Wachtwoord vergeten

Wetenschap

Introductie

De NVP wil bij haar leden een wetenschappelijke instelling bevorderen en kennisoverdracht stimuleren. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van congressen en studiedagen. Maar ook de participatie in richtlijncommissies, deelname aan wetenschappelijke fora en behandelinhoudelijke commissies, ondersteuning van een hoogleraarschap psychotherapie, ondersteuning van het Tijdschrift voor Psychotherapie zijn activiteiten die de wetenschap raken.

Het thema wetenschap komt terug in de volgende NVP- projecten en activiteiten:

- Wetenschapsraad
Om de verdere ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis te bevorderen is een wetenschapsraad in het leven roepen van leden van de NVP die hun sporen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek hebben verdiend, of daar sterke affiniteit mee hebben. Deze wetenschapsraad bestaan uit betrokken (liefst gepromoveerde) leden met een duidelijke affiniteit met wetenschappelijk onderzoek naar psychotherapie en met de aspiratie te werken met een methodische vorm van psychotherapie op basis van empirisch verworven inzichten. Daarbij wordt er naar gestreefd om de uiteenlopende perspectieven op psychotherapie vertegenwoordigd te hebben in deze raad.

Op basis van een startbijeenkomst zal de raad een plan ontwikkelen over de wijze waarop de NVP concreter kan bijdragen aan kennisuitwisseling omtrent de werkzaamheid van (specifieke) psychotherapeutische behandelingen. Zij adviseert het bestuur over wetenschappelijke ontwikkelingen in de basisvormen van de psychotherapie in de ggz en adviseert over zaken betreffende de ontwikkeling en autorisatie van richtlijnen, en over de implementatie en evaluatie daarvan in de psychotherapeutische behandelpraktijk. De Wetenschapsraad zal samenwerken met het Tijdschrift voor Psychotherapie.

Lees hier meer over de samenstelling van de wetenschapsraad

- Dag van de Psychotherapie
De Dag van de Psychotherapie is al sinds begin jaren 1980 een gewaardeerd moment voor uitwisseling van kennis en onderzoek. Actuele thema's worden voor het voetlicht gebracht en uitgediept. Dit gebeurt in verschillende vormen: er zijn zowel plenaire bijeenkomsten als parallelsessies. Tegelijkertijd is dit succesvolle congres, traditioneel gehouden in Amsterdam, een ontmoetingsplaats voor leden, opleidelingen en geïnteresseerden.

- Masterclass
Voorafgaand aan De Dag van de Psychotherapie organiseert de NVP in samenwerking met de RINO Groep Utrecht de laatse vijf jaar een masterclass met de hoofdspreker.

- Wim Trijsburgprijs
De Trijsburgprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een psychotherapeut die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van psychotherapie en daarbij het perspectief van de cliënt centraal heeft gesteld. Om voor de prijs in aanmerking te komen kijkt de jury of de onderzoeker:

- zich afgelopen vier jaar hebben bezig heeft gehouden met kwantitatief en kwalitatief psychotherapeutisch onderzoek of vernieuwende theorievorming, dat bovendien relevant is in de psychotherapeutische praktijk;
- met het onderzoek verbinding heeft gemaakt tussen praktijk, theorie en wetenschap;
- onderzoek gedaan heeft dat uitnodigt naar verbreding van het vak psychotherapie;
- onderzoeksresultaten uitgedragen heeft (nationale en internationale presentaties en publicaties).

De prijs is vernoemd naar Wim Trijsburg (1948 - 2007†), hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences. Hij was bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond

In het strategisch meerjarenbeleidsplan van de NVP staan vijf speerpunten. Eén ervan betreft de ontwikkeling en gebruikmaking van wetenschappelijke kennis:

De NVP bevordert bij haar leden een wetenschappelijke instelling, het verwerven van wetenschappelijke kennis en het doen van wetenschappelijk onderzoek. De NVP draagt zorg voor de toepassing en verspreiding van kennis zowel in de gezondheidszorg als in de samenleving. Een belangrijk instrument hierbij is de ontwikkeling van bijvoorbeeld zorgstandaarden en richtlijnen. De NVP participeert in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.”


Psychotherapie staat als primaire vorm van werkzame behandeling centraal in de behandelrichtlijnen voor stemmingsstoornissen, angststoornissen, aan trauma-gerelateerde stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, somatoforme stoornissen, eetstoornissen, en andere psychische en psychiatrische stoornissen. Recent is bijvoorbeeld het proces gestart om de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (uit 2008) te herzien. Ook hierin is de NVP nadrukkelijk vertegenwoordigd. Bij de richtlijncommissies voor andere psychische stoornissen is dit eveneens het geval. In inhoudelijk opzicht is de NVP immers de meest aangewezen vereniging om de wetenschappelijke kwaliteit van onze psychotherapeutische interventies in de volle breedte te ondersteunen vanuit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, op weg naar evidence based psychotherapeutische behandelingen.

Omdat dit beleidsspeerpunt aansluit bij de activiteiten van Zorginstituut Nederland op het terrein van langdurige zorg, wordt de NVP betrokken als consultatiepartij bij de aangekondigde nadere invulling van het beoordelingskader van de langdurige zorg. Zorginstituut Nederland heeft dit kenbaar gemaakt na een reactie van de NVP op de vraag of het ZiN-rapport voldoende duidelijk maakt, hoe zij invulling geeft aan de taak om in concrete situaties een uitspraak te doen over de vraag of de zorg of interventie voldoet aan de wettelijke norm 'de stand van de wetenschap en de praktijk'. De NVP liet in een brief onder meer weten dat we het begrip ‘geneeskundige zorg’ graag uitgebreid zien met psychologische en psychotherapeutische zorg in plaats van zorg zoals die door huisartsen, medisch specialisten, klinisch psychologen en verloskundigen geboden wordt.
 

 

 

 

 

Personen

[PLACEHOLDER_HIDE]

Dossiers

[PLACEHOLDER_HIDE]

Veel gestelde vragen

[PLACEHOLDER_HIDE]
TERUG