Wachtwoord vergeten

Kwaliteit

Introductie

Als wetenschappelijke beroepsvereniging heeft de NVP een eigen verantwoordelijkheid waar het de kwaliteitsbeoordeling betreft van de individuele zorgverlening door de psychotherapeut en het functioneren van de beroepsgroep als geheel. De NVP streeft naar een hoge toetsbare kwaliteit van (de organisatie en uitvoering van) de psychotherapie. Zij ontwikkelt en implementeert kwaliteitsbeleid voor psychotherapeuten met aandacht voor voortdurende verbetering van het professionele functioneren.

De NVP wil er voor zorgen dat er een vitaal en stimulerend kwaliteitsbeleid tot stand komt en zo de kwaliteit van het professioneel handelen zichtbaar te maken voor patiënten en andere betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars. Kwaliteit refereert echter altijd aan verschillende samenhangende aspecten zoals omschreven in de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo): de geleverde zorg moet verantwoord zijn en voldoen aan eisen van zorgvuldigheid. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. Hiertoe behoort eveneens de eis dat de geleverde zorg veilig is.

Binnen vier projecten staat kwaliteit centraal.

- Het NVP Kwaliteitsregister Psychotherapie
Met het Kwaliteitsregister Psychotherapie wil de NVP het professionele handelen van bij wet bevoegde en bekwame aanbieders van psychotherapie (psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters) bevorderen en bewaken. Het register staat naast het BIG-register en heeft geen wettelijke status.

- De Generieke module psychotherapie
Psychotherapie is een verzameling van behandelvormen. Het is niet voor iedereen duidelijk welke behandelingen er onder vallen, wanneer deze kunnen worden toegepast met welk doel, welke type behandelaar daarbij hoort en wat de te verwachten resultaten zijn. Het ontbreekt aan toegankelijke en duidelijk geordende informatie over psychotherapeutische behandelingen, en er is onduidelijkheid over inkoop en vergoeding door zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor de inhoud (behandelvormen) als de omvang. Duidelijkheid over inhoud en (kosten)effectiviteit draagt bij aan besluitvorming over het vergoedingenbeleid. De NVP gaat samen met de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) aan de slag om om deze vragen, in samenwerking met andere belanghebbende organisaties binnen het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, te beantwoorden in een Generieke module psychotherapie.

- Het NVP Supervisorenregister
Het NVP is houder van het Register Supervisoren Psychotherapie. Met het register wil de vereniging waarborgen dat de in dit register ingeschreven psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen voldoende theoretisch onderlegd en praktisch ervaren zijn om op adequate wijze hun taak als supervisor psychotherapie te kunnen vervullen. Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters kunnen ingeschreven worden in het register. Voor inschrijving in het supervisorenregister is lidmaatschap van de NVP geen vereiste.

-De klachtenregeling
De NVP biedt een laagdrempelige klachtmogelijkheid die in overeenstemming is met de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en anticipeert op de aankomende Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

 

 

Achtergrond

[PLACEHOLDER_HIDE]

Personen

[PLACEHOLDER_HIDE]

Dossiers

Veel gestelde vragen

 • Wat zijn de eisen aan de inhoud van een dossier?
  • Dossiervoering is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Volledigheid van het dossier is tevens van belang voor het geval dat een andere hulpverlener de behandeling van een cliënt vanwege plotseling overlijden van de therapeut of om welke reden dan ook moet overnemen. Deze dient dan over voldoende gegevens te kunnen beschikken. In het dossier moeten in ieder geval de basisgegevens opgenomen worden. Bij een psychotherapeutische behandeling gaat het daarbij om de volgende zaken:
   - personalia en andere voor de behandeling relevante gegevens;
   - de verwijsbrief; 
   - de door de cliënt gepresenteerde hulpvraag;
   - de bevindingen van het klinische interview; 
   - (hetero)anamnese; - (structurele en descriptieve) diagnostiek;
   - gegevens over medicijngebruik; 
   - een door de cliënt geaccordeerd behandelplan, met daarin: 
   • een diagnose casu quo een duidelijke omschrijving van de problematiek of stoornis,
   • behandeldoel(en), de aanpak casu quo methode om tot het behandeldoel te komen, 
   • voorlopige frequentie van de afspraken en de te verwachten duur van de behandeling; 
   - afspraken die met de cliënt worden gemaakt (onder andere over afzeggen afspraken, de betaling, waarneemregeling, enzovoort); 
   - data afspraken (alsmede e-mail- en/of telefonisch contact tussendoor); 
   - verslaglegging voortgang en beloop van de behandeling ; 
   - eventuele latere wijzigingen van (onderdelen van) het behandelplan; 
   - aantekeningen van gesprekken en bevindingen van bij name genoemde andere hulpverleners die bij de behandeling zijn betrokken; 
   - informatieverstrekking: vermelden dat en wanneer er een duidelijke omschrijving is gegeven van de behandeling, informatie is gegeven over de eventuele wachttijd en doorlooptijd, de hoofdlijnen van de Beroepscode voor psychotherapeuten, de klachtenregeling, de kosten voor de cliënt, enzovoort;
   - door de cliënt gegeven instemming met de diagnose, toestemming voor uitvoering van het behandelplan, toestemming voor eventueel opvragen of verstrekken van informatie en toestemming voor verstrekken van wettelijk verplichte informatie aan de zorgverzekeraar in verband met de vergoeding op basis van de Zorgverzekeringswet; 
   - gegevens van tussentijdse evaluaties en eindevaluatie; 
   - gegevens over nazorg en verwijzing; 
   - afschriften van alle verzonden en ontvangen correspondentie met/over de cliënt.

 • Wat is een goede waarneemregeling en een regeling voor dossieroverdracht?
  • Een psychotherapeut met een eigen praktijk is wettelijk verplicht een waarneemregeling te treffen. Deze verplichting vloeit voort uit de plicht tot continuïteit van zorg en het kunnen uitoefenen van de wettelijke patiëntenrechten, zoals omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Vaak is het ook verplicht gesteld in de contracten van de zorgverzekeraars. Een waarneemregeling is er voor vakantieperioden maar bijvoorbeeld ook tijdens ziekte. In het rapport van de inspectie worden waarnemingsregeling en dossieroverdracht genoemd als ontwikkelpunten voor met name kleine praktijken.

   In het verlengde van de waarneemregeling moet een vrijgevestigde psychotherapeut schriftelijk regelen waar en door wie zijn dossiers bewaard worden, voor het geval hij door overlijden of een tijdelijke of blijvende absentie niet (langer) in staat is het dossier te beheren. Deze verplichting vloeit voort uit de bewaarplicht, de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg en de wettelijke patiëntenrechten, zoals vastgelegd in de WGBO. In die situatie moeten een of meer vakgenoten de professionele werkzaamheden overnemen dan wel afronden. Tegenover de cliënten en oud-cliënten houdt deze verantwoordelijkheid in dat zij worden geïnformeerd over: 
   1. het overlijden van de psychotherapeut of een andere reden van beëindiging praktijkvoering zonder dat de psychotherapeut hen daar zelf over heeft kunnen informeren. 
   2. de plaats waar hun dossiers zich bevinden en met wie zij daarover contact kunnen opnemen;
   3. tot wie zij zich kunnen richten om te kunnen worden doorverwezen voor voortzetting van de behandeling.

   Bij het aanschrijven van oud-cliënten moet eerst worden nagegaan of zij nog op het adres wonen dat in hun dossier is vermeld. De cliënten zullen in de gelegenheid gesteld moeten worden het dossier op te halen of (aangetekend) toegestuurd te krijgen en zelf te bewaren. Naast hun recht op inzage en afschrift kunnen zij ook kiezen voor een vernietiging van het dossier.

   Ook verwijzers, zorgverzekeraars, collega’s in de regio, de regionale inspectie en beroepsverenigingen moeten geinformeerd wrorden over de opvolging of de getroffen regeling inzake de dossiers. Wanneer een behandeling van een cliënt wordt voortgezet door een andere hulpverlener dient het dossier door de aangewezen vakgenoot – met toestemming van de cliënt – aangetekend per post te worden verstuurd aan de nieuwe behandelaar. De bewaarplicht van de vrijgevestigde psychotherapeut gaat dan over op de opvolger.

   Als de achterblijvende partner van de psychotherapeut de dossiers in een afgesloten kast bewaart, dient hij of zij een beroep te doen op de psychotherapeut die het beheer voert over het archief om de uitoefening van het inzagerecht te begeleiden. De voorkeur gaat echter uit naar een bewaarplaats in een professionele omgeving die recht doet aan de voorwaarden met betrekking tot het beroepsgeheim en beveiliging van de gegevens.

   Iedere vrijgevestigde psychotherapeut is zelf verantwoordelijk om tijdig maatregelen te treffen voor de continuering van zorg die een cliënt van hem mag verwachten. Als bij een overlijden niets vooraf is geregeld, dienen de achterblijvende partner of erfgenamen zich in te spannen om een vakgenoot – bijvoorbeeld de collega(e) met wie een waarneemregeling is getroffen of een collega uit de intervisiegroep – bereid te vinden om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

TERUG