Wachtwoord vergeten

Levensfasen en de psyche, vijfdaagse nascholing

Wanneer: 13 oktober 2019
Locatie: Córdoba, Spanje

Omschrijving:

Voor patiënten en behandelaars is kennis over de langjarige manifestaties van psychisch ziekzijn van groot belang. Elke uiting van psychopathologie kan zich afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin een mens zich bevindt heel verschillend manifesteren, waarbij de variatie tussen individuen ook nog eens groot kan zijn. Om dit alles vanuit ontwikkelingsperspectief te begrijpen is allereerst inzicht in de normale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van belang. Maar daarnaast ook inzicht in veranderende contextuele aspecten en kennis van het vóórkomen van specifieke leeftijdsgebonden comorbiditeit. Gelukkig is anno 2019 veel meer dan in het recente verleden bekend over het levensloopperspectief van psychische stoornissen.

Klik hier voor meer informatie

Voor het programma van deze nascholingscursus wordt accreditatie aangevraagd voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP).

Het doel van deze nieuwe 5-daagse cursus is om de levensfase gerelateerde psychopathologie aandacht te geven die het verdient. Gekozen is voor een vierdimensionaal perspectief. Aan de orde komen stemmingsstoornissen, verslavingsproblematiek, posttraumatische stressstoornissen en autisme spectrumstoornissen. Vier belangrijke clusters van stoornissen, in samenhang en overlap behandeld en met aandacht voor context, sekseverschillen en comorbiditeit. De vier clusters komen terug in evenzovele plenaire presentaties en workshops. Daarbij gaat het om conceptueel denken en vooral ook om klinische toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Het zijn de vertrouwde ingrediënten van een cursus als deze, waarbij de deelnemers tevens ruimschoots de gelegenheid hebben om met de sprekers en collega’s te reflecteren op vragen uit de dagelijkse klinische behandelpraktijk. En waar kan dat beter dan in het hart van Andalusië, van oudsher een centrum voor inspirerende reflectie.

 

Vier spekers, vier thema’s:

Stemmingsstoornissen Aartjan Beekman

Stemmingsstoornissen kunnen op alle leeftijden ontstaan. Voor het begrijpen, de preventie en de behandeling is het van groot belang om rekening te houden met de levensfase waarin de patiënt zich bevindt, naast de sekse en de specifieke context. Stemmingsstoornissen komen maar zelden geïsoleerd voor en zijn vaak (mede)oorzaak van nieuwe medische problemen. Zowel de comorbiditeit als de medische gevolgen van stemmingsstoornissen veranderen sterk per levensfase. Vanuit een transdiagnostisch perspectief zal worden geïllustreerd hoe de veelheid aan informatie die uit onderzoek op dit gebied beschikbaar komt in de dagelijkse praktijk het beste kan worden ingezet.

Verslaving Wim van den Brink

Net als bij de meeste andere psychische problemen begint verslaving vaak al in de adolescentie en zien we voorlopers daarvan zelfs al vóór de puberteit. In veel gevallen ontwikkelt een verslaving zich tot een chronisch recidiverende aandoening die het leven van mensen vaak gedurende vele jaren kan bepalen. Maar ook komt het voor dat met name alcoholverslaving zich pas op latere leeftijd manifesteert. In de verschillende levensfasen gaat verslaving vaak samen met specifieke comorbide psychische en somatische aandoeningen. De verschillende manifestaties en deze levensfase specifieke problematiek vereisen een toegesneden diagnostiek en behandeling. Een en ander staat centraal In deze bijdrage aan het programma.

Posttraumatische stressstoornissen Agnes van Minnen

Er zijn effectieve behandelmethoden voor patiënten met PTSS, zoals exposure en EMDR, maar soms worden die in de praktijk niet ingezet door behandelaars. Met name als er sprake is van (ernstige) comorbiditeit. Denk aan dissociatie, psychose of suïcidaliteit. Ook in geval van vroegkinderlijk misbruik wordt vaak geaarzeld over het inzetten van deze behandelmethoden. Ook bij (jonge) kinderen is er terughoudendheid, zeker als ze (nog) geen stabiele thuissituatie hebben. In deze presentatie worden de meest recente onderzoeksgegevens over (contra)indicaties van traumagerichte behandelingen besproken. Klopt het, dat ernstige comorbiditeit een contra-indicatie is? En wat is er bekend over vroegkinderlijk misbruik en traumagericht behandelen? En kun je kinderen behandelen? Speelt leeftijd überhaupt een rol? Wat is ervoor nodig om traumabehandeling aan te durven in de praktijk?

Ontwikkelingsfasen (autisme i.h.b.) Wouter Staal

Elke manifestatie van psychopathologie is afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin een individu zich bevindt. Om het ontwikkelingsperspectief goed te kunnen duiden is inzicht in de normale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van groot belang. Ontwikkeling is een transactioneel proces is waarbij nieuwe/volgende fasen voortbouwen op wat eraan voorafging. Zo zijn de overgangen naar nieuwe ontwikkelingsfasen voor mensen met autisme vaak stressvol, waarbij angstklachten, stemmingsklachten en verslavingsproblematiek kunnen ontstaan. Los van deze belangrijke overgangsmomenten verlopen tijdens het leven de neurobiologische ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling sowieso niet parallel, waarbij de variatie tussen individuen groot is. In dit onderdeel van de cursus wordt vanuit de conceptuele uitgangspunten toegewerkt naar de algemene relevantie voor de dagelijkse praktijk

De bijeenkomst vindt plaats van zondag 13 t/m vrijdag 18 oktober 2019 in Hotel Córdoba Center. Heeft u vragen over het verblijf in Córdoba, neem a.u.b. contact met ons op.

INSCHRIJVEN