Wachtwoord vergeten

Generieke module Psychotherapie in autorisatiefase

Generieke module Psychotherapie in autorisatiefase 17-05-2018

We zijn blij te kunnen melden dat de generieke module Psychotherapie voor de tweede keer voor autorisatie is voorgelegd aan de belanghebbende partijen! De generieke module Psychotherapie is eerder ter autorisatie voorgelegd op 17 juli 2016. Voor de betreffende versie bestond destijds onvoldoende bestuurlijk draagvlak.

Drie uitgangspunten

Naar aanleiding van die constatering is de tekst herzien op basis van drie uitgangspunten:

  • De bestaande wet- en regeling, waaronder de wet BIG en het model Kwaliteitsstatuut GGz zijn uitgangspunt voor de tekst van de generieke module Psychotherapie.
  • Het gaat in de generieke module Psychotherapie niet om het beschrijven wie waartoe bevoegd is, maar om het beschrijven van kwaliteitseisen die leiden tot bekwaamheid.
  • De tekst moet, met inachtneming van de bestaande wettelijke kaders en regelgeving zoveel mogelijk duidelijkheid bieden over psychotherapie voor patiënten en naasten.

Ontwikkelagenda
In de stuurgroep en tussen de opdrachtnemers NVP en VGCt is vaak en intens gediscussieerd over een aantal onderwerpen. Deze discussie heeft veel tijd gekost. Gelukkig zijn we nu, met ondersteuning van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, op het punt gekomen dat er binnen de stuurgroep overeenstemming bestaat over de inhoud van de module. Bij module is een ontwikkelagenda opgesteld met daarin een ‘opdracht’ aan de belanghebbende partijen om een aantal onderwerpen verder uit te werken. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz neemt deze ontwikkelagenda mee in haar werkprogramma 2018 en verder.

 

 « Terug naar overzicht