Wachtwoord vergeten

Blog bericht

Astrid Nolet 26-04-2019 Auteur: Astrid Nolet

De psychotherapeut gaat nooit verloren!

Er zit verandering in de lucht. Verandering voor de positie van het beroep psychotherapeut. En dit brengt, zoals dat gaat, onrust en onzekerheid met zich mee. ‘Is het echt waar dat psychotherapeut straks een artikel 14-beroep wordt?’ ‘Kan ik als psychotherapeut zonder gz-registratie mijn specialistisch werk wel blijven doen?’ ‘Ik wil eigenlijk de opleiding tot psychotherapeut doen, maar is dat nu wel een verstandige keuze?’

We krijgen veel positieve reacties op de ontwikkelingen rond het beroep, maar we krijgen ook telefoontjes van bezorgde leden. Ik heb nog niet op alle vragen een antwoord, maar ik wil wel graag nog eens uitleggen waar de NVP voor staat.

Nieuw beroep
Voor wie het even niet heeft gevolgd: tijdens een bijeenkomst op 5 oktober 2018 bereikten we met alle aanwezigen overeenstemming over de nieuwe positionering van de psychotherapeut in het beroepengebouw als 'klinisch psycholoog - psychotherapeut'. De psychotherapeut vormt in dit voorstel geen apart specialisme 'psychotherapeut', omdat dit naast de klinisch psychloog niet onderscheidend genoeg is, maar één gecombineerd specialisme met de klinisch psycholoog. Met als basisberoep de gz-psycholoog. De opleiding voor dit nieuwe beroep KP-PT is alleen toegankelijk via de opleiding tot gz-psycholoog. Tot zover het voorstel.

Er is één beroepsvereniging voor psychotherapeuten
Wat is de positie van de NVP? De NVP is de beroepsvereniging van psychotherapeuten. Ik krijg soms de vraag of ik niet bang ben ‘de strijd om het BIG- beroep te verliezen’, maar dat kan helemaal niet. De NVP is de beroepsvereniging die gaat over de BIG-registratie van de psychotherapeut, geen enkele andere vereniging gaat hierover. En de NVP zal nooit instemmen met de ‘opheffing’ van het beroep psychotherapeut.

Betere positie
De NVP strijdt voor een betere positie van de psychotherapeut. In onze ogen is dat een artikel 14- specialisme. Hierover moeten we overeenstemming bereiken met de beroepsverenigingen NVGzP, NIP en NVO. Maar ook andere betrokken partijen kijken kritisch met ons mee.

Hoe verder? Als we er samen niet uitkomen op een manier waar we als NVP achter staan, dan blijft alles bij het oude; de psychotherapeut blijft dan een artikel 3-beroep.

Als we wel tot een bevredigende oplossing komen, dan zal de ontwikkeling van het samengestelde beroep KP-PT een traject zijn wat nog wel wat tijd in beslag gaat nemen. Er moet een overgangsregeling worden opgesteld, er moeten eisen voor registratie en herregistratie worden geformuleerd en de wetgeving moet worden aangepast. Kortom: er zijn nog heel wat hobbels te nemen op deze weg.

De eisen van de NVP
Gedurende dit traject zal duidelijk worden wat dit precies gaat betekenen voor de huidige psychotherapeuten. Dat kunnen we nu nog niet precies voorzien. Maar ik kan u wel zeggen wat u kunt verwachten van de NVP. Voor het omvormen van het artikel 3-beroep psychotherapeut tot het nieuwe specialistische beroep stelt de NVP de volgende eisen:

  1. De huidige registratie artikel 3 van de Wet BIG- psychotherapeut blijft bestaan totdat een adequate regeling in werking kan treden die voldoende (en bij wet geregelde) rechtsbescherming biedt om een zorgvuldige overgang naar een specialistische BIG-artikel 14 registratie te waarborgen;
  2. Bij het instellen van een register Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut (artikel 14) als specialisme van de gz-psycholoog wordt een overgangsregeling ontworpen die toegang biedt aan alle huidige BIG artikel 3- psychotherapeuten, dus ook aan diegenen zonder registratie als gz-psycholoog. Deze overgangsregeling zal gericht zijn op competenties;
  3. Er dient een adequate en haalbare oplossing te komen voor specifieke groepen psychotherapeuten die niet mee willen of kunnen gaan in de overgang naar een registratie als specialist; wettelijke rechten die zij ontlenen aan hun BIG- registratie kunnen hen niet worden ontnomen;
  4. We zullen extra rekening houden met de pas afgestudeerde psychotherapeuten en psychotherapeuten die nog in opleiding zijn, die gebruik willen maken van de overgangsregeling. De overgangsregeling dient haalbare eisen te stellen aan de te verwerven competenties.

Uw toekomst
De NVP staat pal voor het beroep psychotherapeut en het vakgebied psychotherapie. U mag erop vertrouwen dat wij uw belangen goed behartigen. Ik hoop van harte dat u ons hierbij wilt steunen. Als u dat nog niet bent, word dan lid van onze vereniging. Of overtuig uw collega- psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater om lid te worden van de NVP. Wij zorgen ervoor dat uw stem gehoord wordt. Want de psychotherapeut gaat nooit verloren.

Astrid Nolet
Directeur NVP

 « Terug naar overzicht