Wachtwoord vergeten

NVP, NVGzP, NIP en NVO bezorgd over urenberekening herregistratie vrijgevestigden

NVP, NVGzP, NIP en NVO bezorgd over urenberekening herregistratie vrijgevestigden 28-01-2016

In een overleg met het BIG-register hebben NVP, NVGzP, NIP en NVO hun zorgen geuit over de urenberekening voor vrijgevestigden bij de herregistratie als psychotherapeut en gz-psycholoog. Bij deze berekening wordt te weinig rekening gehouden met indirecte patiëntgebonden werkzaamheden, zoals consultatie, uitwerking van behandelplannen, rapportage en dossiervoering. 

Om in aanmerking te komen voor herregistratie moeten psychotherapeuten evenals gz-psychologen in vijf jaar 3.120 uur werkervaring hebben opgedaan. Voor vrijgevestigden geldt bij de berekening van deze werkervaring het aantal cliëntcontacturen als uitgangspunt. Dit aantal uren mag worden vermeerderd met maximaal 15% voor bedrijfsvoering en indirecte patiëntgebonden tijd. Dit betekent dat per consult van 45 minuten maximaal 6 minuten zou mogen worden bijgeteld.

Volgens de vier verenigingen vormen cliëntcontacturen een te smalle basis voor de berekening. Hierdoor wordt het voor vrijgevestigden onevenredig moeilijk om te voldoen aan de werkervaringseis. Naast direct cliëntencontact zijn psychotherapeuten en gz-psychologen ook tijd kwijt aan indirecte patiëntgebonden zorg. Hieronder vallen bij voorbeeld  het voorbereiden van een behandelsessie, uitwerken van een psychologisch of psychiatrisch onderzoek, overleg met een verwijzer of collega’s over een patiënt, rapportage, verslaglegging.

Deze indirecte patiëntgebonden tijd wordt algemeen beschouwd als declarabele tijd. In de berekening van de tarieven voor de Basis GGZ wordt er bij voorbeeld van uitgegaan dat ca. 30 procent van de tijd wordt besteed aan deze werkzaamheden.

Om recht te doen aan deze indirecte patiëntgebonden werkzaamheden stellen de verenigingen voor  om niet alleen de cliëntcontacturen als basis te nemen, maar alle directe en indirecte cliëntgebonden tijd.
In het Beoordelingskader is reeds opgenomen dat er uren mogen worden meegeteld voor  bedrijfsvoering (maximaal 15%), vakantie/verlof/feestdagen (maximaal zes keer de gemiddelde arbeidsduur per week), ziekte (maximaal zes keer de gemiddelde arbeidsduur per week), deskundigheidsbevordering  (maximum van 10 %, gerelateerd aan het aantal uren), waarneemdiensten en zwangerschapsverlof/adoptieverlof/kortdurend zorgverlof (conform regels CAO).

 « Terug naar overzicht