Wachtwoord vergeten

Oproep deelname aan arbeidsmarktonderzoek beroepen ggz

Oproep deelname aan arbeidsmarktonderzoek beroepen ggz 25-01-2018

De psychotherapeuten die tot de steekproef behoren van het eerder aangekondigde onderzoek van het NIVEL en Capaciteitsorgaan naar arbeidsmarktonderzoek beroepen ggz, hebben deze week per post de enquête ontvangen. We hopen dat u uw medewerking wilt verlenen aan het onderzoek. Het Capaciteitsorgaan doet onderzoek naar de inzet van psychotherapeuten en andere ggz-professionals. De resultaten zijn belangrijk voor de vaststelling van de (toekomstige) behoefte aan psychotherapeuten en het aantal benodigde PT-opleidingsplaatsen.

Het belang van een gezonde arbeidsmarkt voor psychotherapeuten
Om aan cliënten de sggz-zorg te kunnen bieden die zij dringend nodig hebben is het belangrijk dat er voldoende psychotherapeuten zijn. Hoewel er de laatste jaren meer psychotherapeuten zijn en worden opgeleid dan in voorafgaande jaren, stromen er ook veel professionals uit bijvoorbeeld door pensionering. Tegelijkertijd klinken er veel geluiden over wachttijden, stijgende werkdruk en tekorten aan voldoende expertise m.b.t. complexe ggz-problematiek in de jeugdzorg. Een arbeidsmarktonderzoek kan bijdragen om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken m.b.t. de behoefte aan psychotherapeuten.

Advies aan het ministerie van VWS en veldpartijen
Het Capaciteitsorgaan stelt elke drie jaar op verzoek van het ministerie van VWS een capaciteitsplan op waarin berekend wordt hoeveel psychiaters, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en verpleegkundig specialisten ggz er in de toekomst nodig zijn. Hierbij hoort ook een instroomadvies aan VWS en veldpartijen voor de verschillende opleidingen: hoeveel opleidingsplaatsen dienen er beschikbaar te worden gesteld voor een evenwichtige arbeidsmarkt in de toekomst? Het Capaciteitsorgaan heeft in de afgelopen jaren geadviseerd om het aantal opleidingsplaatsen voor de PT-opleiding fors te verhogen; de minister heeft dit advies opgevolgd. « Terug naar overzicht