Wachtwoord vergeten

NVP werkt mee aan afwegingskader meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

NVP werkt mee aan afwegingskader meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 23-10-2017

Afgelopen zomer is de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Deze wijziging regelt dat in de meldcode een zogenaamd ‘afwegingskader’ moet worden opgenomen. Het voor en door beroepsgroepen te ontwikkelen afwegingskader heeft tot doel in stap 5 van de Meldcode het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling te wegen en professionals handvatten te bieden om te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen.

Het afwegingskader maakt ook duidelijk wanneer het bieden of organiseren van hulp (ook) tot de mogelijkheden behoort. Het is dus in stap 5 niet langer óf hulp bieden óf melden, zoals in het oude besluit, maar als je hebt afgewogen dat de situatie van een cliënt dusdanig ernstig is dat melden noodzakelijk is, kun je ook hulp bieden, zodat ook de hulp te monitoren is door Veilig Thuis.

Dit afwegingskader wordt opgesteld door de beroepsgroepen die onder de werking van de meldcode vallen. Het ministerie van VWS heeft de beroepsgroepen in verschillende clusters verdeeld. De beroepsverenigingen NVP, NVO, NIP, NVGzP, LVVP, VGCt, VKJP, VPeP, NVRG, VEN, BPSW en NVVS werken samen binnen een cluster om dit afwegingskader te ontwikkelen voor de beroepsgroepen pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Een projectleider ondersteunt hierbij. Het afwegingskader voor dit cluster wordt opgesteld in samenhang met de andere clusters, waaronder de artsen, paramedici, verpleegkundigen, onderwijs, justitie en kinderopvang.

Op verzoek van het bestuur NVP levert de NVP-commissie Beroepsethiek door deelname, in de persoon van Elleke Berkvens, aan de projectgroep een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van het afwegingskader. Het afwegingskader moet op 1 juli 2018 gereed zijn, daarna is er een half jaar voor implementatie. De inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit verplichte meldcode is op 1 januari 2019.

Ter ondersteuning is vanuit het ministerie van VWS het ‘basisdocument Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' opgesteld.

GGZ Nederland heeft voor de GGZ een sectorspecifieke meldcode opgesteld.

Zie ook de eerdere Nieuwsberichten van de NVP over dit onderwerp:
10-07-2017: Onderzoek gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

28-11-2016: Reactie op internetconsultatie meldcode

19-01-2016: Van Rijn wil meldcode kindermishandeling aanpassen

29-10-2015: Beroepsverenigingen hebben bedenkingen bij meldplicht kindermishandeling

 

 « Terug naar overzicht