Wachtwoord vergeten

NVP en de AVG

NVP en de AVG 17-05-2018

Zoals u weet gaat vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. U heeft al eerder kunnen lezen wat dat voor u en uw praktijk betekent. Op dit moment zijn we als NVP ook druk bezig om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de nieuwe eisen die de AVG stelt. Dat vergt aanpassingen aan ICT, interne procedures en contracten.

De NVP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De NVP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Op verzoek van een lid/deelnemer zal rectificatie, aanpassing en of wissen van de gegevens, alsmede inzage worden verleend. De stafmedewerker van de NVP is daarvoor de contactpersoon.

Indien u na het doornemen van ons privacyreglement nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

 « Terug naar overzicht