Wachtwoord vergeten

Vacature commissie Supervisoren Psychotherapie

Vacature commissie Supervisoren Psychotherapie 27-08-2018

Bij de Commissie Supervisoren Psychotherapie is plaats voor een nieuw commissielid. We zoeken een collega die lid is van de NVP en (bijna) is ingeschreven in het supervisorenregister. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een heldere visie op hoe de kwaliteit van het vak kan worden verbeterd en voldoende tijd om zich hiervoor in te zetten. De commissie vergadert gemiddeld vier keer per jaar. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld een dagdeel per maand.

Het register
De NVP heeft in 2010 het Register Supervisoren Psychotherapie ingesteld. De NVP treedt op als registerhouder. Het register heeft tot doel te waarborgen dat de psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen die in dit register zijn ingeschreven, voldoende theoretisch onderlegd en praktisch ervaren zijn om op adequate wijze hun taak als supervisor psychotherapie te kunnen vervullen. Op dit moment zijn circa 550 supervisoren ingeschreven in het NVP-register Supervisoren Psychotherapie.

Taken commissie
De Commissie Supervisoren Psychotherapie draagt zorg voor de uitvoering van de bepalingen van dit register, ontwikkelt nieuw beleid gericht op deskundigheidsbevordering van supervisoren. Daarnaast ontwikkelt zij  activiteiten gericht op informatie-uitwisseling en/of deskundigheidsbevordering voor ingeschreven supervisoren en docenten van supervisorencursussen. Zij wordt bij haar taken ondersteund door het bureau van de NVP.

De werkzaamheden van de commissie bestaan onder meer uit:
- het beoordelen van verzoeken tot (her)registratie als supervisor a.d.h.v. de door de commissie ontworpen systematiek (de secretaris beoordeelt de ‘gewone’ aanvragen die voldoen aan de vereisten; indien er een beroep wordt gedaan op de ‘regeling voor bijzondere gevallen’ wordt dit voorgelegd aan de commissie);
- (her)accreditatie van supervisorencursussen;
- het organiseren van bijeenkomsten voor docenten van geaccrediteerde supervisorencursussen;
- het organiseren van studiedagen voor supervisoren.

De commissie is op dit moment vooral bezig met een verdere kwaliteitsimpuls van het vak psychotherapiesupervisie door het opstellen en implementeren van een (schooloverstijgend) competentieprofiel supervisor psychotherapie, dat als hulpmiddel kan dienen bij de deskundigheidsbevordering van (aspirant) supervisoren.

Vergoeding
We bieden een vergoeding op uurbasis voor de beoordelingen van cursussen en beoordeling van individuele aanvragen (uitsluitend de bijzondere gevallen) tot registratie en herregistratie als supervisor.  Tevens geldt een  reiskostenvergoeding.

Samenstelling commissie José ven Reijen (voorzitter)
-Daan Jonker
-Ben Jonkers
-ambtelijk secretaris:Monique Buitenhuis

Procedure
U kunt uw belangstelling (met motivatie) voor 13 september 2018 sturen naar secretariaat@psychotherapie.nl  o.v.v. vacature Commissie Supervisoren Psychotherapie. De selectie vindt plaats door de commissie. Op voordracht van de commissie vindt benoeming plaats door het NVP-bestuur voor een termijn van drie jaar. Hierna is herbenoeming mogelijk voor maximaal één aansluitende termijn. Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker NVP,  m.buitenhuis@psychotherapie.nl, tel. 030 2510161.« Terug naar overzicht