check hier je regelingen – KVK


Bijzondere regelingen overheid 

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de financiële schade voor bepaalde sectoren te beperken. Er zijn drie maatregelen die wellicht van toepassing zijn: 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
Als u personeel in dienst dat u moet doorbetalen maar er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20% en u daardoor te weinig werk heeft, kan kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom gedurende drie maanden. Het UWV beoordeelt de aanvragen.
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Als uw inkomen onder sociaal minimum daalt dan kunt u daar gedurende drie maandeneen tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning voor uw levensonderhoud krijgen. Hier vindt u de hoogte van het sociaalminimum
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Als ondernemer is er een mogelijkheid later te betalen en daar nauwelijks tot geen rente over betaalt. U dient daardoor uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst.


Overheid

Het RIVM heeft actuele informatie en veelgestelde vragen  over het Coronavirus op de website staan. Voor zorgmedewerkers gelden specifieke adviezen. Met vragen kunt u ook bellen met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351
- Coronavirus COVID-19 – Rijksoverheid
- Cruciale beroepen – Rijksoverheid

- Kamerbrief 20/3 Crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg 

Bovenstaande informatie is samengesteld mede op basis van bronnen als Nji, NIP, NVGzP, GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma en vele anderen.

Personen

[PLACEHOLDER_HIDE]

Dossiers

[PLACEHOLDER_HIDE]

Veel gestelde vragen

 • Cornacrisis: zorg op afstand, hoe declareer je dat?
  • De NZa zet op een speciale pagina de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand per zorgsector op een rij.

   Hier staat voor de basis ggz en de gespecialiseerde ggz: 

   Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.

    

 • Coronacrisis: hoe kan ik een consult op afstand registreren in de ggz?
  • Dit doet u door direct patiëntgebonden tijd te schrijven op de reguliere activiteiten. U geeft als zorgaanbieder namelijk zelf invulling aan de verschillende activiteiten. Dit kan door een face-to-face contact, maar ook via telefoon, beeldbellen of e-mail. Dit zijn allemaal vormen van direct patiëntgebonden tijd. De mogelijkheden voor zorg op afstand zijn niet verschillend voor de intake- en diagnostiekfase.
   Bron: NZa

   Zie voor meer informatie pagina 32 van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.

 • Coronacrisis: hoe kan ik gebruikmaken van de noodregeling digitale zorg
  • Voor de stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is voor instellingen en organisaties. Alle zorgaanbieders kunnen gebruikmaken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

   Voorwaarden

   Voor de regeling geldt een aantal voorwaarden, waaronder:

   1. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.
   2. De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
   3. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.

   Zie voor meer informatie: Voorwaarden SET: Uitbreiding voor coronavirus (SET Covid19) (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

   De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

 • Coronavirus: hoe zit het met de herregistratie?
  • Het Kabinet heeft de herregistratie-verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepen tot nader order opgeschort in verband met de Corona-crisis om zo te voorkomen dat zorgverleners uit het BIG-register worden gehaald en daardoor hun bevoegdheden verliezen. Minister Bruno Bruins van VWS zegt: “Ik zal onder de huidige omstandigheden niet tot doorhaling van inschrijvingen van zorgverleners in het BIG-register overgaan als zorgverleners de periode van vijf jaar hebben overschreden, zonder aan te tonen dat zij voldoende werkervaring hebben.” 

   Lees de brief van minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer, klik hier

 • Coronavirus: waar kan ik terrecht voor arbeidsrechtelijke vragen?
  • Op de website van de Vakbond voor Zorgprofesisonals staat een lijst met veelgestelde vragen, gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Er is ook een maar; niet op elke vraag is een pasklaar antwoord te geven. Het juiste antwoord hangt af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. 
   U vindt de lijst hier

    

TERUG